Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje priimami įstaigų, pageidaujančių teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas (toliau – Pareiškėjai), prašymai. Prašymas

Pareiškėjai, kartu su prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

  1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
  2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nustatytos formos pasirašytą deklaraciją;
  4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”, būtinos patalpos:

4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz., patalpų planus);

  1. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).
  2.   informaciją apie paslaugų gavėjų skaičių;
  3. kitus dokumentus, pagrindžiančius įstaigos atitiktį akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams.

Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu ir pateiktas pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojant „Microsoft Office“ programinę įrangą, bei atsiųstas vienu laišku el. paštu [email protected]

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ebffac16bb0a11ea9a12d0dada3ca61b/asr

Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo”;

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros reikalavimai ir rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo”;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eeb31c60ddca11eb866fe2e083228059/asr

Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr

Skuodo rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 1 d. potvarkiu Nr. M2-87 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tvarkos aprašas

Papildomą informaciją Pareiškėjams teikia Rasa Noreikienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 440) 73 985, el. paštu [email protected], ir Julijana Škimelienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų), tel. (8 440) 45 581, el. paštu [email protected]

AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 

 

Paskelbta: 18 kovo, 2022 | Atnaujinta: 25 sausio, 2024