Asmens duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Pagal šio teisės akto reikalavimus kiekvienas fizinis asmuo turi teisę žinoti, kokie jo duomenys ir kokiose sistemose yra tvarkomi.

Skuodo rajono savivaldybė (Vilniaus g. 13 LT-98112 Skuodas, [email protected], tel. (8 440) 73 932, faks. (8 440) 73 984. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188751834. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), vykdydama savo funkcijas ir atstovaudama viešajam sektoriui, tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Socialinės paramos administravimas
 • Rinkliavų administravimas
 • Viešųjų paslaugų administravimo
 • Viešosios tvarkos palaikymas
 • Bendruomenių, gyventojų poreikių administravimas

Asmens duomenų tvarkymo veiksmų aprašas

Asmens duomenų subjekto tesės

Teisė susipažinti su asmens duomenimis − turi teisę pateikti prašymą gauti informaciją, kokiais tikslais yra tvarkoma informacija, kokie duomenys yra tvarkomi, kiek laiko saugomi duomenys. Ši informacija teikiama nemokamai (duomenų valdytojas už pakartotinį Duomenų subjekto prašymą dėl informacijos apie duomenų tvarkymą pateikimo gali imti nustatyto dydžio mokestį) vieną kartą, užpildžius prašymą.

 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis, Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis pateikęs prašymą.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), pateikus prašymą.
 • Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, bei kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis, užpildant sutikimą/nesutikimą kaupti duomenis.
 • Teisė, kad duomenų subjektui nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą, pateikus prašymą.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta taisyklėse:

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas Skuodo rajono savivaldybėje yra paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas – vyriausiasis specialistas Vygintas Liaučys. Jo pareiga yra padėti užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, teikti konsultacijas visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, Duomenų apsaugos pareigūnas vykdys šias užduotis:

 • informuos duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuos juos šiais klausimais;
 • stebės, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
 • paprašius konsultuos dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebės jo atlikimą pagal 35 straipsnį;
 • bendradarbiaus su priežiūros institucija;
 • atliks kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuos visais kitais klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekantį vyriausiąjį specialistą Vygintą Liaučį (Vilniaus g. 13 LT-98112 Skuodas, 217 kabinetas, tel. 8 440 52781, el. p. [email protected].

Jeigu asmuo nesutinka su Skuodo rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 2 gruodžio, 2021