Administracinės paslaugos

 1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas;
 2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas;
 3. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas;
 4. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas;
 5. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas;
 6. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas;
 7. Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas;
 8. Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas;
 9. Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas;
 10. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas;
 11. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas;
 12. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas;
 13. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas;
 14. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas;
 15. Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas;
 16. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas;
 17. Leidimo laidoti išdavimas;
 18. Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas;
 19. Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas;
 20. Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas;
 21. Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas;
 22. Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas;
 23. Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas;
 24. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas;
 25. Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas;
 26. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas;
 27. Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas;
 28. Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas;
 29. Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, išdavimas;
 30. Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas;
 31. Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas;
 32. Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas;
 33. Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas;
 34. Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas;
 35. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas;
 36. Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas;
 37. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas;
 38. Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre;
 39. Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas;
 40. Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas;
 41. Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas;
 42. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas;
 43. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas;
 44. Gimimo registravimas;
 45. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą;
 46. Tėvystės pripažinimo registravimas;
 47. Santuokos registravimas;
 48. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą;
 49. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą;
 50. Vardo, pavardės keitimo registravimas;
 51. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą;
 52. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas;
 53. Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 54. Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą;
 55. Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas;
 56. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas;
 57. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas;
 58. Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas;
 59. Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais;
 60. Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais;
 61. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas.

Paskelbta: 27 rugpjūčio, 2019 | Atnaujinta: 10 birželio, 2024