Skuodo rajono savivaldybė skelbia konkursą Skuodo atviro jaunimo centro direktoriaus pareigoms eiti (terminuota darbo sutartis)

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais jaunimo politiką, nevyriausybinių organizacijų veiklą, neformalųjį ugdymą, atvirų jaunimo centrų veiklą, ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą.
3. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
4. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
4. Užpildytą pretendento anketą.
5. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Pretendentai dokumentus turi pateikti iki 2022 m. balandžio 29 d. 24.00 val. el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-terminuota-darbo-sutartis-322;788300.html

Informacija teikiama tel.: (8 440) 73 984, el. paštu [email protected]

Paskelbta: 14 balandžio, 2022 | Atnaujinta: 14 balandžio, 2022