Nuostatai

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. T9-85

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Skuodo rajono savivaldybės administracijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Skuodo rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) funkcijas ir veiklos sritis, valdymą ir veiklos organizavimą.
 2. Savivaldybės administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) sprendimais, Skuodo rajono savivaldybės mero (toliau – Savivaldybės mero) potvarkiais.
 3. Savivaldybės administracijos savininkė yra Skuodo rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba, kurių kompetenciją reglamentuoja Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Skuodo rajono savivaldybės tarybos reglamentas.
 4. Savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir Savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
 5. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nėra susiję su Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero įgaliojimų pabaiga.
 6. Savivaldybės administracija yra paramos gavėja.
 7. Savivaldybės administracijos veiklos laikotarpis neribotas.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

 1. Pagrindinė Savivaldybės administracijos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.
 2. Pagrindinis Savivaldybės administracijos veiklos tikslas – plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą.
 3. Svarbiausias Savivaldybės administracijos uždavinys – vykdyti viešąjį administravimą, teikti administracines paslaugas asmenims, organizuoti viešųjų paslaugų teikimą, skatinti tarnautojų administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą.
 4. Savivaldybės administracijos funkcijos:

11.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

11.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų;

11.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

11.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

11.5. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės institucijų sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių projektus;

11.6. teikia išvadas dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų;

11.7. atlieka Savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriaus, Savivaldybės mero, Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. 12. Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių Savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba, o pareigybių sąrašą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
 2. Savivaldybės administracijos direktorius vadovauja Savivaldybės administracijai. Jis yra įstaigos vadovas. Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai yra atsakingas Savivaldybės merui už įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, Vyriausybės, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero potvarkių įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.
 3. Savivaldybės administracijos direktorių skiria ir atleidžia Savivaldybės meras. Savivaldybės administracijos direktorius skiriamas Savivaldybės mero įgaliojimų laikui. Savivaldybės administracijos direktorius yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.
 4. Savivaldybės administracijos direktorius yra vienasmenis valdymo organas. Jis:

15.1. valdo Savivaldybės administracijai skirtus savivaldybės biudžeto asignavimus;

15.2. organizuoja Savivaldybės administracijos darbą, tvirtina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų – veiklos nuostatus, tvirtina Savivaldybės administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus, kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Savivaldybės administracijoje;

15.3. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, seniūnijų vadovus – seniūnus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės mero jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

15.4. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą;

15.5. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja Skuodo rajono  savivaldybės bendrojo plano arba Skuodo rajono  savivaldybės bendrųjų planų, detaliųjų planų ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

15.6. teikia Savivaldybės merui tvirtinti gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas;

15.7. išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka;

15.8. suteikia patalpas Lietuvos Respublikos Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;

15.9. karo komendanto prašymu teikia jam dokumentus ir informaciją, būtiną pasirengti Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme nustatytoms karo komendanto funkcijoms atlikti ir jas atliekant;

15.10. kaip įstaigos vadovas atlieka kitus tiesioginius Savivaldybės mero pavedimus.

 1. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka atitinka Vietos savivaldos įstatymu nustatytas priėmimo ir atleidimo procedūras.
 2. Savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas vykdo Savivaldybės mero potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.
 3. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklą reguliuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklės, struktūrinių padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.
 4. Savivaldybės administracijos veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Skuodo rajono plėtros strateginiu planu, kitais strateginio planavimo dokumentais ir strateginio planavimo principais, taip pat Nuostatais.
 5. Savivaldybės administracijai teismuose atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgalioti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Nuostatai tvirtinami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu.
 2. Savivaldybės administracijos vieši pranešimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

 

 

 

Taip pat žiūrėkite: Skyrių nuostatai

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 28 rugsėjo, 2023