Skuodo rajono savivaldybė skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ direktoriaus pareigoms eiti

Konkursas skelbiamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir prašymus šioms pareigoms eiti pretendentai turi teikti el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;927580.html

Konkursas vykdomas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 11 d. potvarkiu Nr. M2-49 patvirtintu Konkursų į Skuodo rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašu.

Įstaigos pavadinimas – UAB „Skuodo šiluma“; įstaigos buveinė – Šatrijos g. 27, Skuodo m.; įmonės kodas – 273889830.

Direktoriaus pareigos – įgyvendinti Bendrovės veiklos strategiją, užtikrinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą, tinkamą Bendrovės turto naudojimą, jo išsaugojimą ir gausinimą. Bendrovės direktoriaus pareiginiai nuostatai.

Darbo užmokestis iki 2023-12-31 – mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12 (2232 Eur (pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis)).

Darbo užmokestis nuo 2024-01-01 – pareiginės algos koeficientas 1,9 (3392,26 Eur (pareiginė alga apskaičiuojama, pareiginės algos koeficientą padauginus iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme)).

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 2. Turėti  ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį. Vadovaujamo darbo patirtimi laikoma darbo juridinio asmens vadovu, vadovo pavaduotoju (arba atitinkamos veiklos direktoriumi), departamento, skyriaus  (padalinio) vadovu patirtis.
 3. Žinoti, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, šilumos tiekimo veiklą bei priežiūrą, kitų Bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą bei kitas sritis, susijusias su Direktoriaus funkcijomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, su Bendrovės veikla susijusius Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkius, Bendrovės įstatus, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, šiuos nuostatus.
 4. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 5. Mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis.
 6. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
 4. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. vairuotojo pažymėjimo kopiją;
 6. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
 7. užpildytą pretendento anketą (priedas);
 8. savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkursas paskelbtas 2023-12-08, skelbimo Nr. 92758.

Pretendentai dokumentus turi pateikti iki 2023-12-22 24 val. el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir / ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.

Informaciją apie konkursą teikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Alina Beniušienė (tel. (8 440) 73 984, el. p. [email protected]. )

Paskelbta: 8 gruodžio, 2023 | Atnaujinta: 8 gruodžio, 2023