Skuodo rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti

Skuodo rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti. Konkursas skelbiamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir prašymus šioms pareigoms eiti pretendentai turi teikti el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį (https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;862270.html).

Konkursas vykdomas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T9-209 patvirtintais Skuodo rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatais (toliau – nuostatai).

Įstaigos pavadinimas – VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras; įstaigos buveinė – Šatrijos g. 5., Skuodo m.; įstaigos kodas – 173942495.

Darbo pobūdis – organizuoti įstaigos veiklą, vadovaujantis įstaigos įstatais taip, kad būtų pasiekti įstaigai keliami tikslai ir uždaviniai, būtų teikiamos kokybiškos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos (plačiau – pareigybės aprašymas).

Darbo užmokestis – mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis – 3542,67 Eur ir 15 procentų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Pretendentas Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.
 2. Turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir būti baigęs sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines studijas, įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;
 2. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);
 3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą;
 6. užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms Nuostatų 6 priedo formą (Skuodo rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022-12-22 sprendimu Nr. T9-209);
 7. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 8. dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopiją (pvz. pagrindinio, vidurinio ar aukštojo išsilavinimo, įgyto lietuvių kalba, diplomo kopija).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ 7 punktu įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją laikomi asmenys:

7.1. įgiję pagrindinį, vidurinį, aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą lietuvių kalba;

7.2. įgiję Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą tautinės mažumos kalba 1991 metais ar vėliau;

7.3. Lietuvos Respublikoje baigę užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas, jeigu buvo mokoma valstybinės kalbos;

7.4. įgiję vidurinį išsilavinimą užsienyje veikiančioje švietimo įstaigoje, jeigu buvo mokomasi lietuvių kalba arba mokoma lietuvių kalbos;

7.5. išlaikę mokyklos baigimo ar brandos egzaminą, įrodantį valstybinės kalbos mokėjimą.“.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų vertinimo metodas – interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas, individualus ar grupinis pokalbis, kurio metu pretendentams individualiai ar grupėje užduodami vienodi klausimai, išlaikant jų seką, pateikiami vienodi ar lygiaverčiai klausimai su galimybe užduoti tikslinamuosius klausimus ar pateikiami pagrindiniai klausimai su galimybe užduoti papildomus klausimus).

Pretendentų vertinimo kriterijai: motyvacija, lyderystė, strateginis mąstymas ir bendroji kompetencija.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Konkursas paskelbtas 2023-02-22, skelbimo Nr. 86227.

Pretendentai dokumentus turi pateikti iki 2023-03-09 24 val. el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).

Jeigu atsakingam asmeniui (Skuodo rajono savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už konkurso paskelbimą) kyla pagrįstų abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar dėl pateiktos informacijos aiškumo, jis per 3 darbo dienas nuo pretendento nurodytų dokumentų pateikimo termino pabaigos gali paprašyti pretendento per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą papildomai pateikti prašomo dokumento (-ų) kopiją (-as).

Informaciją apie konkursą teikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Alina Beniušienė (tel. (8 440) 73 984, el. p. [email protected]. )

Paskelbta: 23 vasario, 2023 | Atnaujinta: 23 vasario, 2023