Interneto svetainės privatumo politika

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-649

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA 

Skuodo rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų, kuriuos Jūs pateikiate naudodamiesi interneto svetaine www.skuodas.lt (toliau – svetainė, interneto svetainė), tvarkymui bei paaiškina, kaip ir kodėl Administracija tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis.

 

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt. 

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.). 

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679). 

Duomenų valdytojas – Skuodo rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 13, Skuodas, juridinio asmens kodas 188751834.

 

Administracija, kaip duomenų valdytojas, interneto svetainės pagalba renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • tam, kad galėtumėme Jus identifikuoti ir teikti Jums paslaugas elektroniniu būdu, tvarkome registruotų svetainės lankytojų asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, prisijungimo vardą, slaptažodį, IP adresą, informaciją, kitus Jūsų identifikavimui būtinus duomenis, gautus iš Jūsų ir (ar) iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Jums jungiantis prie svetainės per Elektroninius valdžios vartus.
 • tam, kad galėtumėme Jus konsultuoti ir atsakyti į Jūsų užduotą klausimą, tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, klausimo tipą, paklausimo turinį.
 • tam, kad sudarytumėme sąlygas Jums sukurti, pasirašyti peticiją ir Jums svarbų peticijoje suformuluotą klausimą perduotumėm svarstyti Peticijų komisijai, tvarkome pasirašant peticiją pateiktus Jūsų asmens duomenis, peticijos klausimą, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad sudarytumėme Jums sąlygas dalyvauti diskusijose ir pateikti savo nuomonę, pasiūlymus savivaldybėje sprendžiamais klausimais, tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis, diskusijų metu pateiktą nuomonę, pasiūlymus, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad galėtumėte pateikti skundą elektroniniu būdu, tvarkome Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, skundo pateikimo datą, skundo turinį, prie skundo prisegtus dokumentus, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad gautumėme visuomenės nuomonę savivaldybėje sprendžiamais klausimais, vykdome apklausas ir sudarome sąlygas Jums dalyvauti tokiose apklausose ir išreikšti savo nuomonę. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų IP adresą, prisijungimo prie apklausos datą ir laiką, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad sudarytumėme sąlygas Jums užsisakyti naujienų prenumeratą, kurioje pateiktumėme informaciją apie savivaldybės veiklą, kitą su savivaldybės veikla susijusią informaciją, tvarkome Jūsų elektroninio pašto adresą, IP adresą, iš kurio buvo užsisakyta prenumerata, prenumeratos užsakymo datą ir laiką, Administracijos informacijos pateikimo datą ir laiką, turinį, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad galėtumėte užregistruoti vaikus į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes savivaldybei vykdant centralizuotą vaikų priėmimą, tvarkome Jūsų pateiktus tėvų ir vaikų asmens duomenis vardą, pavardę, asmens kodą,  deklaruotą ir faktinę gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, ugdymo įstaiga ir grupė, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad sudarytumėme sąlygas Jums gauti kitas Administracijos teikiamas paslaugas elektroniniu būdu, tvarkome šių paslaugų teikimui būtinus duomenis.
 • Tam, kad užtikrintume galimybę naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, siekdami pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje „Slapukai“.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOS

Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu ir (ar) vykdydami Administracijai pavestas viešosios valdžios funkcijas ir (ar) vykdydami teisės aktų įpareigojimus.

Naudojantis slapukais surinktus asmens duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir siekdami Administracijos teisėtų interesų.

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas;
 • Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko Administracijos vardu ir pagal Administracijos nurodymus.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo  atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Jūsų duomenis saugosime penkerius metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos arba kol atšauksite sutikimą. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti.

 

JŪSŲ TEISĖS

Jūs teisės aktų nustatyta tvarka turite:

 • teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Reglamente įtvirtintų sąlygų;
 • teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Administraciją, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, arba į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktus galite rasti interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

Kaip tai padaryti, galite sužinoti susipažinę su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra paskelbta Administracijos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su Administracijos duomenų apsaugos pareigūnu interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

 

SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai Jūs naršote Svetainėje, ir talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą Svetainėje.

Jums pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. Svetainėje slapukus mes naudojame, siekdami:

 • užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą;
 • užtikrinti, kad svetaine būtų patogu naudotis;
 • padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.

Naudojantis slapukais yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

Techniniai slapukai  yra būtini, kad galėtume teikti tam tikras svetainės paslaugas ir Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis.

Svetainėje naudojame statistinius slapukus, kuriems padedant gautą informaciją naudojame tam, kad galėtume patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.

Daugiau informacijos apie slapukus, kurie naudojami svetainėje, ir tikslus, kuriais jie naudojami, galite rasti žemiau pateiktoje lentelėje:

Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko saugojimo terminas
PHPSESSID Užtikrina, kad tinkama svetainė būtų įkelta pagal naršyklės pateiktą užklausą. Naršymo sesijos metu
_ga „Google Analyticsׅ“ stebėjimo kodas, kuriame įrašoma informacija apie lankytojo naršyklę ir kompiuterį. 2 metai
_gid Naudojamas vartotojams atskirti. 24 valandos
_icl_current_admin_language_* Saugoma prisijungusio vartotojo pasirinkta kalba vartotojų aplinkoje. 24 valandos
_icl_current_language Saugoma neprisijungusio vartotojo pasirinkta kalba svetainėje. 24 valandos
wordpress_* Registruojama laiko žyma su tiksliu laiku, kada vartotojas palieka svetainę. 3 valandos
wordpress_logged_in_* Nustatoma, kad vartotojas yra prisijungęs prie vartotojų zonos ir saugoma jo prisijungimo informacija. Naršymo sesijos metu
wordpress_test_cookie Šis slapukas yra reikalingas tik tam, kad patikrinti ar vartotojo naršyklėje yra įgalintas slapukų palaikymas. 6 mėnesius
wp-settings-1 Saugomi prisijungusio vartotojo aplinkos nustatymai (pasirinktas teksto redaktorius ir pan.) 12 mėnesių
wp-settings-time-1 Fiksuojamas laikas,  kada vartotojas prisijungė prie svetainės vartotojų zonos. 12 mėnesių

 

Atkreipiame dėmesį, kad svetainėje gali būti trečiųjų šalių (pvz., Google, YouTube, Facebook ir t. t.) slapukai, kurių įrašymo bei  vykdomo asmens duomenų tvarkymo Administracija negali veikti. Informaciją apie trečiųjų šalių naudojamus slapukus galite rasti šių trečiųjų šalių interneto svetainėse paskelbtose privatumo politikose.

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos  priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Jeigu naudojate kelias naršykles, nustatymo parametrus turite sureguliuoti visose naršyklėse.

Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Jeigu Jus domina informacija apie kitą Administracijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą, galite susipažinti su Asmens duomenų tvarkymo Skuodo rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašu, kurį galite rasti Savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

Paskelbta: 13 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 22 rugpjūčio, 2022