Meras Stasys Gutautas

 

Skuodo rajono savivaldybės meras Stasys Gutautas

 Priėmimo laikas iš anksto susitarus: telefonas +370 440 73933

Elektroninis paštas [email protected]

GYVENIMO APRAŠYMAS

 

1.Gimimo data, vieta – 1967-06-04, Skuodas, Narvydžių kaimas.

  1. Tautybė – lietuvis.
  2. Išsilavinimas :
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Klaipėdos universitetas Verslo vadyba

 

2016
Aukštasis neuniversitetinis Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija Elektros ir automatikos įrenginiai, inžinieriaus kvalifikacija 2004
Aukštesnysis Klaipėdos aukštesnioji technikos mokykla elektros ir automatikos inžinierius, jaunesniojo inžinieriaus kvalifikacija 2001

 

  1. Užsienio kalbų mokėjimas – rusų.
  2. Darbo patirtis:
Darbo pradžia Darbo pabaiga Darbovietė Pareigos
2017 2023 UAB „Skuodo šiluma“ Direktorius
2014 2017 AB „ESO“ Klaipėdos regiono apskaitų skyriaus vadovas
2011 2014 AB „LESTO“ Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas
2007 2011 AB „VST“ Viršininko pavaduotojas
2006 2007 SĮ „Skuodo šiluma“ Inžinierius – energetikas
1992 2006 AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ Vyr. inspektorius

 

  1. Kvalifikacijos kėlimas ( kursai, seminarai, mokymai) – „Komandos formavimo patyriminiai mokymai“, „Strateginiai tikslai, vieninga organizacijos kultūra ir vadovų komanda“, ,,Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programa“, „Asmuo atsakingas už elektros ūkį“, ,„Aš vadovas“; ,,Pokyčių valdymas“, „Įtraukiančios kultūros formavimas“, „Vadovas – komunikatorius“,  „Vadovavimas komandai“, „Mentorystė – lyderystė“, „Vadovo emocinis intelektas ir darbuotojų motyvavimas: individualus darbas su darbuotojais“, „Vadovo emocinis intelektas ir darbuotojų motyvavimas: individualus darbas su darbuotojais“, „Ugdančioji lyderystė“, „Vadovų atsakomybė didinant papildomų paslaugų pardavimą“, „Pokyčių valdymas“, „Efektyvaus instruktavimo formulė“(Coaching‘as), „Emocinis intelektas“, „Efektyvaus vadovavimo formulė“; „Tarnybinio protokolo etiketas“; „Dalykinis bendravimas: viešo pasisakymo įgūdžiai“, „Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai perkančiosios organizacijos veikloje“, ,,Elektros, dujų ir karšto vandens tiekimas E40 – darbų saugos pažymėjimas“, ,, Asmuo atsakingas už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį“, ,,Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistras,  „Kompiuterinio raštingumo ugdymas vakarų Lietuvoje“,  „Elektroninio daugiafunkcinio el. skaitiklio EPQS parametravimo ir eksploatavimo“.
  2. Pomėgiai – sportas, žvejyba, kelionės, poilsis gamtoje.
  3. Šeimyninė padėtis – vedęs.

MERO FUNKCIJOS

1. Sudaro ir teikia savivaldybės tarybai savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto tikslinimą ir savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį.

2. Iki kiekvienų einamųjų metų birželio 15 dienos savivaldybės tarybai raštu atsiskaito, kaip įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai, savivaldybės tarybos sprendimai, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

3. Administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą, administruoja savivaldybės turtą.

4. Sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių projektus ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.

5. Pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus.

6. Teikia savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų nuostatus ir darbo užmokesčio fondą bei didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių biudžetinėje įstaigoje.

7. Priima į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savivaldybės tarybos sprendimus.

9. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, įgyvendina juridinio asmens dalyvio turtines ir neturtines teises bei pareigas ir atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas.

10. Organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.

11. Teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus.

12. Tvirtina detaliuosius planus ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

13. Įstatymų nustatytais atvejais tvirtina žemėtvarkos planavimo dokumentus.

14. Tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas (kai jos sudaromos).

15. Atkuria savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises religinėms bendruomenėms ir bendrijoms.

16. Reglamento nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

17. Atstovauja savivaldybei regiono plėtros tarybos kolegijoje.

18. Gavęs savivaldybės tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis.

19. Pagal savivaldybės tarybos nustatytą tvarką atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti gali naudoti mero fondo lėšas ir atsiskaito už jų naudojimą.

20. Reglamento nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai vicemero (-ų) kandidatūrą (-as).

21. Teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo.

22. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus.

23. Suteikia savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės kontrolieriui, kai savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotojui, vicemerui atostogas, siunčia administracijos direktorių, savivaldybės kontrolierių, kai savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotoją, vicemerą į komandiruotes.

24. Reglamento nustatyta tvarka skelbia vietos gyventojų apklausą.

25. Reglamento nustatyta tvarka gali siūlyti savivaldybės tarybai pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių atitikties, finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto atitikties, finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose.

26. Savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš savivaldybės tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų.

27. Organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimą.

28. Meras turi nuolat bendrauti su savivaldybės nuolatiniais gyventojais. Meras reglamento nustatyta tvarka atsiskaito savivaldybės bendruomenei už savo veiklą. Ši informacija apie mero veiklos rezultatus įtraukiama į šio įstatymo 62 straipsnyje nurodytą savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį.

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 22 gegužės, 2024