Meras

Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas
Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas

Priėmimo laikas

Pirmadieniais – 8.00–11.00 val.
Trečiadieniais – 8.00–11.00 val.

Telefonas (8 440) 73 933

Telefonas administracijos vidaus ryšių sistemoje 533

Mob. telefonas 8 682 12845

Elektroninis paštas [email protected]

GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimė 1961 m. spalio 26 d. Skuodo rajone, Mosėdžio seniūnijoje, Mikulčių kaime. Tėvai buvo tremtiniai. Tėtis dirbo Mosėdžio kolūkyje bitininku, mama – lauko darbininke.
1968–1972 m. mokėsi Mikulčių pradinėje mokykloje. 1979 m. baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą.
1979–1982 m. mokėsi Kretingos tarybiniame ūkyje-technikume augalų apsaugos agronomo specialybės. Baigė su pagyrimu.
1982 m. pradėjo dirbti Mosėdžio kolūkyje bitininku.
1990 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) ir įgijo agronomo specialybę.
1982–1991 m. dirbo kolūkiuose įvairius darbus – nuo bitininko iki vyriausiojo agronomo. 1991 m. ėmė ūkininkauti.
2000 m., sumažinęs ūkį, pradėjo dirbti Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje chemijos mokytoju.
2005 m. baigė Kauno technologijos universitetą, chemijos inžinerijos specialybę ir įgijo naftos ir organinės chemijos inžinieriaus specialybės bakalauro laipsnį.
2006 m. Kauno technologijos universitete baigė pedagogikos studijas ir įgijo mokytojo kvalifikaciją.
1982 m. vedė. Žmona Jovita dirba rajono mokyklose tikybos mokytoja. Užaugino tris dukras: Janina ir Silva ištekėjusios, gyvena Kaune, Simona mokosi Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje.

MERO FUNKCIJOS

1. Planuoja Savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia Savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo Savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkauja, protokolus.
2. Reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
3. Atstovauja savivaldybei Regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą.
4. Teikia Savivaldybės tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu) ir Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriui.
5. Nustato mero pavaduotojo (pavaduotojų) veiklos sritis.
6. Teikia Savivaldybės tarybai siūlymą dėl Savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo.
7. Teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas).
8. Vadovauja sekretoriato darbui (jeigu jis sudaromas), tvirtina sekretoriato nuostatus, Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus.
9. Teikia komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras.
10. Reglamente nustatyta tvarka gali siūlyti Savivaldybės tarybai pavesti Savivaldybės kontrolieriui (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai) atlikti veiklos plane nenumatytą Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų ar Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą Savivaldybės tarybos komitetų ir Savivaldybės tarybos posėdžiuose.
11. Kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus.
12. Gavęs Savivaldybės tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis.
13. Kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai.
14. Pagal Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas ir už jas atsiskaito.
15. Tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu.
16. Skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Atkuria savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises religinėms bendrijoms ir bendruomenėms.
19. Išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Keičia pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
21. Suteikia patalpas Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą.
22. Skelbia vietos gyventojų apklausą.

MERAS RŪPINASI, KAD:

1. Savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama Regionų plėtros taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami savivaldybėje.
2. Laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, užtikrinama šių dokumentų ir juose numatytų pasiekti rezultatų įgyvendinimo kontrolė.
3. Būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą.
4. Būtų užtikrinamas Savivaldybės tarybos narių tolygus bendravimas su visais savivaldybės rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje).
5. Būtų tobulinamas Savivaldybės tarybos sprendimų priėmimas ir Savivaldybės tarybos komitetų veikla.
6. Būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 13 spalio, 2020