2023-03-24

Skuodo rajono savivaldybės mero 2023-03-17 potvarkis Nr. M2-11 „Dėl Tarybos posėdžio sušaukimo“

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2023 m. kovo 24 d. 14 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas Sprendimo projekto Nr. Svarstomo klausimo pavadinimas Pranešėjas
1. 14.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Petras Pušinskas
2. 14.05 T10-46 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo (Patikslinta 2023-03-22). Ona Malūkienė
3. 14.10 T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo Nijolė Mackevičienė
4. 14.15 T10-63 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T9-108 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-03-22) Nijolė Mackevičienė
5. 14.20 T10-53 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Patikslinta 2023-03-22) Nijolė Mackevičienė
6. 14.25 T10-58 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Patikslinta 2023-03-23) Nijolė Mackevičienė
7. 14.30 T10-45 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Patikslinta 2023-03-21) Vygintas Liaučys
8. 14.35 T10-64 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl Globos centro veiklos finansavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rasa Noreikienė

Kviesti  Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorę Rūtą Razmienę

9. 14.40 T10-57 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo Birutė Gedrimienė

Kviesti  Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorę Rūtą Razmienę

 

Alternatyvus. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Parengtas 2023-03-21)
10. 14.45 T10-47 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo Renata Kilijonienė

Kviesti Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorių Virginijų Jokšą

11. 14.50 T10-48 Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu Loreta Vasiliauskienė

Kviesti Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorę Audronę Pitrėnienę, Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktorę Živilę Rancienę ir Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktorę Daivą Mažrimienę

12. 14.55 T10-49 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T9-120 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Inga Jablonskė
13. 15.00 T10-59 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-120 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo ir schemų patvirtinimo“ pakeitimo Inga Jablonskė
14. 15.05 T10-62 Dėl projekto „Inovatyvios 4T koncepcijos (Turizmas, Tobulinimas, Tradicijos, Technologijos) kūrimas ir populiarinimas gamtos ir kultūros paveldo objektuose vakarų Lietuvoje ir pietų Kuržemėje“ rengimo ir finansavimo. Inga Jablonskė

Kviesti Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro direktorę Gražinitę Jokšienę.

15. 15.10 T10-68 Patikslintas projektas. Dėl turto perdavimo Viešajai įstaigai Skuodo informacijos centrui valdyti ir naudoti pagal turto patikėjimo sutartį (Patikslinta 2023-03-22) Inga Jablonskė
16. 15.15 T10-51 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Ramutė Perminienė
17. 15.20 T10-52 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti pagal panaudos sutartį (Patikslinta 2023-03-23) Ramutė Perminienė
18. 15.25 T10-56 Dėl Skuodo rajono savivaldybės ilgalaikio turto perdavimo Lietuvos valstybės nuosavybėn Ramutė Perminienė
15.30 – 15.45   Pertrauka
19. 15.45 T10-61 Patikslintas projektas. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Patikslinta 2023-03-22) Ramutė Perminienė
20. 15.50 T10-65 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T9-94 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo “ pakeitimo Ramutė Perminienė
21. 15.55 T10-50 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų finansavimo 2023–2025 metų prioritetinės eilės patvirtinimo Romualdas Rancas
22. 16.00 T10-60 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo Romualdas Rancas
23. 16.05 T10-54 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T9-194 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-03-21) Raimondas Budrikis
24. 16.10 T10-55 Dėl pritarimo projekto „Priešgaisrinės apsaugos tarnybų bendradarbiavimas siekiant stiprinti nelaimių rizikos prevenciją ir valdymą Latvijos bei Lietuvos pasienyje“ rengimui ir finansavimui Rasa Andriekienė
25. 16.15 T10-67 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Neringa Stasiūtė
26. 16.20 T10-66 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T9-175 ,,Dėl pavedimo vykdyti funkcijas“ pripažinimo netekusiu galios (Patikslinta 2023-03-22) Eugenijus Galdikas
27. 16.25 T10-70 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d.  sprendimo Nr. T9-40 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Edita Jautakienė
28. 16.30 T10-71 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Roko Rozgos atleidimo iš pareigų ir pavedimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjai Nijolei Mackevičienei laikinai eiti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas (Patikslinta 2023-03-21) Petras Pušinskas
29. 16.35 T10-72 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T9-124 ,,Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Eugenijus Galdikas
30. 16.40 T10-74 III patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (Patikslinta 2023-03-23) Petras Pušinskas
31. 16.45 T10-73 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2016 m. gruodžio 22  d. sprendimo Nr. T9-193 ,,Dėl atstovo delegavimo į Skuodo vietos veiklos grupę“ pripažinimo netekusiu galios Lijana Beinoraitė
Informacija, pranešimai
UAB „Skuodo vandenys“ 2023-02-27 raštas Nr. VR1-46 „Dėl lėšų skyrimo paskolai apmokėti“, pridedama.
Skuodo Bartuvos progimnazijos 2023-02-27 raštas Nr. R2-24 „Dėl lėšų skyrimo Skuodo Bartuvos progimnazijos sporto salės šviestuvams pakeisti“, pridedama.
Asociacijos „Klaipėdos regiono žvejų vietos veiklos grupės“ 2023-03-06 „Prašymas dėl įstojimo į KRŽVVG ir dėl nario (narių) skyrimo į KRŽVVG valdybą skyrimo“, pridedama
UAB „Skuodo vandenys“ 2023-03-11 raštas Nr. VR1-62 „Dėl Skuodo higienos ir sveikatingumo centro lankytojų“, pridedama.
Skuodo atviro jaunimo centro 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
Skuodo Bartuvos progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
Skuodo rajono kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
VšĮ Mosėdžio PSPC 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
VšĮ Skuodo PSPC 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
Mosėdžio gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
UAB „Skuodo šiluma“ 2022 m. metinis pranešimas, pridedama.
Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
Skuodo meno mokyklos 2022 metų veiklos ataskaita, pridedama.
Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita, pridedama.
Skuodo muziejaus 2023-03-22 prašymas Nr. R2-9, pridedama

 

Paskelbta: 17 kovo, 2023 | Atnaujinta: 23 kovo, 2023