2021-04-29

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta Mero potvarkiu dėl 2.5 papunkčio pakeitimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

NUOTOLINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2020 m. balandžio 29 d. 10 val.

Skuodas

1. 10.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 10.10 T10-62 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
3. 10.20 T10-63 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Žydrūnas Ramanavičius. (Patikslinta 2021-04-28)
4. 10.40 T10-64 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Lijana Beinoraitė. Kviečiami Biudžetinių įstaigų vadovai. (Patikslinta 2021-04-27)
5. 10.45 T10-65 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėja Sima Jablonskienė
6. 10.55 T10-66 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-106 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Petras Pušinskas. (Patikslinta 2021-04-29)
7. 11.05 T10-67 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo  įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo 26 punkto pakeitimo. Pranešėja Ona Malūkienė. (Patikslinta 2021-04-28)
8. 11.10 T10-68 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Alina Anužienė. (Patikslinta 2021-04-28)
9. 11.15 T10-69 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Alina Anužienė. (Patikslinta 2021-04-28)
10. 11.20 T10-70 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
11. 11.30 T10-71 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Neringa Stasiūtė. (Patikslinta 2021-04-28)
12. 11.40 T10-72 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Neringa Stasiūtė. (Patikslinta 2021-04-28)
13. 11.45 T10-73 Dėl Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Kristina Simaitienė. Kviečiama Savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro direktorė Rasutė Kniuipienė.
14. 11.50 T10-74 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Ieva Gembutienė. Kviečiama Skuodo atviro jaunimo centro direktorė Soneta Miltenytė.
12.00-12.45 Pertrauka
15. 12.45 T10-75 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Skuodo rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
16. 12.55 T10-76 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
17. 13.00 T10-77 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
18. 13.05 T10-78 Dėl UAB „Skuodo šiluma“ faktinių investicijų suderinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo šiluma“ direktorius Stasys Gutautas.
19. 13.10 T10-79 Dėl šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo šiluma“ direktorius Stasys Gutautas.
20. 13.15 T10-80 Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
21. 13.25 T10-81 Patikslintas projektas. Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2021-04-28)
22. 13.35 T10-82 Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
23. 13.45 T10-83 Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes Skuodo rajono mokyklose 2021 metais, kriterijų nustatymo ir paskirstymo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
24. 13.55 T10-84 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. (Patikslinta 2021-04-28)
25. 14.00 T10-85 Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė. Kviečiamos Savivaldybės lopšelių-darželių direktorės.
26. 14.10 T10-86 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiama  Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktorės pareigas Danutė Kazlauskienė.
27. 14.15 T10-87 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiama Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktorė Živilė Rancienė.
28. 14.20 T10-88 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiama Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktorė Daiva Mažrimienė.
29. 14.25 T10-89 Dėl Skuodo meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė. Kviečiama Skuodo meno mokyklos direktorė pranešėja Anelė Raugienė.
30. 14.30 T10-90 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė. Kviečiams Savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro l. e. direktoriaus pareigas Antanas Donėla.
31. 14.35 T10-91 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė. Kviečiama Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos Lidija Rimkūnienė.
32. 14.40 T10-92 Dėl Skuodo rajono kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. Kviečiamas Savivaldybės kultūros centro direktorius Vidmantas Valinskis.
33. 14.45 T10-93 Dėl Skuodo rajono R. Granausko viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. Kviečiamas R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas.
34. 14.50 T10-94 Dėl Skuodo rajono muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. Kviečiama Skuodo muziejaus direktorė Aldona Ozolienė.
35. 14.55 T10-95 Dėl Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. Kviečiama VšĮ Skuodo informacijos centras direktorė Gražinitė Jokšienė.
36. 15.00 T10-96 Dėl projekto „Vaikų biblioartelė Skuode“ finansavimo. Pranešėjas Gintas Andriekus
37. 15.05 T10-97 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Poškys. Kviečiamas VšĮ Mosėdžio pirminė sveikatos priežiūros centro direktorius Vilius Lukas.
38. 15.15 T10-98 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Poškys. Kviečiamas VšĮ Skuodo pirminė sveikatos priežiūros centro direktorius Virginijus Kiguolis.
39. 15.25 T10-99 Dėl viešosios įstaigos „Skuodo stomatologijos paslaugos“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Poškys.
40. 15.35 T10-100 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Sima Jablonskienė.
41. 15.40 T10-101 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-21 „Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo. Pranešėja Sima Jablonskienė.
42. 15.45 T10-102 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo autobusai“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo autobusai“ direktorius Rimantas Pabrėža.
43. 15.50 T10-103 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo šiluma“ direktorius Stasys Gutautas.
44. 15.55 T10-104 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiams UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
45. Informacija, pranešimai.
45.1. 16.00 Vyriausybės atstovų įstaigos vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2021-04-14 reikalavimas „Dėl Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
45.2. 16.05 Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2021-04-15 raštas „Dėl ataskaitos pateikimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

 

Paskelbta: 12 lapkričio, 2020 | Atnaujinta: 29 balandžio, 2021