Tarybos komisijos

ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkė – Daiva Jonušienė, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė.

Nariai:

  • Lijana Beinoraitė – Skuodo krašto bendruomenės pirmininkė (asmeniui sutikus);
  • Ona Būdė – Mosėdžio seniūnijos Šilalės seniūnaitijos seniūnaitė (asmeniui sutikus);
  • Eugenijus Galdikas – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
  • Bronislovas Stasiulis – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys;
  • Stasys Vainoras – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.

FUNKCIJOS

1. Prižiūri, kaip Savivaldybės tarybos nariai laikosi šio įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų.

2. Analizuoja Savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir šio įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis.

3. Nagrinėja gautą informaciją dėl Savivaldybės tarybos nario veiklos ar jo viešųjų ir privačių interesų nesuderinamumo.

4. Nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl Savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo.

5. Teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.

Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaita

Etikos komisijos sprendimas dėl Tarybos nario Kęstučio Sakalausko elgesio

Etikos komisijos sprendimas dėl Tarybos narės Jolantos Kidykienės elgesio

Etikos komisijos sprendimas dėl Tarybos nario Algerdo Rozgos elgesio

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Vytautas Jautakis, Skuodo rajono savivaldybės  tarybos narys, mažumos (opozicijos) atstovas.

Nariai:

  • Vygintas Liaučys – Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas;
  • Virgilijus Pajarskas – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys;
  • Regina Ramanauskienė – Krakių bendruomenės pirmininkė (asmeniui sutikus);
  • Algimantas Skara – Mosėdžio seniūnijos Kęstučio seniūnaitijos seniūnaitis.

FUNKCIJOS

1. Reglamento nustatyta tvarka, tarybos, mero ar savo iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

2. Dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo.

3. Dalyvauja atliekant savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą.

4. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT), atlikus korupcijos rizikos analizę savivaldybės įstaigos veiklos srityse, teikia siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę.

5. Koordinuoja savivaldybės, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra savivaldybės institucija ar įstaiga, vykdomą korupcijos prevencijos politiką ir priemonių įgyvendinimą.

6. Nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo.

7. Nagrinėja gyventojų skundus, teikia išvadas ir rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai.

8. Informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie antikorupcinės veiklos rezultatus.

9. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

Paskelbta: 4 gruodžio, 2018 | Atnaujinta: 29 rugsėjo, 2022