PETICIJŲ KOMISIJA

Pirmininkas – Ignas Jonušas, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys (atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija).

Pavaduotojas – Rokas Rozga, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.

Nariai:

  • Kęstutis Sakalauskas, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys;
  • Eugenijus Galdikas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
  • Regina Šeputienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė.

Komisija vykdo šias jos kompetencijai priskirtas funkcijas:

  1. sprendžia, ar kreipimesi pateiktų prašymų ar siūlymų nagrinėjimas priklauso savivaldybės kompetencijai;
  2. sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijos priėmimo nagrinėti klausimą;
  3. nagrinėja peticijas;
  4. teikia išvadas dėl peticijose pateiktų prašymų ar siūlymų tenkinimo. Tuo atveju, kai prieinama išvados tenkinti peticijoje pateiktus prašymus ar siūlymus, gali būti parengiamas atitinkamo teisės akto projektas arba siūloma sudaryti komisiją ar darbo grupę parengti teisės akto projektui, arba siūloma pavesti savivaldybės administracijos direktoriui ar savivaldybės merui parengti teisės akto projektą;
  5. raštu praneša pareiškėjams, jų atstovams bei informuoja suinteresuotus asmenis apie peticijų nagrinėjimo vietą ir laiką, priimtus sprendimus, išvadas.

Teisės aktai:

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T9-64 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinis įstatymas 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įsakymas

Paskelbta: 28 kovo, 2024 | Atnaujinta: 29 kovo, 2024