Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T9-185

PIRMININKĖ – Valerija Baužienė, Skuodo rajono Puodkalių kaimo bendruomenės pirmininkė, Skuodo seniūnijos deleguota atstovė.

PIRMININKO PAVADUOTOJA – Akvilė Stonkuvienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota atstovė.

 

NARIAI:

 

1.  Alina Anužienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  deleguota atstovė

2. Vilma Pocienė – Skuodo rajono Šliktinės kaimo bendruomenės pirmininkė, Notėnų seniūnijos deleguota atstovė

3. Bronislava Gadeikienė – Mosėdžio moterų asociacijos „Ognelė“ vadovė, Mosėdžio seniūnijos deleguota atstovė.

4. Inga Jablonskė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota atstovė.

5. Danutė Lekniuvienė –Skuodo rajono Rukų kaimo bendruomenės narė, Šačių seniūnijos Rukų seniūnaitijos seniūnaitė, Šačių seniūnijos deleguota atstovė.

6. Virginijus Mitkus – Žemdirbio muziejaus prezidentas, Aleksandrijos seniūnijos deleguotas atstovas.

7. Laura Popovienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota atstovė.

8. Ženeta Smulkienė – Skuodo rajono Barstyčių kaimų bendruomenės narė, Barstyčių seniūnijos deleguota atstovė.

9. Kazys Viršilas – Lenkimų seniūnijos bendruomenės pirmininkas, Lenkimų seniūnijos deleguotas atstovas.

10. Raminta Zabitienė – Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė, Skuodo miesto seniūnijos deleguota atstovė

11. Virginija Žitkuvienė – Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės narė, Ylakių seniūnijos deleguota atstovė.

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T9-41

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T9-49 „Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai ir Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 8 ir 9 punktų pakeitimoׅ“ pakeisti 8 ir 9 punktai.

2022 m. birželio 30 d.  sprendimas Nr. T9-133 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T9-41  Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo“.

  SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS   NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO tarybos) nuostatai reglamentuoja Tarybos sudarymą, funkcijas, teises, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
2. NVO taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija. Tarybos nariams už dalyvavimą Tarybos veikloje nemokama.
3. NVO taryba nėra juridinis asmuo.
4. NVO tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina, keičia ir pildo Savivaldybės taryba.
5. NVO taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
6.Vykdydama savo veiklą NVO taryba bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
7. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

8. NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomeninėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, tinkamas jų veiklos ir plėtros sąlygas nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų, bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros pakeitimo įstatyme numatytų principų įgyvendinimą Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, bendruomeninių organizacijų (pakeistas 2021-03-25).

9. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, NVO taryba (pakeistas 2021-03-25):

9.1. teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo;

9.2. teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės administracijai siūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos Savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir nevyriausybinėms organizacijoms aktualių klausimų sprendimo;

9.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;

9.4. renka ir analizuoja duomenis bei teikia Savivaldybei apie nevyriausybinėms organizacijoms Savivaldybės ir įstaigų teikiamą finansavimą;

9.5. dalyvauja Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

9.6. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės ir  Savivaldybės politikos klausimams svarstyti;

9.7. inicijuoja nevyriausybinių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais nevyriausybinių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais;

9.8. informuoja visuomenę apie NVO tarybos tikslus ir veiklą;

9.9. teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;

9.10. teikia išplėstinėms seniūnaičių sueigoms pasiūlymus dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, taip pat dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių ir komisijų darbe;

9.11. teikia Savivaldybės institucijoms ir išplėstinėms seniūnaičių sueigoms pasiūlymus dėl bendruomeninių organizacijų viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;

9.12. informuoja visuomenę apie Tarybos tikslus ir veiklą, skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, teikiamas paslaugas, organizuojamus mokymus;

9.13. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais;

9.14. kartą per metus iki gegužės 1 d. Savivaldybės tarybai pateikia NVO tarybos praėjusių metų veiklos ataskaitą;

9.15. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

TARYBOS TEISĖS 

10. NVO taryba turi šias teises:
10.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su nevyriausybinėmis organizacijomis susiję klausimai;
10.2. gauti iš valstybės ir Savivaldybės administracijos padalinių, skyrių, kitų įstaigų bei organizacijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia NVO tarybos veiklai;
10.3. dalyvauti stebėtojo teise Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose;
10.4.teikti pasiūlymus dėl rengiamų Savivaldybės teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų veikla, projektų;
10.5. kviesti į savo posėdžius valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, nepriklausomus ekspertus klausimams, susijusiems su NVO tarybos funkcijų atlikimu, spręsti;
10.6. teikti pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip plėsti ir stiprinti Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą;
10.7. dalytis patirtimi su kitų savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybomis;
10.8.bendradarbiauti su kitomis Savivaldybėje veikiančiomis patariamosiomis tarybomis;
10.9. naudotis kitomis teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

IV SKYRIUS

TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

11. NVO tarybą iš 13 narių dvejų metų laikotarpiui sudaro Savivaldybės taryba. NVO taryba sudaroma taip, kad ne daugiau kaip 1/2 NVO tarybos narių būtų Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 NVO tarybos narių būtų nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai. (Pakeista 2022-06-30)
12. NVO taryba sudaroma iš:
12.1. 4 Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų (Pakeista 2022-06-30);
12.2. 9 nevyriausybinių organizacijų atstovų, kuriuos deleguoja seniūnai iš kiekvienos seniūnijos po vieną (deleguojamam asmeniui sutikus) (Pakeista 2022-06-30).
13. NVO tarybos veiklos pagrindinė forma yra posėdis.
14. NVO tarybos sprendimai įforminami NVO tarybos posėdžių protokolai. Protokolo įvadinėje dalyje nurodoma posėdžio data ir laikas, posėdžio pirmininko ir protokolą rašiusiojo asmesn vardai ir pavardės, posėdžio dalyviai, svarstomieji klausimia (darbotavrkė), kviestųjų asmenų vardai, pavardės, pareigos ir kam jie atstovauja, jei atstovauja konkrečiams juridinaim asmeniui. Protokolo dėstomojoje dalyje įrašomas kiekvienas svarstomas darbotvarkės klausimas ir priimtas sprendimas konkrečiu darbotavrkės klausimu. Jei svarstomu klausimu balsuojama, nurodomi balsavimo rezultatai. Protokolą pasirašo posėdžio primininkas ir protokolą rašęs asmuo. Posėdyje dalyvavusių asmenų kalbos fiksuojamos posėdžio metu daromame garso įraše, kuris yra saugomas informacinėse laikmenose.
15. Posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė NVO tarybos narių.
16. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją dvejų metų kadencijai iš Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narių visų jos narių balsų dauguma slaptu balsavimu renka Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba pirmojo posėdžio metu. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininku renkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas, o pirmininko pavaduotoju – Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas (Pakeista 2022-06-30).
17.Tarybos pirmininkas:
17.1. planuoja ir organizuoja NVO tarybos darbą;
17.2. sudaro NVO tarybos posėdžių darbotvarkę, šaukia NVO tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu pirmininko laikinai nėra, posėdžiui pirmininkauja jo pavaduotojas. NVO tarybos posėdį gali inicijuoti ir ne mažiau kaip trečdalis NVO tarybos narių;
17.3. pasirašo NVO tarybos posėdžių protokolus ir kitus su NVO tarybos veikla susijusius dokumentus;
17.4. atstovauja NVO tarybai valstybės ir Savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus NVO tarybos narius, pritarus NVO tarybai;
17.5. informuoja NVO tarybos narius apie dalyvavimą atstovaujant nevyriausybinių organizacijų interesams, teikia kitą aktualią informaciją.
18. NVO tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:
18.1. jis atsistatydina savo noru;
18.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje;
18.3. jis atšaukiamas delegavusios institucijos ir (ar) organizacijos iniciatyva.
19. NVO taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir tvirtinamą (protokoliniu nutarimu) veiklos planą.
20. Kiekvienas NVO tarybos narys turi teisę siūlyti klausimų posėdžiui, iš anksto informavęs apie tai NVO tarybos pirmininką.
21. Pirmąjį NVO tarybos posėdį organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius.
22. NVO tarybos narys turi nusišalinti, jeigu posėdyje arba kitaip sprendžia, nagrinėja klausimą, susijusį su jo privačiais interesais, galinčiais sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, arba jeigu yra kitų priežasčių, galinčių turėti įtakos klausimo nagrinėjimo nešališkumui. Jei NVO taryba ketina svarstyti klausimą, dėl kurio NVO tarybos nariui kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas, jis apie tai praneša NVO tarybos pirmininkui iki posėdžio pradžios. Jeigu klausimas, dėl kurio gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, įtraukiamas į darbotvarkę posėdžio metu, NVO tarybos narys informuoja NVO tarybą prieš klausimo svarstymą.
23. NVO tarybos sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių NVO tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia NVO tarybos (posėdžio) pirmininko balsas.
24. NVO tarybos darbą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracija.
25. NVO taryba renkasi į posėdį ne rečiau kaip kartą per pusmetį, jei reikia – dažniau.
26. NVO tarybos sprendimai yra vieši, informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.
27. NVO tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. NVO tarybos nariai už teisės aktų pažeidimus įgyvendinant šiuos nuostatus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
29. NVO tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 __________________

Paskelbta: 27 sausio, 2023 | Atnaujinta: 28 kovo, 2024