Funkcijos

Kolegija:

 1. analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;
 2. svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;
 3. numato mero ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (kiekvienais metais);
 4. svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo;
 5. susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui;
 6. svarsto savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (arba) veiklos ataskaitas;
 7. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo;
 8. teikia tarybos sprendimų projektus;
 9. svarsto ir teikia pasiūlymus tarybai dėl to, kuriame tarybos posėdyje bus organizuojama tarybos mažumos valanda;
 10. svarsto ir teikia pasiūlymus tarybai dėl to, kuriame tarybos posėdyje bus svarstoma tarybos mažumos darbotvarkė;
 11. svarsto ir teikia pasiūlymus tarybai dėl tarybos narių, deleguojamų į regiono plėtros tarybos kolegiją, tarybos narių, valstybės tarnautojų ir ekspertų, deleguojamų į komisijas, kandidatūrų;
 12. savo iniciatyva ar tarybos narių iniciatyva svarsto ir teikia pasiūlymus dėl naujų tarybos komitetų ar komisijų steigimo ir jų įgaliojimų, dėl esamų komitetų ar komisijų įgaliojimų pakeitimo (išskyrus Kontrolės komitetą, Etikos ir Antikorupcijos komisijas), dėl esamų komitetų ar komisijų narių skaičiaus pakeitimo, dėl konkrečių esamų komitetų ar komisijų narių pakeitimo, dėl rekomendacijų pateikimo keičiant komitetų ar komisijų pirmininkus ar pavaduotojus (išskyrus išimtis, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme).

Paskelbta: 28 kovo, 2024 | Atnaujinta: 28 kovo, 2024