Kaimo reikalų komitetas

Darbotvarkė

KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2023 m. kovo 20 d. 13 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Sprendimo projekto Nr. Svarstomo klausimo pavadinimas Pranešėjas
1. T10-46 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Ona Malūkienė
2. T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo Nijolė Mackevičienė
3. T10-63 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T9-108 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Nijolė Mackevičienė
4. T10-53 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nijolė Mackevičienė
5. T10-58 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nijolė Mackevičienė
6. T10-45 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Vygintas Liaučys
7. T10-64 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl Globos centro veiklos finansavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rasa Noreikienė

Kviesti  Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorę Rūtą Razmienę

8. T10-57 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo Birutė Gedrimienė

Kviesti  Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorę Rūtą Razmienę.

9. T10-47 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo Renata Kilijonienė

Kviesti Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorių Virginijų Jokšą.

10. T10-48 Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu Loreta Vasiliauskienė

Kviesti Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorę Audronę Pitrėnienę, Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktorę Živilę Rancienę ir Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktorę Daivą Mažrimienę

11. T10-49 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T9-120 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Inga Jablonskė
12. T10-59 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-120 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo ir schemų patvirtinimo“ pakeitimo Inga Jablonskė
13. T10-62 Dėl projekto „Inovatyvios 4T koncepcijos (Turizmas, Tobulinimas, Tradicijos, Technologijos) kūrimas ir populiarinimas gamtos ir kultūros paveldo objektuose vakarų Lietuvoje ir pietų Kuržemėje“ rengimo ir finansavimo Inga Jablonskė
14. T10-68 Dėl turto perdavimo Viešajai įstaigai Skuodo informacijos centrui valdyti ir naudoti pagal turto patikėjimo sutartį Inga Jablonskė
15. T10-51 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Ramutė Perminienė
16. T10-52 Dėl Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti pagal panaudos sutartį Ramutė Perminienė
17. T10-56 Dėl Skuodo rajono savivaldybės ilgalaikio turto perdavimo Lietuvos valstybės nuosavybėn Ramutė Perminienė
18. T10-61 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Ramutė Perminienė
19. T10-65 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T9-94 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo “ pakeitimo Ramutė Perminienė
20. T10-50 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų finansavimo 2023–2025 metų prioritetinės eilės patvirtinimo Romualdas Rancas
21. T10-60 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo Romualdas Rancas
22. T10-54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T9-194 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo Raimondas Budrikis
23. T10-55 Dėl pritarimo projekto „Priešgaisrinės apsaugos tarnybų bendradarbiavimas siekiant stiprinti nelaimių rizikos prevenciją ir valdymą Latvijos bei Lietuvos pasienyje“ rengimui ir finansavimui Rasa Andriekienė
24. T10-67 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Neringa Stasiūtė
25. T10-66 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T9-175 ,,Dėl pavedimo vykdyti funkcijas“ pripažinimo netekusiu galios Eugenijus Galdikas
26. T10-70 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d.  sprendimo Nr. T9-40 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Edita Jautakienė
27. T10-71 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Roko Rozgos atleidimo iš pareigų ir pavedimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjai Nijolei Mackevičienei laikinai eiti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Petras Pušinskas
28. T10-72 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T9-124 ,,Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Eugenijus Galdikas
29. T10-74 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo Petras Pušinskas
30. T10-73 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2016 m. gruodžio 22  d. sprendimo Nr. T9-193 ,,Dėl atstovo delegavimo į Skuodo vietos veiklos grupę“ pripažinimo netekusiu galios Lijana Beinoraitė
Informacija, pranešimai.

 

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 21 kovo, 2023