Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-100

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBA

 

PIRMININKĖ – Daiva Budrienė, Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

NARIAI:

  1. Stasys Vainoras – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys (mero siūlymu);
  2. Gintas Andriekus – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas (Savivaldybės administracijos deleguotas atstovas);
  3. Sandra Staniūtė – Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės administracijos deleguotas atstovas);
  4. Rimantas Eidėjus – dailininkas, skulptorius, Skuodo meno mokyklos dailės mokytojas (Savivaldybės administracijos pasiūlytas menininkas);
  5. Akvilė Stonkuvienė – Savivaldybės jaunimo reiklų tarybos deleguota atstovė;
  6. Elvita Šeputaitė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus Skuodo sekcijos deleguota atstovė;
  7. Bronislava Gadeikienė – Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė;
  8. Renata Jankauskienė – Bendruomeninių organizacijų tarybos deleguota atstovė.

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-100

  SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatai reglamentuoja Savivaldybės kultūros ir meno tarybos (toliau vadinama – taryba) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.
2. Taryba yra patariamoji institucija, atliekanti eksperto bei konsultanto funkcijas, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką savivaldybės teritorijoje.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami savivaldybės institucijoms ir kultūros įstaigoms, yra rekomendacinio pobūdžio.
5. Taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, apskrities viršininko administracija, Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis, tautodailininkais, meno kūrėjais.
6. Tarybą steigia ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

 II. TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

7. Tarybos uždavinys yra analizuoti kultūros būklę savivaldybėje ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8. Taryba atlieka šias funkcijas:
8.1. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais patvirtintų kultūros programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8.2. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl prioritetinių savivaldybės kultūros plėtros krypčių.
8.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kultūros plėtros programas.
8.4. teikia pasiūlymus dėl kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų prioritetų.
8.5. esant reikalui, dalyvauja svarstant savivaldybės kultūros įstaigų veiklos programas bei ataskaitas ir teikia pasiūlymus steigėjui dėl jų veiklos tobulinimo.
8.6. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo.
8.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros premijų, stipendijų steigimo ir skyrimo, kultūrai nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, garbės vardų suteikimo ir kt.
8.8. teikia pasiūlymus dėl kultūrinio turizmo programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8.9. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus, analizuoja jų rezultatus, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl padėties gerinimo.
8.10. skatina kultūrines inovacijas savivaldybės teritorijoje.

 III. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Taryba turi teisę:
9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės kultūros bei švietimo įstaigų, kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų.
9.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos padalinių specialistus, savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus.
9.3. kviesti į posėdžius kultūros ekspertus, galinčius teikti informaciją bei išvadas svarstomais kultūros klausimais.
10. Taryba kasmet informuoja visuomenę apie savo veiklą.

 IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Tarybą gali sudaryti Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės kultūros ir švietimo administravimo padalinių specialistai, kultūros ir švietimo įstaigų atstovai, nevyriausybinių organizacijų, vykdančių kultūrinę veiklą savivaldybės teritorijoje, bendruomenių, jaunimo organizacijų atstovai, menininkai ir kiti asmenys.
12. Tarybos narių sudėtį Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus teikimu tvirtina Skuodo rajono savivaldybės taryba.
13. Tarybos pirmininką mero teikimu tvirtina Savivaldybės taryba. Tarybos pirmininko pavaduotoją renka tarybos nariai balsų dauguma.
14. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja tarybos darbą, pirmininkauja tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
15. Tarybos pirmininku negali būti renkamas kultūrą administruojančio Savivaldybės administracijos padalinio atstovas.
16. Tarybos darbo reglamentą tvirtina pati taryba savo pirmajame posėdyje.
17. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti, posėdžiams protokoluoti steigėjas skiria sekretorių, kuris nėra tarybos narys.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Taryba nevykdo finansinės veiklos.
19. Tarybos narių darbas gali būti apmokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
20. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ekspertų išvados, susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 __________________________

Paskelbta: 15 liepos, 2021 | Atnaujinta: 6 gruodžio, 2021