Kontrolės komitetas

KONTROLĖS KOMITETAS

SUDĖTIS

PIRMININKAS

Stasys Vainoras

PAVADUOTOJA

Daiva Budrienė

NARIAI:

Linas Mitkus;

Zinaida Sendriūtė;

Juozas Vyšniauskas.

Komiteto funkcijos 

  1. Teikia tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų.
  2. Siūlo tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai.
  3. Svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo  ar pakeitimo. Po komiteto posėdžio Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą kartu su komiteto protokolo išrašu iki einamųjų metų lapkričio 5 d. grąžina Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.
  4. Įvertina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia tarybai.
  5. Svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos parengtą ataskaitą dėl veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos.
  6. Siūlo tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų.
  7. Periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, Savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į administracijos direktorių arba tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų vykdymo.
  8. Dirba pagal tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito tarybai 85.5 papunktyje nustatyta tvarka. Taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios.
  9. Nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus Savivaldybės administracijai ir tarybai.

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 15 lapkričio, 2021