Kontrolės komitetas

KONTROLĖS KOMITETAS

2023-05-25 sprendimas Nr. T9-106

TS_LKD frakcijos teikimas pirmininko pareigoms

PIRMININKAS – Petras Pušinskas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.

Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija

PAVADUOTOJAS – Tomas Kinčius, Regionų partijos frakcija.

NARIAI:

Daiva Budrienė, Socialdemokratų frakcija;

Zinaida Sendriūtė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija;

Algimantas Šideikis, Nepriklausoma frakcija.

Komiteto funkcijos:

1. Siūlo tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai.

2. Svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo. Savivaldybės kontrolierius plano projektą pateikia iki einamųjų metų spalio 20 d., o iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos komitetas grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.

3. Įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus biudžeto asignavimus ir išvadą dėl jų teikia tarybai.

4 Svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį, jų pagrindu rengia ir teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos.

5. Svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir jų išvadų pagrindu rengia ir teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo.

6. Siūlo tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų.

7. Periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto atitikties, finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi pagal kompetenciją į merą ir (ar) į tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo.

8. Dirba pagal tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito tarybai, kuri dėl šios ataskaitos priima sprendimą.

9. Nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Administracijos, savivaldybės valdomų įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus pagal kompetenciją merui ar tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 20 vasario, 2024