2023-02-23

Mero potvarkis dėl Tarybos posėdžio sušaukimo 2023-02-15 Nr. M2-7

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2023 m. vasario 23 d. 13 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas Sprendimo projekto Nr. Svarstomo klausimo pavadinimas Pranešėjas
1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Petras Pušinskas
2. 13.05 T10-16 Dėl pritarimo rengti Skuodo miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategiją Ona Malūkienė
3. 13.10 T10-28 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui 2023 metams skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Patikslinta 2023-02-20). Ona Malūkienė
4. 13.15 T10-25 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Nijolė Mackevičienė
5. 13.20 T10-30 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-155 „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Birutė Gedrimienė
6. 13.25 T10-18 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Rasa Noreikienė

Kviesti Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorę Rūtą Razmienę, viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktorę  Audronę Anužienę

7. 13.30 T10-24 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T9-140 „Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo. (Patikslinta 2023-02-22) Renata Kilijonienė

Kviesti Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktorę Audronę Šverienę

8. 13.35 T10-20 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr.T9-39 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-02-14) Renata Kilijonienė

Kviesti Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorių Virginijų Jokšą

9. 13.40 T10-22 Patikslintas projektas. Dėl projekto „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios pastato pritaikymas informacinėms, pažintinėms ir kultūrinėms veikloms“ rengimo ir finansavimo (Patikslinta 2023-02-08) Inga Jablonskė

 

10. 13.45 T10-32 Dėl 2023 metų paskelbimo Kuršių metais Skuodo rajono savivaldybėje Gintas Andriekus
11. 13.50 T10-37 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-160 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Gintas Andriekus
12. 13.55 T10-39 Dėl projekto „Gyventojų verslumo gebėjimų ugdymas mažinant socialinę atskirtį Skuodo rajono ir Dienvidkurzemės, Kuldygos savivaldybėse“ rengimo ir finansavimo Gintas Andriekus

Kviesti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorių Joną Grušą

13. 14.00 T10-41 Dėl projekto „Ekonominio turizmo paslaugų Skuodo rajone ir Dienvidkurzemės, Kuldygos savivaldybėse didinimas skaitmeninėmis priemonėmis“ rengimo ir finansavimo Gintas Andriekus

Kviesti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnijos seniūnę Jolantą Ažondenienę

14. 14.05 T10-35 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Mindaugas Perminas
15. 14.10 T10-33 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo Mindaugas Perminas
16. 14.15 T10-23 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T9-147 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo. (Patikslinta 2023-02-17) Edita Laivienė
17. 14.20 T10-17 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo (Patikslinta 2023-02-14) Vygintas Pitrėnas
18. 14.25 T10-21 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. T9-130 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projektavimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Vygintas Pitrėnas
14.30-14.45 Pertrauka
19. 14.45 T10-26 Patikslintas projektas. Dėl savivaldybės turto investavimo didinant uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ įstatinį kapitalą (Patikslinta 2023-02-15) Vygintas Pitrėnas

Kviesti vyriausiąjį inžinierių, laikinai einantį UAB „Skuodo vandenys“ direktoriaus pareigas, Algirdą Miliauską.

20. 14.50 T10-27 Dėl gatvių ir vietinės reikšmės kelių perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn Vygintas Pitrėnas
21. 14.55 T10-29 III patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų finansavimo 2023–2025 metų prioritetinės eilės patvirtinimo (Patikslinta 2023-02-17) Vygintas Pitrėnas
22. 15.00 T10-31 Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio Vygintas Pitrėnas
23. 15.05 T10-34 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Inovatyvūs sprendimai, skirti padidinti įmonių gebėjimus pasinaudoti sidabrinės ekonomikos rinkos teikiamomis galimybėmis“ partnerio teisėmis Vygintas Pitrėnas
24. 15.10 T10-36 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai Vygintas Pitrėnas
25. 15.15 T10-38 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T9-42 „Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Vygintas Pitrėnas
26. 15.20 T10-40 Patikslintas projektas. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį (Patikslinta 2023-02-15) Vygintas Pitrėnas
27. 15.25 T10-19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Simona Bušmaitė
28. 15.30 T10-42 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T9-147 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-02-15) Edita Jautakienė
29. 15.35 T10-43 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Edita Jautakienė

Kviesti Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistę Moniką Steponkienę

30. 15.40 T10-44 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Edita Jautakienė
31. 15.45 Informacija, pranešimai
Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaita už 2022 metus (Skuodo rajono savivaldybė)
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2023-02-08 prašymas Nr. MD2-16
Luknės kaimo bendruomenės prašymas „Dėl patirtų išlaidų kompensavimo“
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2023-02-21 raštas Nr. DV2-148 „Dėl papildomų etatų skyrimo“.
VšĮ Ylakių globos namų 2023-02-15 raštas Nr. D2-3-(5.2 Mr) „Prašymas dėl lėšų skyrimo“
VšĮ Ylakių globos namų 2022 metų veiklos ataskaita
Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro 2022 metų veiklos ataskaita
Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaita
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2022 metų veiklos ataskaita
Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaita
Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaita
2023-02-15 Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų pristatymo posėdžio išrašas
2023-02-20 Kaimo reikalų komiteto ir Švietimo, kultūros ir sporto komiteto jungtinio posėdžio protokolo išrašas.

Informaciniai pranešimai:

Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaita už 2022 metus (Skuodo r. savivaldybė)

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2023-02-08 prašymas Nr. MD2-16

Luknės kaimo bendruomenės prašymas „Dėl patirtų išlaidų kompensavimo“

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2023-02-21 raštas Nr. DV2-148 „Dėl papildomų etatų skyrimo“

Viešosios įstaigos Ylakių globos namai 2023-02-15 raštas Nr. D2-3-(5.2 Mr)„Prašymas dėl lėšų skyrimo“

Viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2022 metų veiklos ataskaita

Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro 2022 metų veiklos ataskaita

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaita

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2022 metų veiklos ataskaita

Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaita

Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaita

2023-02-15 Tarybos sprendimų projektų pristatymo posėdžio išrašas

2023-02-20_Kaimo reikalų komiteto ir Švietimo, kultūros ir sporto komiteto jungtinio posėdžio protokolo išrašas

Paskelbta: 15 vasario, 2023 | Atnaujinta: 22 vasario, 2023