Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T9-147

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS
SVEIKATOS TARYBA

 

PIRMININKAS – BRONISLOVAS ANUŽIS, Savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas.

NARIAI:

  • Jolanta Ažondenienė – Skuodo krašto bendruomenės atstovė;
  • Daiva Budrienė – Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
  • Vilius Lukas – VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojas;
  • Paulius Poškys – Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas);
  • Živilė Rancienė – Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės atstovė;
  • Lina Tiškuvienė – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato veiklos skyriaus specialistė;
  • Vilija Vaškienė – Skuodo vietos veiklos grupės pirmininkė;
  • Algimantas Želvys – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skuodo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas.

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T9-149

 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS
TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba) yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Skuodo rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba).
2. Sveikatos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitais įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Sveikatos tarybos nuostatai reglamentuoja Sveikatos tarybos uždavinius, funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimą.
4. Sveikatos tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

II. SVEIKATOS TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindinis Sveikatos tarybos uždavinys yra koordinuoti ir formuoti savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos politiką.
6. Vykdydama pagrindinį uždavinį, Sveikatos taryba atlieka šias funkcijas:
6.1. koordinuoja savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
6.2. nagrinėja klausimus pagal savo kompetenciją, teikia informaciją ir pasiūlymus dėl priemonių gyventojų sveikatos būklei gerinti Savivaldybės tarybai, savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėmis organizacijoms, Nacionalinei sveikatos tarybai.
6.3. nustato Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetines kryptis.
6.4. nustato Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus.
6.5. organizuoja pasitarimus, seminarus ir konferencijas aktualiais visuomenės sveikatos politikos klausimais.
6.6. atlieka kitas funkcijas, priskirtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitus įstatymus bei Sveikatos tarybos nuostatus.

 III. SVEIKATOS TARYBOS TEISĖS

7. Sveikatos taryba turi šias teises:
7.1. gauti iš savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, Nacionalinės sveikatos tarybos informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme ir Sveikatos tarybos nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti, bendradarbiauti su jomis.
7.2. teikti pasiūlymus pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui, Savivaldybės merui dėl visuomenės sveikatos politikos savivaldybės teritorijoje.
7.3. sudaryti tarpžinybines komisijas, darbo grupes Sveikatos tarybos kompetencijos klausimams spręsti ir Sveikatos tarybos funkcijoms įgyvendinti.
7.4. kviesti į Sveikatos tarybos posėdžius Skuodo rajono savivaldybės administracijos tarnautojus, savivaldybės įstaigų ir kitų institucijų atstovus sprendžiant gyventojų sveikatos gerinimo klausimus.
7.5. lankytis savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose ir organizacijose, domėtis vaikų, moksleivių, darbuotojų sveikatos saugos ir stiprinimo sąlygomis; sveikatos priežiūros prieinamumo gyventojams klausimais.
7.6. dalyvauti savivaldybės ir šalies renginiuose visuomenės sveikatos politikos klausimais.
7.7. skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius.

 IV. SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Sveikatos tarybą sudaro 9 nariai: 1/3 Skuodo rajono savivaldybės administracijos atstovų, 1/3 savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.
9. Sveikatos tarybai vadovauja pirmininkas, kurio kandidatūrą  Savivaldybės tarybai tvirtinti teikia Savivaldybės meras.
10. Jeigu Sveikatos tarybos pirmininko nėra, jo pareigas eina Sveikatos tarybos pirmininko pavaduotojas, o jeigu jo nėra – pirmininko įgaliotas Sveikatos tarybos narys.
11. Sveikatos tarybos pirmininkas:
11.1. veikia Sveikatos tarybos vardu, organizuoja jos darbą, jai vadovauja ir atsako už jos veiklą.
11.2. šaukia Sveikatos tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.
11.3. gali pareikalauti savo vardu iš įstaigų ir organizacijų informacijos, susijusios su Sveikatos tarybos veikla.
11.4. atsiskaito kasmet už Sveikatos tarybos veiklą Savivaldybės tarybai.
11.5. pasirašo Sveikatos tarybos vardu siunčiamus dokumentus, posėdžių protokolus, nutarimus, bendradarbiavimo sutartis ir kitus Sveikatos tarybos dokumentus.
11.6. kontroliuoja Sveikatos tarybos nutarimų įgyvendinimą.
11.7. sprendžia kitus su Sveikatos tarybos veikla susijusius klausimus.
12. Vienos kadencijos Sveikatos tarybos veikla trunka 4 metus. Jos įgaliojimai baigiasi įvykus pirmam naujos kadencijos Sveikatos tarybos posėdžiui.
13. Posėdis yra pagrindinė Sveikatos tarybos veiklos forma. Per metus šaukiami ne mažiau kaip 6 posėdžiai, jie yra vieši. Sveikatos tarybos posėdžiai yra protokoluojami.
14. Sveikatos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja Sveikatos tarybos narių dauguma.
15. Sveikatos tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Apie tai turi būti pažymėta posėdžio protokole. Jie įsigalioja nuo nutarimo priėmimo dienos, jei nenumatoma kita įsigaliojimo data.
16. Sveikatos tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriuje.
17. Sveikatos taryba gali pasitvirtinti darbo reglamentą, kuriame nustatoma išsamesnė Sveikatos tarybos veiklos darbo organizavimo tvarka.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Sveikatos tarybos sudėtį ir nuostatus keičia ar panaikina Savivaldybės taryba savo sprendimu.
19. Sveikatos taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir tvirtinamą veiksmų planą.

_________________________

Paskelbta: 15 liepos, 2021 | Atnaujinta: 15 liepos, 2021