Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T9-147

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS
SVEIKATOS TARYBA

 

PIRMININKAS – VYTAUTAS JAUTAKIS, Savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas.

NARIAI:

 • Renata Benetienė – Skuodo rajono Puodkalių kaimo bendruomenės narė;
 • Vilma Donelienė – Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė;
 • Edita Jautakienė – patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, laikinai einantis Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigas;
 • Danutė Lekniuvienė – Skuodo rajono Rukų kaimo bendruomenės narė, Šačių seniūnijos Rukų seniūnaitijos seniūnaitė;
 • Audronė Pitrėnienė – Savivaldybės vicemerė;
 • Rūta Razmienė – Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė;
 • Akvilė Stonkuvienė – Mosėdžio moterų asociacijos „Ognelė“ narė;
 • Stasys Vainoras – VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius.

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T9-119

 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS
TARYBOS NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba) yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Savivaldybės tarybos.
 2. Sveikatos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, savivaldybės tarybos priimtais sprendimaisir šiais nuostatais.
 3. Sveikatos tarybos nuostatai reglamentuoja Sveikatos tarybos uždavinius, funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimą.
 4. Sveikatos tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.
 5. Sveikatos tarybos veiklą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracija.
 6. Sveikatos tarybos veiklos programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.

II SKYRIUS

 SVEIKATOS TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindiniai Sveikatos tarybos uždaviniai yra:

7.1. Koordinuoti Savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą.

7.2. Nustatyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus bei atlieka kitas funkcijas, priskirtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą ir Sveikatos tarybos nuostatus.

 1. Vykdydama pagrindinius uždavinius, Sveikatos taryba atlieka šias funkcijas:

8.1. koordinuoja savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą;

8.2. nagrinėja klausimus pagal savo kompetenciją, teikia informaciją ir pasiūlymus Savivaldybės merui ir Savivaldybės tarybai dėl priemonių gyventojų sveikatos būklei gerinti;

8.3. nustato Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus;

8.4.  bendradarbiauja su Savivaldybės ir valstybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

8.5. vertina, kaip vykdomos sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų
kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonės Savivaldybės įstaigose ir organizacijose;

8.6. teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėms organizacijoms;

8.7. vertina projektų, kurie bus finansuojami Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, paraiškas ir teikia rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui dėl atrinktų projektų finansavimo;

8.8. informuoja apie savo veiklą Skuodo rajono gyventojus ir Savivaldybės tarybą.

 

III SKYRIUS

SVEIKATOS TARYBOS TEISĖS

 1. Sveikatos taryba turi šias teises:

9.1. gauti iš Savivaldybės valdymo institucijų, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme ir šiuose nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti;

9.2. teikti pasiūlymus pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui dėl visuomenės sveikatos politikos savivaldybės teritorijoje;

9.3. sudaryti tarpžinybines komisijas, darbo grupes Sveikatos tarybos kompetencijos klausimams spręsti ir Sveikatos tarybos funkcijoms įgyvendinti;

9.4. kviesti į Sveikatos tarybos posėdžius Savivaldybės administracijos tarnautojus, savivaldybės įstaigų ir kitų institucijų atstovus sprendžiant gyventojų sveikatos gerinimo klausimus;

9.5. lankytis savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose ir organizacijose, domėtis vaikų, moksleivių, darbuotojų sveikatos saugos ir stiprinimo sąlygomis; sveikatos priežiūros prieinamumo gyventojams klausimais;

9.6. dalyvauti savivaldybės ir šalies renginiuose visuomenės sveikatos politikos klausimais;

9.7. skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius.

 

IV SKYRIUS

 SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Sveikatos tarybą sudaro 9 nariai: 1/3 Savivaldybės paskirtų asmenų,1/3 Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.
 2. Sveikatos tarybai vadovauja pirmininkas, kurio kandidatūrąSavivaldybės tarybai tvirtinti teikia Savivaldybės meras.
 3. Jeigu Sveikatos tarybos pirmininko nėra, jo pareigas eina Sveikatos tarybos pirmininko pavaduotojas, o jeigu jo nėra – pirmininko įgaliotas Sveikatos tarybos narys.
 4. Sveikatos tarybos pirmininkas:

13.1.  veikia Sveikatos tarybos vardu, organizuoja jos darbą, jai vadovauja ir atsako už jos veiklą;

13.2. šaukia Sveikatos tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

13.3. gali pareikalauti savo vardu iš įstaigų ir organizacijų informacijos, susijusios su Sveikatos tarybos veikla;

13.4. atsiskaito kasmet už Sveikatos tarybos veiklą Savivaldybės tarybai;

13.5. pasirašo Sveikatos tarybos vardu posėdžių protokolus ir kitus Sveikatos tarybos dokumentus;

13.6. kontroliuoja Sveikatos tarybos sprendimų įgyvendinimą;

13.7. sprendžia kitus su Sveikatos tarybos veikla susijusius klausimus.

 1. Vienos kadencijos Sveikatos tarybos veikla trunka 4 metus. Jos įgaliojimai baigiasi įvykus pirmam naujos kadencijos Sveikatos tarybos posėdžiui.
 2. Posėdis yra pagrindinė Sveikatos tarybos veiklos forma. Sveikatos tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau, kaip kartą per 3 mėnesius. Sveikatos tarybos posėdžiai yra protokoluojami.
 3. Sveikatos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja Sveikatos tarybos narių dauguma.
 4. Sveikatos tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Apie tai turi būti pažymėta posėdžio protokole. Jie įsigalioja nuo sprendimo priėmimo dienos, jei nenumatoma kita įsigaliojimo data.
 5. Sveikatos tarybos sekretoriumi skiriamas Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas).
 6. Sveikatos tarybos sekretorius:

19.1. rengia Sveikatos tarybos posėdžių medžiagą;

19.2. protokoluoja Sveikatos tarybos posėdžius.

 1. Sveikatos tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti Savivaldybės administracijos darbuotojai, Sveikatos tarybos kviečiami ekspertai ar konsultantai.
 2. Pirmąjį naujai patvirtintos Sveikatos tarybos posėdį šaukia Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) ne vėliau kaip per 3 savaites po Sveikatos tarybos patvirtinimo datos. Kitus Sveikatos tarybos posėdžius šaukia Sveikatos tarybos pirmininkas.
 3. Sveikatos tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi Savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriuje.
 4. Sveikatos taryba gali pasitvirtinti darbo reglamentą, kuriame nustatoma išsamesnė Sveikatos tarybos veiklos darbo organizavimo tvarka.

V SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Sveikatos tarybos sudėtį ir nuostatus keičia ar panaikina Savivaldybės taryba savo sprendimu.
 2. Sveikatos taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir tvirtinamą veiksmų planą.

_________________________

Paskelbta: 15 liepos, 2021 | Atnaujinta: 1 vasario, 2024