Skuodo rajono savivaldybė skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti

Konkursas skelbiamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir prašymus šioms pareigoms eiti pretendentai turi teikti el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;837040.html

Konkursas vykdomas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. A1-751 patvirtintu Konkursų į Skuodo rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašu.

Įstaigos pavadinimas – UAB „Skuodo vandenys“; įstaigos buveinė – Vaižganto g. 27, Skuodo m.; įmonės kodas – 173820527.

Direktoriaus pareigos – įgyvendinti Bendrovės veiklos strategiją, užtikrinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą, tinkamą Bendrovės turto naudojimą, jo išsaugojimą ir gausinimą. Bendrovės direktoriaus pareiginiai nuostatai.

Darbo užmokestis – mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12 (pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis) ir nuo 10 iki 40 procentų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis, kuri priklauso nuo Bendrovės veiklos rezultatų ir nustatoma atsižvelgiant į praėjusių metų Bendrovės veiklos vertinimo rodiklius.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 2. Turėti  ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo įmonei, įstaigai, struktūriniam padaliniui patirtį.
 3. Žinoti, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą bei priežiūrą, atliekų tvarkymą, vandentvarkos infrastruktūros projektų rengimo, įgyvendinimo ir administravimo klausimus, kitų Bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą bei kitas sritis, susijusias su Direktoriaus funkcijomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, su Bendrovės veikla susijusius Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Bendrovės įstatus, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, šiuos nuostatus.
 4. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 5. Mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis.
 6. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

 

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
 4. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. vairuotojo pažymėjimo kopiją;
 6. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
 7. užpildytą pretendento anketą (priedas);
 8. savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą.

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkursas paskelbtas 2022-11-04, skelbimo Nr. 83704.

Pretendentai dokumentus turi pateikti iki 2022-11-18 24 val. el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir / ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.

Informaciją apie konkursą teikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Alina Beniušienė (tel. (8 440) 73 984, el. p. [email protected]. )

Paskelbta: 4 lapkričio, 2022 | Atnaujinta: 4 lapkričio, 2022