Gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2023 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T9-128

SKUODO MIESTO IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių švaros ir teritorijos priežiūros reikalavimus, apibrėžia fizinių ir juridinių asmenų pareigas užtikrinti švarą ir tvarką.
 2. Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje šių Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.
 3. Taisyklės gali būti papildomos ar keičiamos atsižvelgiant į teisės aktus, konkrečius miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių poreikius bei kitas specifines priežastis.
 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
 5. Asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka priskirtųjų teritorijų savininkai, valdytojai, naudotojai.
 6. Atliekų vežėjas – įmonė, kuri priima atliekas iš jų turėtojo, jas veža ir perduoda atliekų naudotojui ar šalintojui.
 7. Bendrojo naudojimo teritorijos – tai gatvės, pėsčiųjų takai, autobusų stotelės, tiltai, viadukai, parkai, skverai, aikštės, krantinės, paplūdimiai, poilsiavietės ir kt.
 8. Individualus gyvenamasis namas – vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas.
 9. Priskirta teritorija – žemės sklypas, įstatymų nustatyta tvarka suformuotas kaip daiktas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.
 10. Statybvietė – statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
 11. Tvarkytojai – už švarą ir tvarką atsakingi rajono ribose esančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, renginių organizatoriai, prekybininkai (įstaigos, jų filialai, įmonės, gamyklos, maldos namai, kariniai daliniai, visuomeninės ir politinės organizacijos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą, vaikų mokymo ir ugdymo įstaigos, aukštosios mokyklos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, administratoriai, garažų, sodininkų bendrijos, individualiųjų namų, žemės sklypų savininkai).
 12. Tvarkoma teritorija – tai įstatymų nustatyta tvarka priklausantys žemės sklypai, statinių, įrenginių apsaugos zonos, daugiabučių namų, individualių namų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, bendrijų naudojami žemės sklypai, kiemai ar statinių, reikalingų gyventojų ūkio ir buities reikmėms tenkinti, teritorija.
 13. Žemės naudotojas – žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio organizacija, juridinio asmens ar užsienio organizacijos filialas, kurie naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimų, sandorių ar kitu teisiniu pagrindu.
 14. Žemės valdytojas – žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio organizacija, juridinio asmens ar užsienio organizacijos filialas, įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimų, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu įgiję teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės žemė perduota patikėjimo teise.
II SKYRIUS
TERITORIJŲ TVARKYMAS IR TVARKYTOJŲ PAREIGOS
 1. Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracija koordinuoja, o seniūnijos organizuoja ir įgyvendina:

15.1. seniūnijos teritorijai priklausančių bendrųjų teritorijų tvarkymą ir priežiūrą;

15.2. kapinių bendrųjų teritorijų tvarkymą ir eksploatavimą;

15.3. viešųjų tualetų tvarkymą ir eksploatavimą;

15.4. gatvių apšvietimo atstatymo ir priežiūros darbus;

15.5. miesto, miestelių ir gyvenviečių gatvių barstymą esant plikšalai bei sniego valymą;.

15.6. nelegalių sąvartynų, šiukšlynų tvarkymą;

15.7. apleistų teritorijų tvarkymą. Apleistų teritorijų tvarkymo išlaidas Savivaldybės administracijai (seniūnijai) privalo atlyginti priskirtų teritorijų valdytojai, kuriems priklauso ta teritorija.

 1. Mieste ir kitose gyvenamosiose teritorijose asmenys privalo rūpintis eksploatuojamų pastatų ir gyvenamųjų namų estetiniu vaizdu. Laiku juos dažyti, remontuoti, taisyti sulūžusias tvoras, pašalinti gaisro padarinius.
 2. Pastatų, atskirų jo dalių tvarkytojai privalo nuosavybės teise priklausančias nenaudojamas patalpas užsandarinti, nesudarydami galimybių patekti pašaliniams asmenims.
 3. Už griūvančių, apleistų ir kitų statinių priežiūrą atsako šių statinių arba teritorijų, kuriose yra šie statiniai, naudotojai, teritorijų savininkai ar įgalioti jų asmenys, užtikrinantys, kad į pastatus nepatektų pašaliniai asmenys.
 4. Turgavietes, atvirus ir dengtus prekystalius ar kitus kilnojamuosius prekybos objektus viešosiose vietose turintys tvarkytojai aplinką privalo tvarkyti leidime prekiauti nurodytos teritorijos ribose.
 5. Tvarkytojai privalo užtikrinti švarą ir tvarką tvarkomose teritorijose veikdami patys arba sudarydami teritorijos tvarkymo paslaugų sutartis, arba per bendrojo naudojimo objektų valdytojus.
 6. Tvarkytojai privalo:

21.1. valyti, tvarkyti, rinkti šiukšles, prižiūrėti statinius, žemės sklypus, želdinius, teritorijas. Jeigu statinys, įrenginys, žemės sklypas priklauso keliems savininkams ar nuomininkams, už teritorijos švarą, tvarką ir valymą atsakingi visi savininkai ir nuomininkai (arba įgaliotas asmuo) pagal valdomą statinio ar žemės sklypo dalį;

21.2. gyvenamosiose teritorijose nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. žolė turi būti pjaunama ir gali būti ne aukštesnė kaip 20 cm aukščio (nuostata netaikoma specialiai įrengtoms žydinčioms pievoms). Sklypai neturi būti apaugę savaiminės, atžalinės kilmės krūmais ir medžiais;

21.3. visuose žaliuosiuose bendro naudojimo plotuose (pievos, vejos, kelkraščiai, skiriamosios juostos, grioviai ir kitos teritorijos, kuriose auga žolė ar piktžolės) žolė pjaunama pagal poreikį. Pirmą kartą žalieji plotai turi būti nušienauti ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos, antrą kartą – iki rugsėjo 1 dienos, išskyrus, seniūnijų sprendimu, išvis nešienaujamus žaliuosius bendro naudojimo plotus;

21.4. nuo gatvių, pėsčiųjų takų, įvažiavimų sušluoti šiukšles, žemes, panaikinti dygstančią žolę;

21.5. nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. slidiems takams barstyti savo tvarkomose teritorijose turėti smėlio, laikomo specialiose dėžėse;

21.6. prasidėjus plikšalai, visos sanitarinį valymą atliekančios organizacijos ir asmenys privalo barstyti smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtus valomus ir tvarkomus plotus bei užtikrinti normalų transporto ir pėsčiųjų eismą bei saugumą;

21.7. rudenį ir žiemą valyti sniegą, barstyti smėlį ir nukapoti ledą, varveklius nuo gyvenamųjų namų bei kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų jiems priskirtose teritorijose;

21.8. gatvėse ir ant žaliųjų plotų per žiemą susikaupusį žvyrą bei smėlį pašalinti iki gegužės 1 d.;

21.9. sutvarkyti nugriautų namų ar kitų statinių teritorijas;

21.10. žemės sklypuose naikinti invazinį augalą – Sosnovskio barštį.

 1. Susikaupusį sniegą ar smėlį reikia krauti ant šaligatvio krašto, neužpildant priešgaisrinių įrenginių, o gatvėse, kur prie bortų yra želdinių, – gatvės važiuojamojoje dalyje, neužpildant lietaus kanalizacijos šulinių. Jei sniegas kaupiamas važiuojamojoje gatvės dalyje, palikti ne mažesnius kaip 5 metrų pločio įvažiavimus į kiemus.
 2. Valant sniegą ir ledą nuo gyvenamųjų namų bei pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, reikia laikytis darbo saugos reikalavimų, nesugadinti ryšių ir elektros laidų, šviestuvų, radijo ir televizijos antenų, želdinių, statinių.
 3. Prie visų gyvenamųjų namų, visuomeninių ir pramoninių pastatų fasadų turi būti pritvirtinti numeriai, o ties gatvių sankryžomis – gatvių pavadinimų lentelės. Numerius prie pastatų tvirtina savininkai, kuriems priklauso pastatai. Už gatvių pavadinimų lenteles ir jų tvirtinimą mokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

III  SKYRIUS

TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI VYKDANT STATYBOS IR REMONTO DARBUS

 1. Statybvietes ir įvažiavimus į jas prižiūri statybos darbus vykdančios organizacijos. Jos privalo transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos, gadinamos gatvės, žaliosios vejos, šaligatviai ir pan. Vykdant statybos bei kitus darbus ir užteršus aplinkines gatves, darbus vykdančios organizacijos privalo valyti prie objektų esančias aplinkines gatves, kurios teršiamos objektuose naudojamu transportu bei mechanizmais. Jei rangovai, atliekantys statybos darbus, negali gatvės valyti, jie privalo sudaryti sutartį su tas paslaugas teikiančia įmone dėl gatvės valymo ir šiukšlių išvežimo visam statybos laikotarpiui.
 2. Miesto bendro naudojimo teritorijoje atliekant statinių griovimo ir apdailos, betono frezavimo, šaligatvių plytelių šlifavimo ar kitus aplinkos orą teršiančius darbus, turi būti naudojamos taršos sklaidą lokalizuojančias priemonės: užtvarai, mechaniniai išsiskiriančių medžiagų surinktuvai ar kiti efektyvūs įrenginiai.
 3. Statybos darbus atliekančios organizacijos, prieš pradėdamos statybos, montavimo, remonto ir priežiūros darbus, susijusius su kasinėjimo darbais, gavusios leidimą šiems darbams vykdyti, nuo plotų nuima augalinį sluoksnį (ne plonesnį kaip 25 cm storio), o baigusios darbus, atstato žaliųjų plotų teritoriją. Jei vykdant statybos darbus sugadinama greta statybos aikštelių esančių gatvių, šaligatvių, želdynų danga, gėlynai, medžiai ar kitokia įranga, juos atstato statybos organizacijos savo lėšomis.
 4. Statybines medžiagas ir kitus krovinius pervežančiu transportu negalima teršti, gadinti gatvių ir šaligatvių, žaliųjų vejų ir kitų želdinių.
 5. Statant ir remontuojant namus, butus, kitas patalpas, susikaupusias atliekas ir laužą iš statybos vietų į sąvartyną išveža darbus vykdantys asmenys, kurie privalo turėti pažymas apie statybos ir remonto atliekų išvežimą į statybos atliekų tvarkymo vietas. Nepavojingos statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo pradžios, pavojingos ne ilgiau kaip 3 mėnesiai nuo jų susidarymo pradžios, tvarkingai sudėtos į vieną vietą, išrūšiuotos, nekelti pavojaus kitų gyventojų saugumui.

IV SKYRIUS

SANITARIJOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 1. Prie įmonių, įstaigų, organizacijų pastatų bei nuolatinių ir laikinų prekybos ar paslaugų teikimo vietų šiukšlių dėžes pastato asmenys, kuriems šios teritorijos yra priskirtos nustatyta tvarka. Už šiukšlių dėžių švarą, plovimą, dezinfekavimą ir tinkamą jų išvaizdą yra atsakingi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių teritorijoje jos pastatytos.
 2. Tvarkytojai tvarkomose teritorijose privalo laikytis šių sanitarinių reikalavimų:

31.1. Neteršti aplinkos fekalijomis ir buitinėmis nuotekomis.

31.2. Pastatų administratoriai, savininkai ar nuomininkai turi turėti ir įgaliotam asmeniui pareikalavus pateikti buitinių nuotekų išvežimą patvirtinančius praėjusių 6 mėnesių laikotarpio dokumentus. Išvežtų buitinių nuotekų kiekis turi atitikti suvartoto vandens kiekį. Suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal vandens apskaitos prietaisą, jo nesant – pagal patvirtintą normą.

31.3. Jei pastato vidaus inžineriniai geriamojo vandens ir buitinių nuotekų tinklai neprijungti prie miesto magistralinių tinklų, tvarkytojai nustatyta tvarka organizuoja:

31.3.1. Nuotekų kaupimo rezervuarų, biologinių valymo įrenginių, kilnojamųjų tualetų įrengimą, jų priežiūrą ir  buitinių nuotekų išvežimą, neperpildydami rezervuarų talpyklų;

31.3.2. Išviečių ir tualetų vidaus patalpų valymą ir nukenksminimą, užkirsdami kelią pašalinių kvapų susidarymui ir vabzdžių veisimosi galimybėms.

31.4. Esant ar įrengus centralizuotą nuotekų surinkimą, namų valdų savininkai, bendraturčiai ar gyvenamojo fondo administratoriai buitinių nuotekų vamzdžius privalo prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų nustatyta tvarka.

31.5. Tvarkytojai privalo vykdyti Savivaldybės tarybos sprendimuose ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose kovai su užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nurodytas priemones.

31.6. Tvarkytojai privalo nuosavybės teise jiems priklausančiose ar naudojamose teritorijose, pastatuose ir patalpose organizuoti vabzdžių ir graužikų kontrolę bei jų kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją).

31.7. Savininkai yra atsakingi už asmeniniame namų ūkyje naudojamo šachtinio šulinio vandens saugą ir kokybę.

31.8. Prie sezoninio tipo vasaros lauko kavinių privaloma įrengti stacionarius ar pastatyti kilnojamuosius tualetus ir juos prižiūrėti.

31.9. Lauko tualetai turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.

31.10. Vedant šunis, kates ir kitus gyvūnus (važiuojant, jojant žirgais) ir jiems priteršus, taip pat priteršus namo koridorių, balkoną, kitas bendrojo naudojimo vietas, transporto priemones, gyvūnų savininkai ar atsakingi asmenys privalo nedelsiant surinkti bei išvalyti gyvūnų išmatas.

V SKYRIUS
DRAUDIMAI
 1. Savivaldybės teritorijoje draudžiama:

32.1. plauti transporto priemones ne tam skirtose vietose, išpilti ant žemės kurą ar tepalus, kitus techninius skysčius, teršti aplinką remontuojant transporto priemones arba palikti netvarkingą transporto priemonę, teršiančią aplinką;

32.2. deginti lapus, žolę, medžių šakas, statybines, buitines ir kt. atliekas, kūrenti laužus šiam tikslui nepritaikytose vietose;

32.3. sandėliuoti krovinius, kurą, pašarus, malkas, prekių pakavimo dėžes, statybines ir kitokias medžiagas bei šiukšles šiam tikslui nepritaikytose vietose;

32.4. važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir mopedais šaligatviais, pėsčiųjų takais (išskyrus aptarnaujantį transportą, mechanizmus);

32.5. šluoti šiukšles, pilti fekalijas, naftos produktus, vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų bei degių medžiagų, į lietaus surinkimo, nuotekų ir kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius;

32.6. savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, aptvarus);

32.7. dėti gėles ir vainikus žmonių žūties vietose gatvėse ir ant šaligatvių;

32.8. transporto priemonėmis ar kitaip užstatyti įėjimus į daugiabučių gyvenamųjų namų laiptines, privažiavimus prie atliekų konteinerių laikymo aikštelių;

32.9. įmonių, visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų teritorijose ir patalpose laikyti nuodingas, užkrečiamąsias ligas sukeliančias medžiagas, kaupti naudotas taros pakuotes, baldus ir buitinės technikos įrenginius, maisto produktų ir kitas komunalines atliekas, skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi, sukelti aplinkos užterštumą;

32.10. užgriozdinti bendrojo naudojimo patalpas, jų prieigą prie bendrosios inžinerinės įrangos;

32.11. apgyvendinti ir gyventi tam nepritaikytuose statiniuose, gyvenamųjų namų negyvenamosiose patalpose, laikinai apsigyventi ar miegoti skveruose, parkuose ir kitose teritorijose, prašyti išmaldos;

32.12. vežti statybos ar griovimo atliekas ir kitas birias medžiagas neuždengtas, nesudrėkintais paviršiais;

32.13. teršti vandens telkinių, jų pakrančių apsaugos zonas, valstybinės žemės teritorijas atliekomis, šiukšlėmis, statybiniu laužu, automobilių dalimis ir kitais daiktais, sandėliuoti medžiagas;

32.14. be seniūnijos seniūno leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose erdvėse.

 1. Savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose draudžiama:

33.1. važinėti po želdynus (išskyrus aptarnaujantį transportą, mechanizmus), statyti bei laikyti transporto priemones žaliuosiuose plotuose, aikštėse, aikštelėse, skirtose vaikų žaidimams ir buitinėms gyventojų reikmėms, išskyrus specialiai transporto laikymui skirtose vietose (dviračių stovai, stoginės, saugyklos);

33.2. spjaudytis, mėtyti nuorūkas, popierius, kramtomąją gumą, daužyti butelius, šlapintis, palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius daiktus ir kitaip teršti bendro naudojimo teritorijas;

33.3. laužyti ir gadinti inventorių, įrenginius ir pastatus, ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, dviračių ir pėsčiųjų takus bei želdynus už statybos aikštelės ribų;

33.4. laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, lapus bei žiedus, mindžioti gėlynus, skinti bei rauti gėles ir ardyti veją;

33.5. rašinėti, braižyti, piešti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių;

33.6. naudoti bendrojo naudojimo teritorijose esančius žaliuosius plotus daržams;

33.7. tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose;

33.8. statyti palapines, organizuoti renginius, nesuderinus su seniūnijos seniūnu;

33.9. ganyti gyvulius, paleisti paukščius, šunis ir kt. gyvūnus;

33.10. laikyti įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones ar jų dalis;

33.11. be leidimo naudoti civilines pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, autobusų stotelėse, stotyse, turgavietėse ir kitur), važiuojamosiose kelio dalyse, pėsčiųjų judėjimo zonose.

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 1. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai, Savivaldybės administracija. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse 589 straipsnyje nurodyti pareigūnai.
 2. Už šių Taisyklių pažeidimus taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnį.
 3. Pažeidus Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles, asmenims taikomos nuobaudos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
 4. Administracinė nuobauda neatleidžia asmens nuo prievolės laikytis šių Taisyklių ir pašalinti esantį pažeidimą.

 

___

Paskelbta: 5 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 4 rugpjūčio, 2023