Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

 

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T9-64

SKUODO RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

 1. Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ne miško žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, kūrimo bei tvarkymo principus, saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarką, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas, susijusias su želdynų ir želdinių apsauga, želdynų ir želdinių apsaugos kontrolės vykdymą.
 2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (toliau – Įstatymas), šio Įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais želdynų ir želdinių tvarkymą ir apsaugą.
 3. Taisyklių tikslas – išsaugoti želdynus ir želdinius kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, kurie užtikrintų gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.
 4. Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių savininkams, valdytojams, naudotojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus mokslinės paskirties želdynuose (botanikos soduose, arboretumuose, dendrologinėse kolekcijose (rinkiniuose), dendrologinę reikšmę turinčiuose parkuose). Fiziniai ir juridiniai asmenys želdynus ir želdinius saugo, tvarko ir prižiūri patys arba sudaro sutartis su atitinkamą kvalifikaciją turinčiais asmenimis, kuriems teisės aktų tvarka yra suteikta teisė vykdyti šiuos darbus.
 5. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, šio Įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose želdynų ir želdinių tvarkymą ir apsaugą, vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGA, PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS

 

 • Medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, kai jie atitinka Vyriausybės nutarimu nustatytus kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems ir (ar) Savivaldybės tarybos sprendimu saugotinais paskelbti dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai.
 • Priklausomųjų želdynų įrengimas ar pertvarkymas numatomas statinių ir įrenginių projektuose, kuriuose būtina įvertinti želdinių inventorizavimo duomenis ir nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto išvadą, kai tokią išvadą parengti būtina pagal šių Taisyklių 57 punktą, vadovaujantis priklausomųjų želdynų normomis, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, statybą ir teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
 • Želdinių apsaugos reikalavimai vykdant statybos darbus, įskaitant valstybinės reikšmės kelių ir viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių statybos ir remonto darbus, nustatomi aplinkos ministro tvirtinamose Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėse.
 1. Privatiems želdynams įrengti, prižiūrėti ir tvarkyti želdynų projektų rengti neprivaloma. Įrengiant ir pertvarkant privačius želdynus, veisiant želdinius privačioje žemėje, būtina laikytis želdinių sodinimo minimalių atstumų ir priežiūros reikalavimų, nustatytų aplinkos ministro tvirtinamose Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėse.
 2. Nesaugotinus medžius, jų grupes, krūmus, vijoklinius augalus, taip pat vaismedžius ir vaiskrūmius žemės savininkai tvarko savo nuožiūra.
 3. Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose, viešuosiuose želdynuose želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, tvarko ir prižiūri Savivaldybės administracijos seniūnijos.
 4. Želdinių, augančių privačiame žemės sklype, šakos negali išsikišti iš už sklypo ribos, jeigu jos trukdo kaimynams, kelia pavojų statiniams, pastatams, saugiam eismui gatvėse. Jei išsikišusias šakas reikia nukirsti, tai atlieka žemės, želdynų ir želdinių savininkai, valdytojai ir naudotojai, kurių sklype auga želdiniai.
 5. Želdynų tvarkytojai Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose ir viešuosiuose želdynuose sodinti želdinius gali tik suderinę apželdinimo projektą arba schemą su Savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriumi.
 6. Sodinami rūšiniai medžiai ir (ar) jų veislės pasižymėtų pakankamu atsparumu šalčiui (įšalui), vėjui, ligoms ir kenkėjams, oro ir dirvos taršai, ledo tirpsmo druskoms (druskų aerozoliui), kietai ir puskietei dangai, taip pat būtų pakantūs dirvos kokybei ir genėjimui.
 7. Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose, atskiruosiuose ir viešuosiuose želdynuose draudžiama:

15.1. sodinti invazinius augalus, medžius ir krūmus, teršiančius aplinką žiedadulkėmis, žiedynais bei vaisiais, intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus, išskyrus apsauginės ir ekologinės paskirties atskiruosius ir mokslinės paskirties želdynus;

15.2. kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus;

15.3. savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip šalinti želdinius;

15.4. kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;

15.5. leisti iš medžio sulą, pjaustyti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžio pažeidimus;

15.6. kabinti ant medžių elektros laidus, elektros lempučių girliandas (išskyrus šventinį laikotarpį), sūpuokles, virves ir kita;

15.7. mindžioti gėlynus, vejas, skinti ir rauti gėles;

15.8. važinėti sportinėmis ir be variklio transporto priemonėmis, išskyrus takais;

15.9. be leidimo važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, kur neįrengta kieta danga;

15.10. be leidimo statyti palapines, kioskus ar kitokius laikinus statinius, reklaminius skydus;

15.11. pilti šiukšles, buitines atliekas, pakuotes, sugrėbtus lapus, sniegą (išskyrus neužterštą druskomis ir nukastą nuo želdyne esančių takų) ir kt.;

15.12. sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, prekių atsargas ir tarą;

15.13. žaisti sportinius žaidimus tam nepritaikytose vietose.

 1. Kapinėse (individualiose kapavietėse) draudžiama sodinti:

16.1. plačiomis lajomis, teršiančius žiedynais ar vaisiais aplinką medžius ir krūmus;

16.2. plintančių šaknų atžalomis rūšių augalus;

16.3. plačią paviršinę šaknų sistemą turinčių, neatsparių vėjovartai rūšių (eglių ir kt.) medžius, neskaitant žemaūgių formų;

16.4. greitai augančių, trumpaamžių, brandžiame amžiuje keliančių pavojų rūšių medžius.

 1. Želdinius, augančius po elektros ir ryšių linijomis, prižiūri ir tvarko želdinius prižiūrinčios organizacijos, želdinių savininkai ar valdytojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymo ir Įstatymo nuostatomis.
 2. Savivaldybės teritorijoje medžiai ir krūmai veisiami, vejos ir gėlynai įrengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėmis.
 3. Sodinamiems medžių ir krūmų sodmenims taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinti Sodmenų kokybės reikalavimai.
 4. Saugomais gamtos paveldo objektais želdiniai ir želdynai skelbiami, prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu ir Įstatymu. Saugomais kultūros paveldo objektais želdynai skelbiami, prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Įstatymu.
 5. Viešųjų želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo metu turi būti išsaugoti augantys sveiki, gyvybingi, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingi, perspektyvūs augalai – dar nepasiekę gamtinės brandos ar ją pasiekę, tačiau nekeliantys nei fizinio, nei ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojaus aplinkai.
 6. Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinamomis Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis.
 7. Želdinius, kurie auga viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose, tvarko ir naujus želdinius šiose zonose veisia viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas.
 8. Valstybinės reikšmės automobilių kelių želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu ir Vyriausybės patvirtintu Kelių priežiūros tvarkos aprašu.
 9. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos tikslas – surinkti, apibendrinti ir viešinti duomenis apie želdynų ir želdinių rūšinę sudėtį, plotus, želdinių parametrus, būklę, sudaryti sąlygas šiuos duomenis naudoti planuojant ir projektuojant želdynus, planuojant želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, vertinant želdynų plotų atitiktį teisės aktuose nustatytoms želdynų normoms ir nustatant želdynų ir želdinių būklės pokytį.
 10. Želdynai ir želdiniai inventorizuojami visoje Savivaldybės teritorijoje pagal aplinkos ministro patvirtintas Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisykles, neatsižvelgiant į žemės, kurioje jie yra, nuosavybės formą. Želdynai ir želdiniai inventorizuojami surenkant pagrindinius duomenis (želdinio rūšį, želdyno rūšinę sudėtį, plotą) apie neurbanizuotoje teritorijoje esančius želdynus ir želdinius, žaliųjų jungčių želdinius, privačioje žemėje esančius želdynus ir želdinius ir išsamius duomenis (be pagrindinių duomenų, surenkami duomenys apie želdinių kiekį, amžių, aukštį, skersmenį, būklę, tvarkymo priemones) apie viešųjų atskirųjų ir priklausomųjų želdynų, viešųjų ir konfesinių kapinių, kelių, gatvių želdinius, kitus miestų, miestelių ir kaimo gyvenamųjų vietovių viešuosius želdynus ir želdinius.
 11. Želdynų ir želdinių inventorizavimo darbai ir informacija apie inventorizaciją skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.
 12. Želdynų ir želdinių būklės stebėsena vykdoma pagal Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos planą, parengtą vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinama Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa.

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ  ir sprendimų Saugotinų želdinių kirtimUI, kitokiAM pašalinimUI iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbams IŠDAVIMAS

 

 1. Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik turint Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Savivaldybės vykdomoji institucija) išduotą leidimą (Taisyklių 1 priedas) kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (toliau – Leidimas), išduotą pagal Taisyklių 1 priede nustatytą formą, ar vadovaujantis galiojančiu Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (toliau – Sprendimas), ir sumokėjus į nurodytą sąskaitą Savivaldybės vykdomosios institucijos apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro tvirtinamus želdinių atkuriamosios vertės įkainius želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją (išskyrus Taisyklių 31 punkte nurodytus atvejus) į Savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą.
 2. Želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo metu turi būti siekiama išsaugoti augančius sveikus, gyvybingus, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingus, perspektyvius želdinius – dar nepasiekusius gamtinės brandos ar ją pasiekusius, tačiau nekeliančius nei fizinio, nei ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojaus aplinkai.
 3. Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti be Leidimo ar Sprendimo galima, kai:

31.1. jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonose ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu informavę žemės, kurioje auga saugotini želdiniai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;

31.2. šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtinio, eismo ar kito įvykio pakitus saugotinų želdinių būklei, kai dėl to jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui. Šiuo atveju darbus atlikę asmenys per 3 darbo dienas privalo raštu informuoti Savivaldybės administraciją, nurodydami saugotino želdinio vietą (adresą ar koordinates) ir pateikdami 3 nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas vaizdas prieš atliekant darbus ir iš skirtingų pusių užfiksuotas nukirstas, kitaip pašalintas iš augimo vietos ar intensyviai nugenėtas saugotinas želdinys.

 1. Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama ir apie tai pažymima Leidime arba Sprendime, kai saugotini želdiniai:

32.1. nebus kertami – Leidimas ar Sprendimas išduotas intensyviam želdinių genėjimui;

32.2. kertami, kitaip pašalinami iš augimo vietos ar intensyviai genimi 31 punkte numatytais atvejais;

32.3. yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia pavojaus gyventojams, jų turtui, statiniams ir eismo saugumui);

32.4. yra pasvirę didesniu kaip 45 laipsnių kampu;

32.5. kertami vykdant teritorijų planavimo dokumentuose, viešųjų atskirųjų želdynų projektuose numatytus kraštovaizdžio formavimo kirtimus;

32.6. auga ant piliakalnių, pilkapių;

32.7. auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ar įrenginius;

32.8. gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis;

32.9. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais;

32.10. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje;

32.11. auga teritorijoje, kuri naudojama valstybinės reikšmės keliams eksploatuoti;

32.12. auga valstybinės ar vietinės reikšmės kelio juostoje ir dėl blogos būklės kelia grėsmę užvirsti ant kelio;

32.13. nurodyti saugomų teritorijų planavimo, saugomų rūšių ar buveinių apsaugos priemonių įgyvendinimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos;

32.14. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama veisti mišką;

32.15. kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos įgyvendinant krašto apsaugos ar valstybės sienos apsaugos tikslus.

 1. Kai Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne Savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius, Savivaldybės administracija privalo gauti Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos (toliau – Komisija) išvadą dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius. Komisija išvadą privalo pateikti per 20 darbo dienų.
 2. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė privaloma, kai:

34.1. numatoma pertvarkyti didesnius kaip 1 hektaro ploto viešuosius želdynus urbanizuotose teritorijose;

34.2. numatoma kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinų želdinių;

34.3. suinteresuotos visuomenės reikalavimu, kai pateikiamas rašytinis prašymas dėl numatomų tvarkyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo, kurį pasirašė ne mažiau kaip 100 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius miesto ar miestelio teritorijoje, arba kurį pasirašė ne mažiau kaip 40 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius kaimo teritorijoje.

 1. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo išlaidas Taisyklių 34 punkte nurodytais privalomais želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo atvejais apmoka želdyno ar želdinių savininkas ar valdytojas, kitais atvejais – želdynų ir želdinių būklės ekspertizės iniciatorius.
 2. Suinteresuota visuomenė turi teisę savo iniciatyva užsakyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę, kai ją atlikti neprivaloma, ir perduoti želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą Savivaldybės administracijai. Apie užsakytą ir numatomą atlikti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę suinteresuotos visuomenės atstovai privalo informuoti Savivaldybės administraciją raštu, pateikdami pranešimą, iki Leidimo ar Sprendimo įsigaliojimo termino arba iki viešojo atskirojo želdyno projektavimo parengiamojo etapo pabaigos.
 3. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizę atlieka nepriklausomi želdynų ir želdinių ekspertai, turintys kvalifikaciją patvirtinantį atestatą.
 4. Kai ketinama atlikti želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus privačiame žemės sklype:

38.1. privačios žemės sklypo savininkas pateikia Savivaldybės administracijai nustatytos formos (Taisyklių 3 priedas) prašymą (toliau – Prašymas) dėl Leidimo išdavimo;

38.2. Savivaldybės administracija įvertinusi pateiktą Prašymą ir nustačiusi, kad asmuo, prašantis išduoti Leidimą, pateikė netinkamai užpildytą Prašymą, per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos raštu informuoja apie tai Prašymą pateikusį asmenį ir nustato 5 darbo dienų terminą patikslintam Prašymui pateikti;

38.3. gavusi asmens tinkamai užpildytą Prašymą, Savivaldybės administracija organizuoja prašymo išduoti Leidimą nagrinėjimą;

38.4. Savivaldybės administracijai patikrinus, ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos, ar intensyvus genėjimas neprieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, ir apskaičiavus pašalinamų želdinių atkuriamąją vertę, Savivaldybės vykdomoji institucija išduoda Leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius;

38.5. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir Leidimas turi būti išduotas per 20 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto Prašymo gavimo dienos;

38.6. Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėjus prašymą ir nustačius, kad numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas prieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, Prašymą pateikęs asmuo apie atsisakymą išduoti Leidimą informuojamas raštu, nurodant motyvus;

38.7. jeigu per nustatytą terminą pagal tinkamai užpildytą Prašymą Leidimas neišduodamas arba Taisyklių nustatyta tvarka motyvuotai neatsisakoma jį išduoti, laikoma, kad Leidimas išduotas;

38.8. Savivaldybės administracija, laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Leidimo išdavimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti informaciją apie išduotą Leidimą, nurodydama numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį;

38.9. Leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti tik suėjus šių Taisyklių 41 punkte numatytam terminui;

38.10. Leidimas galioja neterminuotai.

 1. Kai ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose:

39.1. Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnija (tos teritorijos, kurioje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius) Savivaldybės administracijai pateikia Prašymą (Taisyklių 3 priedas);

39.2. Savivaldybės vykdomoji institucija, per 20 darbo dienų nuo gauto ir tinkamai užpildyto Prašymo gavimo dienos, įvertinusi ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, taip pat šių Taisyklių numatytais atvejais atsižvelgdama į Komisijos išvadą ir (ar) Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, priima Sprendimą (Taisyklių 2 priedas), kuris įsigalioja ne anksčiau kaip po 20 darbo dienų nuo Sprendimo priėmimo dienos. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sprendimo priėmimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama informacija apie priimtą Sprendimą, nurodant numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį, želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį bei numatomą Sprendimo įsigaliojimo dieną;

39.3. kartu su Sprendimu Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama Komisijos išvada ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada, kai šias išvadas šių Taisyklių numatytais atvejais privaloma gauti ir įvertinti iki Sprendimo priėmimo;

39.4. jeigu iki nurodytos Sprendimo įsigaliojimo dienos Savivaldybės administracija gauna rašytinį suinteresuotos visuomenės prašymą atlikti želdynų ir želdinių būklės ekspertizę arba suinteresuotos visuomenės pranešimą apie jos iniciatyva užsakytą želdynų ir želdinių būklės ekspertizę ir tai patvirtinančius dokumentus, Sprendimo įsigaliojimas atidedamas laikotarpiui, reikalingam želdynų ir želdinių būklės ekspertizei atlikti;

39.5. gavusi želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas susipažįsta su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada ir Sprendimo nekeičia, Sprendimą pakeičia arba Sprendimą panaikina, šią informaciją ir želdinių būklės ekspertizės išvadą paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu Savivaldybės vykdomoji institucija neatsižvelgė ar atsižvelgė tik iš dalies į Komisijos išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, nurodomos tokio sprendimo priežastys ir motyvai;

39.6. Sprendime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti tik suėjus šių Taisyklių 41 punkte numatytam terminui.

 1. Kai ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius valstybinėje žemėje (išskyrus Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijas):

40.1. Valstybinės žemės valdytojas, ketinantis kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, Savivaldybės administracijai pateikia Prašymą (Taisyklių 3 priedas) dėl Leidimo išdavimo;

40.2.  Savivaldybės vykdomoji institucija, įvertinusi, ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, taip pat šių Taisyklių numatytais atvejais atsižvelgusi į Komisijos išvadą, priima Sprendimą išduoti Leidimą ir numato Leidimo įsigaliojimo terminą, kuris gali būti ne ankstesnis kaip po 20 darbo dienų nuo Sprendimo priėmimo dienos. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sprendimo išduoti leidimą priėmimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama informacija apie priimtą Sprendimą išduoti Leidimą, nurodant numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį, želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį bei numatomą leidimo įsigaliojimo dieną;

40.3. kartu su Sprendimu dėl Leidimo išdavimo Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama Komisijos išvada ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada, kai šias išvadas šių Taisyklių numatytais atvejais privaloma gauti ir įvertinti iki Sprendimo dėl Leidimo išdavimo priėmimo;

40.4. jeigu per nustatytą terminą Savivaldybės administracija gauna rašytinį suinteresuotos visuomenės prašymą atlikti želdynų ir želdinių būklės ekspertizę arba suinteresuotos visuomenės pranešimą apie jos iniciatyva užsakytą želdynų ir želdinių būklės ekspertizę ir tai patvirtinančius dokumentus, Leidimo įsigaliojimas atidedamas laikotarpiui, reikalingam želdynų ir želdinių būklės ekspertizei atlikti;

40.5. gavusi želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas susipažįsta su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada ir priima sprendimą nekeisti Leidimo, pakeisti Leidimą arba panaikinti Sprendimą dėl Leidimo išdavimo ir jį kartu su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu Savivaldybės vykdomoji institucija neatsižvelgė ar atsižvelgė tik iš dalies į Komisijos išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Savivaldybės vykdomosios institucijos Sprendime dėl leidimo išdavimo privaloma nurodyti tokio sprendimo priežastis ir motyvus;

40.6. Leidimas galioja neterminuotai;

40.7. Leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti tik suėjus šių Taisyklių 41 punkte numatytam terminui.

 1. Želdynų ir želdinių tvarkymo, saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo bei viešųjų želdynų įrengimo ar pertvarkymo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo informacijos apie numatomus darbus paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje (kai numatytiems vykdyti darbams nereikia šių Taisyklių 31 punkte numatyto leidimo ar sprendimo) arba nuo įsigaliojusio Leidimo ar Sprendimo paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje. Nurodytas terminas netaikomas, kai viešųjų želdynų ir želdinių tvarkymo, saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus atlikti reikia nedelsiant, kai dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio želdinio būklė pakito ir želdinys kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui.
 2. Savivaldybės administracija prieš Leidimo išdavimą ar Sprendimo priėmimą dėl išvados gavimo kreipiasi į:

42.1.              Saugomos teritorijos direkciją, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos teritorijos direkcijos administruojamoje teritorijoje ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose.

42.2.              Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinį skyrių, kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės arba auga kultūros paveldo objektų ar vietovių, kuriems nenustatytos vertingosios savybės, teritorijoje.

 1. 42 punkte nurodytoms institucijoms išvadai pateikti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Kol negauta išvada iš 42 punkte nurodytų institucijų, Leidimas neišduodamas ir (ar) Sprendimas nepriimamas.
 2. Prašymas išvadai gauti iš 42 punkte nurodytų institucijų neteikiamas, jei nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, kurie yra suderinti su Taisyklių 42 punkte nurodytomis institucijomis, yra nurodyti kertami, kitaip pašalinami iš augimo vietos ar intensyviai genimi saugotini želdiniai.
 3. Leidimo galiojimas panaikinamas:

45.1. kai įsiteisėja teismo sprendimas;

45.2. kai Savivaldybės vykdomoji institucija išduoda naują Leidimą;

45.3. privataus žemės sklypo savininko ar valstybinės žemės valdytojo prašymu.

 1. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jiems augti toje vietoje, kurioje jie buvo pasodinti – platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant kraštovaizdį:

46.1. stambūs medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras ne mažesnis kaip 2,0 x 2,0 m;

46.2. saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektą;

46.3. persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimui paruošti medžiai;

46.4. persodintus medžius privaloma ne mažiau kaip 3 metus prižiūrėti;

46.5. draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, stiebo ir (ar) šaknų puviniu, ligotus, vienašone, nesusiformavusia laja, jų vegetacijos metu.

 1. Kitos su Leidimo ar Sprendimo išdavimu susijusios nuostatos:

47.1. Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti iš asmens, prašančio kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius, Savivaldybės administracija gali prašyti papildomos informacijos ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės, kai to nereikalauja Želdynų įstatymas;

47.2 Savivaldybės administracija, esant poreikiui, gali kreiptis į Komisiją dėl išvados pateikimo planuojant kirsti saugotinus želdinius kitais nei šių taisyklių 33 punkte nustatytais atvejais;

47.3. priimdama Sprendimą išduoti Leidimą, Savivaldybės vykdomoji institucija ar išvadą dėl Leidimo išdavimo teikianti Komisija prioritetą teikia esamų sveikų, gyvybingų, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingų, perspektyvių želdinių išsaugojimui, jei reikia, – pasiūlo juos genėti;

47.4. Leidimą kirsti saugotinus želdinius Savivaldybės vykdomoji institucija išduoda ar Komisija išvadą dėl Leidimo išdavimo teikia įsitikinusi, kad šie želdiniai kelia fizinę grėsmę žmonėms, statiniams ar eismui, ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojų arba nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant ar rekonstruojant statinius;

47.5. priėmus Sprendimą ar išdavus Leidimą dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo, Savivaldybės administracijos darbuotojas saugotinus želdinius pažymi dažais (raudonas X – šalinamas; geltonas taškas – genėjimas; žalia „P“- persodinimas);

47.6. draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus;

47.7. draudžiama kertant ar genint medžius piliakalnių ar pilkapių objekto teritorijoje, darbams naudoti sunkiąją ar kitą techniką, galinčią pažeisti kultūrinį sluoksnį. Draudžiama rauti kelmus.

 1. Leidimas ar Sprendimas neišduodamas, kai:

48.1. privačios žemės savininkas ar valstybinės žemės valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo nepateikia papildomos informacijos priežastims, pateiktoms Prašyme, pagrįsti arba pateikia klaidingą informaciją apie prašomo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinio būklę;

48.2. Taisyklių  42 punkte nurodytos institucijos motyvuotai atsisako suderinti Leidimą ar Sprendimą;

48.3. Savivaldybės vykdomoji institucija gauna neigiamą Komisijos išvadą;

48.4. vadovaujantis Taisyklių  57  punkte nurodytais atvejais nebuvo atlikta želdinių būklės ekspertizė.

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ PERSKAIČIUOTI ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJĄ NAGRINĖJIMO IR SUMOKĖTOS ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

 1. Jeigu želdinį nukirtus ar kitaip pašalinus iš augimo vietos paaiškėja, kad privačios žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės valdytojui išduotame Leidime nurodytas želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis yra netikslus arba neturėjo būti skaičiuojamas, privačios žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės valdytojas turi teisę užpildamas prašymą dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos perskaičiavimo (Taisyklių 4 priedas) kreiptis į Savivaldybės vykdomąją instituciją dėl želdinių atkuriamosios vertės dydžio perskaičiavimo ir dalies ar visos sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo.
 2. Savivaldybės vykdomoji institucija privalo privačios žemės sklypo savininko ar valstybinės žemės valdytojo prašymą dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos perskaičiavimo išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos permokos grąžinimo per 20 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo gavimo ir grąžinti želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos permoką per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.
 3. Jeigu nukirtus ar kitaip pašalinus iš augimo vietos Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje buvusį želdinį paaiškėja, kad sprendime nurodytas želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis yra netikslus arba neturėjo būti skaičiuojamas, Savivaldybės vykdomoji institucija jį perskaičiuoja ir atitinkamai sumažina ar padidina želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį.
 4. Lėšos, gautos atlyginus iškirstų želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją, turint savivaldybės institucijos Leidimą ar Sprendimą, pervedamos į Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą ir naudojamos želdiniams veisti ir prižiūrėti.
 5. Želdinių genėjimo, kirtimo metu susidariusios žaliosios atliekos (šakos), mediena gali būti panaudojama biokuro gamybai, taip pat socialinėms įmonėms, organizacijoms, šeimoms, asmenims aprūpinti.

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJA, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖ

 

 1. Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija (toliau – Komisija) – Savivaldybės tarybos sudarytas kolegialus organas, kuris šiame punkte nustatytais atvejais Savivaldybės vykdomajai institucijai teikia išvadas dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos želdinius. Komisija išvadas Savivaldybės vykdomajai institucijai privalo pateikti per 20 darbo dienų. Komisija savo veikloje vadovaujasi Želdynų įstatymu, šiomis Taisyklėmis ir Komisijos nuostatais. Savivaldybės vykdomoji institucija privalo gauti Komisijos išvadą dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius, kai Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne Savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos:

54.1. 10 ar daugiau saugotinų želdinių;

54.2. viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius.

 1. Komisijos išvados, pateiktos Savivaldybės vykdomajai institucijai, viešai skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje.
 2. Savivaldybės taryba tvirtina Komisijos sudėtį ir šios Komisijos nuostatus, kurie nustato Komisijos funkcijas, teises ir pareigas, Komisijos sudarymo, jos darbo organizavimo tvarką.
 3. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė privaloma ir jos išvadą Savivaldybės vykdomoji institucija turi gauti, kai:

57.1. numatoma pertvarkyti didesnius kaip 1 hektaro ploto viešuosius želdynus urbanizuotose teritorijose;

57.2. numatoma kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinų želdinių;

57.3. suinteresuotos visuomenės reikalavimu, kai pateikiamas rašytinis prašymas dėl numatomų tvarkyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo, kurį pasirašė ne mažiau kaip 100 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius miesto teritorijoje.

 

VI SKYRIUS

ŽELDINIŲ SODINIMAS

 

 1. Želdiniai Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose sodinami vadovaujantis projektavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, želdinių inventorizacijos duomenimis ir atsižvelgiant į Savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus. Projektai derinami su Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus darbuotojais.
 2. Medžiai ir krūmai sodinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 (Nauja redakcija nuo 2022-01-20, Nr. D1-10) patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.
 3. Statybos objektus, kurių projektinėje dokumentacijoje numatytos teritorijos želdinimas, Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrius priima pasirašydamas statybos užbaigimo aktą tik tada, kai įvykdyti projektinėje dokumentacijoje numatyti želdinimo darbai. Kai objektas priimamas naudoti želdinimui nepalankiu metu, o želdinimo darbai objekte numatyti, statytojas pateikia savo prievolės įvykdymo garantiją, kurios įvykdymą kontroliuoja Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrius.

 

VII SKYRIUS

SU ŽELDYNAIS IR ŽELDINIAIS SUSIJĘS VIEŠASIS INTERESAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

 1. Viešųjų želdynų projektavimas yra viešas. Viešųjų atskirųjų želdynų projektavimo viešumą užtikrina želdyno projekto užsakovas. Viešųjų priklausomųjų želdynų projektavimo viešinimas įgyvendinamas rengiant teritorijų planavimo dokumentus arba statinių statybos projektus Teritorijų planavimo įstatymo ir Statybos įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Informacija apie numatomą viešojo atskirojo želdyno projektavimą likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki šio projekto parengiamojo etapo pradžios dienos paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, taip pat seniūnijos, kurioje numatytas projektuoti viešasis atskirasis želdynas, skelbimų lentoje, informaciniuose stenduose numatomo projektuoti viešojo atskirojo želdyno teritorijoje arba greta jos vizualinės apžvalgos zonoje, nurodant, kokie parengiamojo etapo darbai ir kokiu laiku numatomi, iki kada ir kur galima susipažinti su planuojamais darbais, siųsti pasiūlymus ir pastabas dėl planuojamų darbų, taip pat informacija apie numatomus želdyno projekto parengimo, pristatymo suinteresuotai visuomenei, projekto patvirtinimo ir įgyvendinimo terminus. Pastabos ir pasiūlymai dėl numatomų viešojo atskirojo želdyno projektavimo darbų teikiami viso projektavimo proceso metu iki viešo svarstymo su suinteresuota visuomene pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
 3. Suinteresuota visuomenė turi teisę savo iniciatyva užsakyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę, kai jos atlikti neprivaloma, ir perduoti ekspertizės išvadą Savivaldybės vykdomajai institucijai. Apie užsakytą ir numatomą atlikti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę suinteresuotos visuomenės atstovai privalo informuoti Savivaldybės vykdomąją instituciją raštu, pateikdami pranešimą apie užsakytą želdynų ir želdinių būklės ekspertizę ir tai patvirtinančius dokumentus iki Leidimo įsigaliojimo termino arba iki viešojo atskirojo želdyno projektavimo parengiamojo etapo pabaigos.
 4. Viešųjų želdynų ir želdinių tvarkymo, želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo bei viešųjų želdynų įrengimo ar pertvarkymo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo informacijos apie numatomus darbus paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje (išskyrus Taisyklių 31 punkte numatytus atvejus) arba nuo įsigaliojusio Leidimo ar Sprendimo paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje.
 5. Savivaldybės interneto svetainėje kiekvienais metais ne vėliau kaip iki vasario 1 dienos paskelbiama informacija apie želdinių atkuriamosios vertės kompensacijų lėšų panaudojimą per praėjusius kalendorinius metus.
 6. Viešųjų želdynų kūrimo, viešųjų želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros, tvarkymo, būklės stebėsenos, viešųjų želdinių veisimo, privalomos viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizės, želdinių ir želdynų, neatsižvelgiant į žemės, kurioje jie yra, nuosavybės formą, inventorizavimo ir apskaitos darbai finansuojami iš:

66.1. Savivaldybės biudžeto lėšų;

66.2. Valstybės biudžeto lėšų;

66.3. Europos Sąjungos lėšų;

66.4. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

 

VIII SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

 1. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai privalo:

67.1. saugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos prižiūrėti ir tvarkyti, užtikrinti želdinių gerovę;

67.2 leisti želdynus ir želdinius inventorizuojantiems specialistams, pateikusiems asmens dokumentą ir Savivaldybės administracijos išduotą patvirtinimą raštu apie Savivaldybės pavedimu atliekamus inventorizavimo darbus, atlikti inventorizavimo darbus, šviesiu paros metu darbo dienomis įeiti į teritorijas, kuriose auga želdiniai, ir atlikti inventorizavimo darbus;

67.3. nenaudoti invazinių rūšių augalų želdynams įrengti ir nesodinti invazinių rūšių augalų, išskyrus istorinius želdynus.

 1. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, renginių organizavimo tvarką, lankytojų teises ir pareigas).
 2. Viešųjų želdynų savininkai ir (ar) valdytojai turi teisę apriboti ar uždrausti lankymąsi šiuose želdynuose, kai juose vykdomi priežiūros ir tvarkymo darbai. Apie priimtą sprendimą apriboti ar uždrausti viešojo želdyno lankymą viešųjų želdynų savininkai ir (ar) valdytojai privalo paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje (kai viešojo želdyno savininkas ir (ar) valdytojas yra Savivaldybės institucija) ir želdynų informaciniuose stenduose, jeigu tokie įrengti, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatytų apribojimų pradžios.
 3. Savivaldybės vykdomoji institucija pagal kompetenciją nustatyta tvarka suteikia teisę atlikti viešųjų atskirųjų želdynų kūrimo, želdinių sodinimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus ar dalį jų gyvenamosios vietos bendruomenėms, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, sodininkų bendrijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ar kitiems juridiniams asmenims, taip pat turi teisę iš šių asmenų priimti savo nuosavybėn neatlygintinai perduodamus sodmenų kokybės reikalavimus viešųjų želdynų įrengimui ir želdinių viešosiose erdvėse sodinimui atitinkančius želdinius, sudarydama sutartis dėl bendradarbiavimo želdynų kūrimo, želdinių sodinimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo srityje. Prieš sudarydama bendradarbiavimo sutartį, privalo įsitikinti, kad gyvenamosios vietos bendruomenės, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, nevyriausybinės organizacijos ar kiti juridiniai asmenys galės užtikrinti Želdinių įstatymo VII skyriuje nustatytų reikalavimų laikymąsi.

 

IX SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

 1. Želdinių sunaikinimu yra laikomi tam tikrų medžio gyvybinių funkcijų pažeidimai, kurie nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 (naujos suvestinės redakcija nuo 2021-11-01) patvirtinta Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodika.
 2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos ir naikinamos Savivaldybės tarybos sprendimu.
 2. Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus mokslinės paskirties želdynuose.
 3. Sprendimai, priimti vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________________

Priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

 

 

 

 

 

Paskelbta: 25 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 26 rugsėjo, 2023