Statinių naudojimo priežiūra

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-143 „Dėl 2022 metų statinių naudojimo priežiūros patikrinimui atrinktų statinių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 2022 metų statinių naudojimo priežiūros patikrinimui atrinktų statinių sąrašas:

 1. Algirdo g. 4, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 2. Šatrijos g. 31, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 3. Šatrijos g. 33, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 4. Vilniaus g. 42, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 5. Vilniaus g. 44, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 6. Vytauto g. 8, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 7. Vytauto g. 13, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 8. M. Gimbutienės g., Kaukolikų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav., ferma, patikrinimo terminas – II ketv.;
 9. Ylakių g. 23, Barstyčių mstl., Skuodo r. sav., sandėlis, patikrinimo terminas – II ketv.;
 10. Liepų g. Mosėdžio mstl. , Skuodo r. sav., garažas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 11. Skuodo g. 1B, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav., karvidė, patikrinimo terminas – II ketv.;
 12. Skuodo g. 1C, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav., ferma, patikrinimo terminas – II ketv.;
 13. S. Daukanto g. 1A, Lenkimų mstl., Lenkimų sen., Skuodo r. sav., sandėlis, patikrinimo terminas – III ketv.;
 14. Dariaus ir Girėno g. 42, Ylakių mstl., Skuodo r. sav., malūnas, patikrinimo terminas – III ketv.;
 15. Laisvės g. 59, Skuodo m., konditerijos cechas, patikrinimo terminas – III ketv.;
 16. Šermukšnių g. 15, Šerkšnių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav., 3 fermos, patikrinimo terminas – III ketv.;
 17. Mokyklos g. 12, Udralių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav., ferma, patikrinimo terminas – III ketv.;
 18. Ežero g. 11A, Derkinčių k., Notėnų sen., Skuodo r. sav., karvidė, patikrinimo terminas – III ketv.;
 19. Vaižganto g. 3A, Skuodo m., šiltnamis, patikrinimo terminas – IV ketv.;
 20. Vytauto g. 22, Skuodo m., degalinė, patikrinimo terminas – IV ketv.;
 21. Skuodo g., Luknių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., ferma, patikrinimo terminas – IV ketv.;
 22. Dariaus ir Girėno g. 2C, Šačių k., Skuodo r. sav., atsarginių dalių sandėlis, patikrinimo terminas – IV ketv.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1-266 „Dėl statinių naudojimo priežiūros vykdymo“ nurodyta atlikti neplaninę statinių naudojimo priežiūros vykdymo patikrą:

 1. Dariaus ir Girėno g. 42, Ylakių mstl. – malūnas;
 2. Laisvės g. 59, Skuodo m. – Konditerijos cechas.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. A1-163 „Dėl statinių naudojimo priežiūros vykdymo“ nurodyta atlikti neplaninę statinių naudojimo priežiūros vykdymo patikrą:

 1. M. Gimbutienės g. 1G, Kaukolikų k. – šakniavaisių sandėlis.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-12 „Dėl 2021 metų statinių naudojimo priežiūros vykdymui atrinktų statinių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 2021 metų tikrinamų statinių naudojimo priežiūros vykdymo atrinktų statinių sąrašas:

 1. Apuolės g. 2, Skuodo m. – daugiabutis gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 2. Šatrijos g. 3, Skuodo m. – ligoninė, garažas, skalbykla, patikrinimo terminas – I ketv.;
 3. Mokyklos g. 16, Udralių k. – sandėlis, malūnas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 4. Vytauto g. 20B, Skuodo m. – televizijos bokštas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 5. Saulės tako g. 3, Dilbikių k. – ferma, patikrinimo terminas – III ketv.;
 6. Ąžuolo g. 7, Žebrokų k. – veršidė, patikrinimo terminas – III ketv;
 7. Gedrimų k. – mobilaus ryšio bazinė stotis, patikrinimo terminas – IV ketv.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-897 „Dėl statinių naudojimo priežiūros vykdymo“ nurodyta atlikti neplaninę statinių naudojimo priežiūros vykdymo patikrą:

 1. Kaukolikų k. – veršidė ir stoginė.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl 2020 metų statinių naudojimo priežiūros vykdymui atrinktų statinių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 2020 metų tikrinamų statinių naudojimo priežiūros vykdymo atrinktų statinių sąrašas:

 1. M. Gimbutienės g. 1E, Kaukolikų k. – ferma, patikrinimo terminas – III ketv.;
 2. Šatrijos g. 36, Skuodo m. – daugiabutis namas, patikrinimo terminas – III ketv.;
 3. Mosėdžio g. 83, Šauklių k. – ferma ir karvidė, patikrinimo terminas – III ketv.;
 4. Paparčių k. – mobilaus ryšio bazinė stotis, patikrinimo terminas – IV ketv.;
 5. Mokyklos g. 9, Pašilės k. – grūdų sandėlis, patikrinimo terminas – IV ketv.

Statinio naudojimo priežiūra – Skuodo rajono savivaldybės administracijos atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitų įstatymų bei teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Statinių naudojimo priežiūra atliekama nuo naujo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, deklaracijos apie naujo statinio statybos užbaigimą patvirtinimo ar pateikimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dienos iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.

Tvarka privaloma komercinės, viešojo naudojimo, ūkinės ir gamybinių statinių savininkams (bendraturčiams), gyvenamųjų namų savininkams, gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims (naudotojams), įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, įmonėms, įgaliotoms administruoti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrąją nuosavybę, įmonėms, vykdančioms daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūrą pagal sutartis su šių namų savininkais (bendraturčiais) ar su daugiabučių namų savininkų bendrijomis, ypatingų statinių naudotojams.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistas  statinių naudojimo priežiūros patikrinimą atlieka vietoje: ypatingų statinių, daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus, kitų, statinių, – priklausomai nuo turimų duomenų ir informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį. Po patikrinimo surašo Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą ir pateikia rekomendacijas.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo dvylikto skirsnio 49 straipsnis “Statinių naudojimo priežiūra“ numato, kad statinių naudojimo priežiūrą šalyje vykdo viešo administravimo subjektas – savivaldybių administracijos, išskyrus „susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose – Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos (išskyrus susisiekimo komunikacijas, kurios nepriklauso jos valdymo sričiai) pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą“.

Savivaldybės administracijos paskirtas asmuo tikrina kaip statinių naudotojai vykdo statinių priežiūros ir naudojimo bei saugos reikalavimus.
Statinių priežiūros atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Informacija apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą teikiama Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Valstybinei Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos kasmet teikiama informacija apie Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių priežiūrą: patikrinimus, pažeidimus, bešeimininkius pastatus.

47 straipsnis. Statinių naudotojų pareigos

 1. Statinių naudotojai privalo:

1) naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką;
2) laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus;
3) šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą;
4) suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;
5) leisti statinių naudojimo priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų pareigūnams, atliekantiems savo funkcijas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patekti į naudojamą statinį, butą ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti juos; pateikti šiems pareigūnams su statinio, buto ir kitų gyvenamųjų patalpų naudojimu ir jų technine priežiūra susijusius dokumentus.

 1. Pastatytą naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį galima naudoti tik įvykdžius šio įstatymo 28 straipsnio 1 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus. Šios dalies nuostatos neprivalomos statant vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.
 2. Rekonstruoto ypatingojo ar neypatingojo statinio naujas dalis galima pradėti naudoti tik įvykdžius šio įstatymo 28 straipsnio 1 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus. Šios dalies nuostatos neprivalomos rekonstruojant gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.

48 straipsnis. Statinių techninė priežiūra ir techninės priežiūros taisyklės

 1. Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. Statinio techninis prižiūrėtojas gali būti paskirtas ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.
 2. Nesudėtingųjų statinių, vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. Šioje dalyje nurodytų statinių naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.
 3. Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.
 4. Statinių techninės priežiūros taisykles ir kvalifikacinius reikalavimus statinio techniniam prižiūrėtojui nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos, atsižvelgdamos į statinių paskirtį ir jų konstrukcijos sudėtingumą.
 5. Statinio techninę priežiūrą sudaro:

1) nuolatinis statinio būklės stebėjimas, kurio tikslas – nustatyti vizualiai pastebimus statinio būklės pokyčius statinio naudojimo metu;

2) statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurių tikslas – nustatyti statinio techninės būklės pokyčius per tam tikrą laiką arba kitais atvejais, jeigu tokios apžiūros numatytos šio įstatymo 48 straipsnio 4 dalyje nurodytose taisyklėse;

3) pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas;

4) remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

 1. Paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį ar įvykus statinio avarijai, statinio naudotojas ir (ar) statinio techninis prižiūrėtojas privalo imtis priemonių žmonėms apsaugoti ir kitų šio įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių.
 2. Kai daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, statinio techninės priežiūros maksimalų tarifą, vadovaudamasi Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, tvirtina savivaldybės taryba.

50 straipsnis. Statinio techninės priežiūros dokumentai

 1. Statinio techninės priežiūros dokumentai yra statinio techninis pasas (ar techninės apskaitos kortelė), apšildomų pastatų, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1 000 kvadratinių metrų, – pastato techninis-energetinis pasas, statinio techninės priežiūros žurnalas, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai ir kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatyti dokumentai.
 2. Statinio techniniame pase (apskaitos kortelėje) turi būti nurodomos statinio techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Pastato techniniame-energetiniame pase papildomai nurodomos statinio energetinės charakteristikos.
 3. Statinio techninės priežiūros žurnale turi būti registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, jeigu jie (jos) reikalauja statybinių tyrimų ar remonto darbų, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti.
 4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų formas, jų pildymo ir saugojimo tvarką nustato normatyviniai statybos ir specialieji techniniai dokumentai, kuriuos, atsižvelgdamos į statinio paskirtį ir jo konstrukcijos sudėtingumą, tvirtina Vyriausybės įgaliotos institucijos.

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

Statinio technine priežiūra rūpinasi statinio naudotojas, kuris privalo: naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką; laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų ištaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus; organizuoti ir atlikti statinio techninę priežiūrą; suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

Statinio techninės priežiūros dokumentai:

 1. Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas. Statinio techniniame pase nurodomos statinio techninės, ekonominės ir konstrukcinės charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Pastato techniniame-energetiniame pase papildomai nurodomos pastato išorės atitvarų energetinės charakteristikos (lentelės „Išorės atitvarų charakteristikos“ 6 skiltis).
 2. Statinio techninės priežiūros žurnalas. Statinio techninės priežiūros žurnale registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti.
 3. Statinio apžiūros aktai.

Dokumentai, kuriuos pildo nagrinėjantis tarnautojas:

Statinio techninės priežiūros patikrinimo akto forma

Administracinės paslaugos teikėjas

Atsakingas asmuo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Raimondas Budrikis, tel. (8 440) 44 860,  el. p. raimondas.budrikis@skuodas.lt

Paskelbta: 5 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 1 kovo, 2022