Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

2022-03-28

Būsto pritaikymas – būsto ir jo aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu neįgaliesiems pagal jų specifinius poreikius susijusius  statybos darbus.

Aplinkos pritaikymas – nuolydžiai, takeliai, skirti privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ir (ar) automobilio stovėjimo vietos, esantys prie individualaus ar daugiabučio namo, ar kito statinio, jei būstas yra įrengtas ne gyvenamosios paskirties pastate.

 

Kartu su patvirtintos formos prašymu  asmuo ar jo atstovas pateikia  šiuos dokumentus ar jų kopijas:

  • neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
  •  Pažyma ar kitas dokumentas iš ugdymo įstaigos, patvirtinantis, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programa
  • Pažyma iš darbdavio, patvirtinanti, kad asmuo dirba
  • Išrašas iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) ar kita gydytojo pažyma, jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dienos, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai,
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
  • kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Prašymai pritaikyti būstą neįgaliesiems priimami Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu:  Vilniaus g. 13, Skuodas 104 kab.

Būsto pritaikymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 1 d. įsakymas „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A1-264 „Dėl prašymo pritaikyti būstą neįgaliesiems formos patvirtinimo“. Prašymo forma pridedama:Busto prasymas

Informacija apie būsto pritaikymą neįgaliesiems teikiama Socialinės paramos skyriuje:

 Vardas, Pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
Jadvyga

Kažienė

Vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų) 104 (8 440) 4578 [email protected]

 

Paskelbta: 7 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 28 kovo, 2022