Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Nariai:

  1. Brigita Butkutė – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinė, gimnazijos mokinių prezidentė; [email protected];
  2. Živilė Bružaitė – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinė, Skuodo atviro jaunimo centro savanorė; [email protected];
  3. Monika Dargytė – Skuodo Bartuvos progimnazijos mokinė, progimnazijos tarybos ir prezidentūros narė; [email protected];
  4. Radvilė Gadeikytė – Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos mokinė; [email protected];
  5. Linas Mitkus – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys; [email protected];
  6. Rokas Rozga – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys; [email protected];
  7. Levutė Staniuvienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorė; [email protected];
  8. Akvilė Stonkuvienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė; [email protected]

SJRT 2020 metų veiklos planas

SJRT posėdžio protokolas Nr.1

SJRT protokolas Nr. 2

SJRT protokolas Nr. 3

SJRT protokolas Nr. 4

SJRT protokolas Nr. 5

SJRT 2020 m. veiklos ataskaita


SJRT 2021 metų veiklos planas

SJRT protokolas Nr. 1

SJRT protokolas Nr. 2

SJRT protokolas Nr. 3

2021 m. veiklos ataskaita


SJRT 2022 metų veiklos planas

SJRT protokolas Nr. 1

SJRT protokolas Nr. 2

SJRT protokolas Nr. 3

SJRT protokolas Nr. 4

2022 m. veiklos ataskaita

 

SJRT 2023 metų veiklos planas

SJRT protokolas Nr. 1

 

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T9-79

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Skuodo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.

2. Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo reikalų taryba) yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos ir (ar) Savivaldybės tarybos, ir Savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų (14–29 m.).

3. Jaunimo reikalų taryba sudaroma savivaldybės tarybos kadencijai.

4. Jaunimo reikalų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir kitais jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiais teisės aktais.

5. Jaunimo reikalų tarybos nuostatai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

II. JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

6. Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai:

6.1. nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;

6.2. teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;

6.3. stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

7. Jaunimo reikalų taryba numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:

7.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;

7.2. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

7.3. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;

7.4. teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių;

7.5. teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;

7.6. dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;

7.7. teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;

7.8. teikia pasiūlymus savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;

7.9. užtikrina jaunimo dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

7.10. bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;

7.11. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

III. JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TEISĖS 

8. Jaunimo reikalų taryba turi šias teises:

8.1. gauti iš savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

8.2. kviestis į savo posėdžius savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus);

8.3. prašyti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, specialistų (ekspertų) pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politikos įgyvendinimu;

8.4. dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai.

9. Jaunimo reikalų taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

IV. JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Jaunimo reikalų taryba lygybės principu sudaroma iš ne mažiau kaip 8 narių, iš kurių 4 – savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir 4 – savivaldybės jaunimo atstovai (14–29 m.).

11. Savivaldybės jaunimo atstovus į Jaunimo reikalų tarybą deleguoja savivaldybėje veikianti savivaldybės jaunimo organizacijų taryba.

12. Nesant savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą, jaunimo atstovai išrenkami viešai organizuotame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkime, už kurio organizavimą yra atsakingas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

13. Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Jaunimo reikalų tarybą tvarką nustato savivaldybės taryba.

14. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius negali būti Jaunimo reikalų tarybos nariu, tačiau gali būti skiriamas Jaunimo reikalų tarybos sekretoriumi.

15. Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją išrenka Jaunimo reikalų tarybos nariai pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus savivaldybės tarybos ar administracijos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo atstovas. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus jaunimo atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas savivaldybės tarybos ar administracijos atstovas.

16. Jaunimo reikalų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

16.1. jis atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Jaunimo reikalų tarybos kadencija;

16.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar administracijoje;

16.3. jis pašalinamas vadovaujantis Jaunimo reikalų tarybos numatytomis procedūromis dėl neaktyvių narių pašalinimo iš Jaunimo reikalų tarybos (dėl posėdžių nelankymo ir kt.).

17. Į Jaunimo reikalų tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo reikalų taryboje deleguojamas kitas asmuo, vadovaujantis Nuostatuose numatytais reikalavimais.

18. Nepasibaigus Jaunimo reikalų tarybos kadencijai, jos sudėtis atnaujinama tik Nuostatų 16 punkte numatytais atvejais nutrūkus Jaunimo reikalų tarybos nario (-ių) įgaliojimams. Už Jaunimo reikalų tarybos sudėties atnaujinimą (kreipimąsi į atitinkamą savivaldybės instituciją, administraciją ar savivaldybės jaunimo organizacijų tarybą dėl naujo (-ų) nario (-ių) delegavimo ir, esant poreikiui, jaunimo atstovų rinkimų organizavimą) atsakingas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

19. Jaunimo reikalų taryba darbą organizuoja, vadovaudamasi darbo reglamentu, kurį pasitvirtina pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos darbo forma yra posėdžiai. Jaunimo reikalų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas.

20. Jaunimo reikalų tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo reikalų tarybos narių.

21. Jaunimo reikalų tarybą posėdžių metu techniškai aptarnauja savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas.

22. Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

23. Jaunimo reikalų taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo reikalų tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

24. Jaunimo reikalų tarybos sprendimai įforminami Jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos siunčiamos Jaunimo reikalų tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms, jos viešai skelbiamos oficialiame savivaldybės interneto puslapyje.

25. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas rengia ir teikia Jaunimo reikalų tarybai posėdžių darbotvarkes, veiklos planus, ataskaitas.

26. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planai, teikiamos ataskaitos, informacija apie įvyksiančius ir jau įvykusius posėdžius bei posėdžių protokolai privalo būti viešinami ir prieinami oficialiame savivaldybės interneto puslapyje www.skuodas.lt.

______________________

 

Paskelbta: 27 lapkričio, 2019 | Atnaujinta: 12 liepos, 2023