Draudimai ir ribojimai dėl rūkymo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas[1], kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus dėl rūkymo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Pagal šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktą, Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius) draudžiama daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašą[2], daugiabučio namo gyventojas gali pareikšti prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams. Pasirašytą prieštaravimą asmuo pateikia Skuodo rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracijai). Jame turi būti nurodytas prieštaravimą teikiančio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose (jeigu tokios yra), nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, prašoma drausti rūkyti, adresas.

Prieštaravimo forma

Prieštaravimą galima pateikti tiesiogiai asmeniui atvykus į Skuodo rajono savivaldybės administraciją, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, II-aukštas, 206 kab., atsiuntus paštu arba elektroninėmis priemonėmis elektroninio pašto adresu [email protected].

Kai bent vienas daugiabučio namo gyventojas prieštarauja dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, Savivaldybės administracijos direktorius priima įsakymą, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti.

Prieštaravimas baigia galioti, kai daugiabučio namo gyventojas atšaukia savo prieštaravimą arba kai daugiabučio namo gyventojas, pareiškęs prieštaravimą, pakeičia gyvenamąją vietą.

Jei prieštaravimą pareikš asmuo, kuris gyvena, bet nėra deklaravęs gyvenamosios vietos konkrečiame daugiabučiame name, draudimas bus panaikintas po 6 mėnesių, jeigu prieštaravimą pareiškęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame daugiabučiame name.

Už informacinių ženklų apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, įrengimą atsakingas to pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius, to daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba savivaldybės vykdomoji institucija. Detalesnė informacija apie reikalavimus ženklui pateikta apraše.

Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso[3] 492 straipsnio 1 ir 2 d. ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai ar Savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad policijos ar Savivaldybės administracijos pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą).

 

Eil. Nr. Daugiabučio namo adresas Administracijos direktoriaus įsakymo dėl draudimo rūkyti šio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, numeris ir data Draudimas galioja nuo (data)
1. Šatrijos g. 36, Skuodas 2021-02-22 Nr. A1-121 2021-03-22

[1] Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas, 1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1143.

[2] Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-1357 „Dėl prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[3] Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas, 2015m. birželio 25 d. Nr. XII-1869.

Paskelbta: 18 sausio, 2021 | Atnaujinta: 24 vasario, 2021