Asmeninė pagalba

Asmeninės pagalbos teikimo tikslas: atsižvelgiant į asmens individualiuosius pagalbos poreikius, suteikti jam individualią pagalbą atliekant darbus ir vykdant veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninę pagalbą Skuodo rajono asmenims su negalia teikia Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras ir Skuodo krašto bendruomenė

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys su negalia, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra apriboti (negali savarankiškai orientuotis, nuvykti iš taško A į tašką B ir (ar) tvarkyti asmeninio ir (ar) socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Pirmumo teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  1. yra vyresni nei 14 metų ir kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  3. gyvena vieni.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikia:

  • prašymą (Prašymas);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2023 m. gruodžio 31 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) (toliau – Agentūra) išduotą asmens su negalia pažymėjimą;
  • kitus Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus

Daugiau informacijos rasite:

  • LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS 2021 m. liepos 1 d. Nr. A1-478 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS SU NEGALIA TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 27 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO” (Tvarkos aprašas)
  • Skuodo rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 22 d. potvarkiu Nr. M2-22 patvirtintas Asmeninės pagalbos poreikio Skuodo rajono asmenims su negalia nustatymo, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo, lėšų asmeninei pagalbai teikti naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašas (Tvarkos aprasas2 )

Detalesnę informaciją teikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų) Julijana Škimelienė, tel. 8 440 45581, el. p. [email protected]., Vilniaus g. 13-104, Skuodas

 

Paskelbta: 20 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 2 vasario, 2024