Vaiko vidutinės priežiūros priemonių skyrimas, pakeitimas, pratęsimas ar panaikinimas

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.
Vaikui skiriama ši vidutinės priežiūros priemonė – siuntimas į vaikų socializacijos centrą.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui:
1. kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
2. kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių, išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonė buvo paskirta Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu (Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų).
Prašymai svarstomi Skuodo rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-07-05 įsakymas Nr. V-555 „Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinimo”
3. Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2017-03-16 įsakymu Nr. V-181

Paskelbta: 24 vasario, 2020 | Atnaujinta: 24 vasario, 2020