Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T9-184

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos dydį, jos rinkimo tvarką, lengvatas ir vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus.
 2. Vietinė rinkliava – tai Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tik Savivaldybės teritorijoje, už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą.
 3. Viešoji vieta – vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybes teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.

Viešosios vietos, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas (išskyrus masinių renginių, mugių teritorijas), jų numeriai su adresais (ribomis) ir schemos kiekvienoje seniūnijoje patvirtinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 1. Viešąsias vietas, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas masinių renginių, mugių metu, organizatoriai suderina su seniūnijų seniūnais.
 2. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose (toliau – leidimas) – dokumentas, asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje viešojoje vietoje.
 3. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus leista prekiauti ar teikti paslaugas.
 4. Vietinė rinkliava įskaitoma į Skuodo rajono savivaldybės biudžetą ir sumokama prieš išduodant leidimą.

 

II SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS  DYDŽIAI

 1. Nustatomi vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo išdavimą:

8.1. prekiauti ar teikti paslaugas Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose – nurodyti 1 priede;

8.2. prekiauti ar teikti paslaugas Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose vykstančių renginių metu – nurodyti 2 priede.

 1. Vietinės rinkliavos dydis Savivaldybės tarybos atskiru sprendimu kartą per metus gali būti indeksuojamas, taikant metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 1. Vietinę rinkliavą renka ir leidimą išduoda ar panaikina Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.
 2. Vietinė rinkliava mokama ir leidimai prekiauti ar teikti paslaugas išduodami pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgesniam, kaip iki kalendorinių metų pabaigos.
 3. Leidimas išduodamas ir panaikinamas vadovaujantis Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašu, tvirtinamu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
 4. Vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama, jei:

13.1. vietinės rinkliavos sumokėta daugiau negu nustatyta šiuose nuostatuose;

13.2. sumokėjus rinkliavą, nebuvo išduotas leidimas;

13.3. dėl teisės aktų pasikeitimo rinkliavos mokėtojas nebegali pasinaudoti išduoto leidimo prekiauti ar teikti paslaugas suteiktomis teisėmis.

 1. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama rašytiniu mokėtojo prašymu, nurodžius priežastį. Prašymas dėl vietinės rinkliavos grąžinimo turi būti pateiktas per vieną mėnesį nuo vietinės rinkliavos sumokėjimo dienos.
 2. Panaikinus leidimą už prekybos ar paslaugų teikimo Skuodo rajono viešosiose vietose tvarkos pažeidimus arba kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus, sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama.

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 1. Taikomos 50 procentų vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos:

16.1. neįgaliems asmenims ir asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių;

16.2. tautodailininkams, turintiems tautodailininko ar tradicinių amatų meistro pažymėjimą, asmenims, turintiems Tautinio paveldo sertifikatą ir prekiaujantiems sertifikuotais tautinio paveldo gaminiais ir savo rankų darbo gaminiais.

 1. Nuo vietinės rinkliavos mokesčio atleidžiami:

17.1. asociacijos, bendrojo lavinimo ir neformaliojo ugdymo mokiniai, prekiaujantys savo gamybos produkcija;

17.2. renginio rėmėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), remiantys renginį nuo 100 eurų ir daugiau;

17.3. asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Skuodo rajone ir prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių tam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintose vietose.

 1. Įsigyjant leidimą daugiau kaip vienai prekybos ar paslaugos vietai, lengvata taikoma vienai vietai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už šių nuostatų vykdymą atsakingi seniūnijų seniūnai.
 2. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

__________________________

 

 

Nijolė Mackevičienė

2019-11-28

 

Vietinės rinkliavos dydžiai

Paskelbta: 21 spalio, 2019 | Atnaujinta: 16 balandžio, 2021