Licencijų gavimas

Įmonėms išduotos licencijos mažmeninei prekybai visais alkoholiniais gėrimais arba alumi

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodamos šių rūšių licencijos:

1. Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

2. Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonu.

Įmonės, norinčios gauti licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, pateikia:

1. Paraišką, kurioje nurodomas įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, adresas, telefono numeris, įmonės akcijų skaičius, steigėjai ir vadovas (administratorius) vardai, pavardės, asmens kodas, ūkinės-komercinės veiklos, dėl kurios prašoma licencija, pavadinimas, prekybos tabako gaminiais vietos adresas, pavadinimas (jei prekybos vieta turi pavadinimą), transporto priemonės, kurioje autoparduotuvėje, valstybinis registracijos numeris (nurodoma tais atvejais, kai bus prekiaujama tabako gaminiais autoparduotuvėje).

2. Sandėlio, kuriame tabako gaminiai bus laikomi ir iš kurio bus paskirstomi prekybos tabako gaminiais vietoms-padaliniams, adresas (nurodoma tais atvejais įmonė, turinti kelias prekybos tabako gaminius sandėlyje, iš kurio paskirstomi prekybos tabako gaminiai vietoms-padaliniams);

3. Įmonės įregistravimo pažymėjimą ir įstatus (išskyrus įmones, veikiančias pagal įstatus ar nuostatus) ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumento kopijas, patvirtintas antspaudu ir vadovo parašu;

4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį valstybės rinkliavą (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Licencijos išduodamos sumokėjus valstybės rinkliavą:

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais – 500 Lt;

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais poilsio ir turizmo sezonu – 50 Lt;

Prekybos tabako gaminiais licencijavimo tvarką reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės 1995 m. gruodžio 20 d. įstatymas Nr. I-1143;

2. Lietuvos Respublikos rinkliavų 2000 m. birželio 13 d. įstatymas Nr. VIII-1725;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 ,,Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr.383 ,,Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

4. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T9-104 ,,Dėl tabako gaminių verstis mažmenine prekyba licencijavimo taisyklių“.

Neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Įmonė pateikia:

1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė (adresas), telefono numeris, įmonės steigėjai (administracijos vadovas) vardai, pavardės, asmens kodas, komercinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, laikas, pardavimo būdas, transporto priemonės, kurioje įrengta parduotuvė, registravimo valstybinis numeris, adresai sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai;

2. Įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų ar nuostatų, atitinkančių steigimo dokumento nuorašus, patvirtintus įmonės vadovo parašu;

3. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo sutikimą (valdybos). Jei ši bendrija neįsteigta, daugumos namo patalpų savininkų ar nuomininkų sutikimas.

4. Leidimo – higienos paso verstis ūkine komercine veikla kopiją;

5. Pastato, kurio įmonė prašo išduoti licenciją, registracijos Nekilnojamojo turto registre nuorašas, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu;

6. Patalpų nuomos sutarties kopiją, jeigu nuomoja patalpas;

7. Mokomojo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio nustatyto dydžio valstybinės rinkliavą (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Valstybinės rinkliavos tarifai:

1.Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais – 900 Lt.

2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų – 900 Lt.

3.Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių alkoholio kocentracija neviršija 8,5 procento – 900 Lt.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ar turizmo sezonu

Kurortinu sezonui (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.) išduodamos licencijos:

1.Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė koncentracija neviršija 22 procentų;

2.Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ar turizmo metu;

3.Įmonės, norinčios įsigyti šias licencijas, pateikia tuos pačius dokumentus kaip ir įsigyjant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (keičiasi tik rinkliavos mokestis).

Valstybės rinkliavos tarifai:

1. verstis, mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų – 500 Lt.

2. verstis mažmenine prekyba prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento – 500 Lt.

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse

Išduodamos šių rūšių vienkartinės licencijos:

1. Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse.

2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse.

3. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, kai prekyba vyksta stacionariuose pastatuose.

Įmonė, norinti gauti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, pateikia:

1. Paraišką, kurioje turi būti nurodomas įmonės pavadinimas, kodas, adresas,telefono numeris, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, prekybos vieta, prekybos laikas, renginio pavadinimas, sandėlio, kuriame laikomi alkoholiniai gėrimai, adresas.

2. Įmonės pažymėjimo kopiją.

3. Pagrindinės licencijos kopiją.

4. Renginio organizatoriaus sutikimą arba jo kopiją.

5. Mokomąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Licencijos išduodamos, sumokėjus valstybės rinkliavą.

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kai tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų, masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse – 30 Lt.

2. Licencijos verstis mažmenone prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse –30 Lt (reikalingas kasos aparatas).

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, kai prekyba vyksta stacionariniuose pastatuose – 60 Lt.

Prekybos alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“;

3. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T9-76 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Skuodo rajone išdavimo tvarkos aprašo“.

Licencijos verstis transporto veikla

Išduodamų licencijų rūšys:

1. Licencija vežti keleivius lengvaisiais automobiliais – taksi;

2. Licencija vežti keleivius vietiniais maršrutais;

3. Licencijos verstis transporto veikla išduodamos neterminuotam laikui.

Įmonė, norinti įsigyti licencijas verstis transporto veikla, pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą;

2. Įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas, individualios įmonės nuostatus ir įregistravimo pažymėjimą (kopijos patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu);

3. Dokumentus, įrodančius atitinkamą profesinę vežėjo kvalifikaciją;

4. Banko kvitą apie rinkliavos mokesčio sumokėjimą.

Vežėjas, norintis įsigyti licencijos kortelę, pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą;

2. Licenciją;

3. Transporto priemonės registravimo liudijimą;

4. Nuomos sutartį, jeigu transporto priemonė yra nuomojama;

5. Transporto priemonės nustatyto pavyzdžio techninės apžiūros taloną, pažymą;

6. Banko kvitą apie rinkliavos mokesčio sumokėjimą.

Valstybinės rinkliavos tarifai:

1. Vežti keleivius lengvaisiais automobiliais – taksi – 500 Lt.

2. Vežti keleivius vietiniais maršrutais – 500 Lt.

3. Licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais automobiliais vietiniais maršrutais – 7 Lt.

4. Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimą – 50 Lt.

Kelių transporto licencijavimą reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto 1966 m. lapkričio 19 d. kodeksas Nr.I-1628;

2.Lietuvos Respulikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr.1170,,Dėl keleiviųvežimo veiklos licencijavimo“.

Licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Išduodamos šių rūšių licencijos:

1. Verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais, suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu);

2. Verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelino (dyzeliniais degalais, suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais);

Įmonė, norinti gauti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu, pateikia:

1. Prašymą (forma patvirtinta Ūkio ministro 2003 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 4-49);

2.Įmonės įregistravimo pažymėjimą ir įmonės įstatus, individualios įmonės – nuostatus ir įregistravimo pažymėjimą kopiją patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu);

3. Degalinės priėmimo naudoti akto arba teisinės registracijos dokumento kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu;

4. Įregistruoto degalinės kasos aparato techninio paso kopiją, patvirtintą antspaudu ir parašu;

5. Degalinės įrengimo metrologinio patikrinimo (atlikto Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka) dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu ir vadovo parašu;

6. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline, kopiją patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu, jeigu degalinė nepriklauso įmonei nuosavybės teise;

7. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

_____________________________________________________________________

Licencijoms verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelino (dyzeliniais degalais), suskystintų dujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais, pateikiama:

1. Prašymą, kuriame nurodomi šie dokumentai: įmonės pavadinimas, kodas, buveinės telefono numeris, prašomos išduoti licencijos pavadinimas, turinčios licencijos pavadinimas, numeris, išdavimo data;

2. Įmonės įregistravimo pažymėjimą ir įmonės įstatus, individualios įmonės – nuostatus ir registracijos pažymėjimą (kopijos patvirtintos antspaudu ir vadovo parašu);

3. Duomenis apie tai, kiek turima nefasuotų naftos produktų likučių (įrašomi jų kodai pagal Kombinuotųjų prekių nomenklatūrą, dokumentų teisėtų šių produktų įsigijimų kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu ir vadovo parašu;

4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą patvirtinantį nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (pateikiama priėmus sprendimą licencijai išduoti).

Licencijos išduodamos sumokėjus valstybės rinkliavą:

Licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu – 1200 Lt.

Licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu likučiais – 130 Lt.

Prekybos nefasuotais naftos produktais licencijavimo tvarką reglamentuoja:

1.Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas;

2.Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimas Nr.232 ,,Dėl nefasuotų naftos produktų pardavimo“.

Leidimai mažmeninei prekybai suskystintųjų naftos dujų prekybai, pateikia:

1. Administracijos direktoriui prašymą, kurios teritorijoje vykdys prekybą. Prašyme turi būti būti nurodyti šie duomenys: savivaldybės, kuriai adresuojamas prašymas, pavadinimas, adresas, pardavėjo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeris, prašomo leidimo rūšis, prekybos būdas, dujų prekybos vietų adresai, pardavėjo vadovo vardas ir pavardė, parašas ir prašymo pateikimo data. Prašymas turi būti patvirtintas antspaudu.

2. Pardavėjo akcininkų, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, ir vadovų (administracijos vadovų) sąrašas, patvirtintas pardavėjo parašu ir antspaudu.

3. Objekto, prekybos vieta, kurioje vykdoma prekyba, pažymėjimo apie objekto, prekybos vietos įregistravimą Nekilnojamo turto registre kopiją, ar patvirtintą sutartį, kurios pagrindu pardavėjas naudojasi objektu. Šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, kai pardavėjas dujų nesandėliuoja ir nefasuoja.

4. Jei prekybos vieta steigiama laikinajame statinyje, pateikiama žemės nuomos sutarties ar sutarties naudotis prekybos vieta, kurioje įrengiamas laikinasis statinys, kopija.

5. Įmonės avarinės tarnybos nuostatai arba sutartis su įmone, vykdančia avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbus, kopijos. Pateiktos sutartys turi būti pasirašytos ne trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui.

6. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą) – 1200 Lt.

Prekybą suskystintomis dujomis reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 4-370 patvirtintos suskystintų naftos dujų prekybos taisyklės.

Valstybės rinkliava mokama UAB ,,HANSABANKAS“, banko kodas 73000 Valstybinė mokesčių inspekcijos Skuodo skyriaus sąskaita Nr.LT597300010038166845,

įmokos kodai:

  • alkoholiui – 5721;
  • tabakui – 5722;
  • naftos produktams – 5723;
  • transporto paslaugoms – 5725:
  • suskystintoms naftos dujoms – 5720.

Dokumentai priimami Vilniaus g. 13, Skuodas, 205A kabinete. Telefonas 73 992, vyresn. specialistas Juozas Jonikas.

Skuodo rajone 2007 m. rugsėjo 1 d.

Paskelbta: 26 gegužės, 2019 | Atnaujinta: 3 liepos, 2019