Paramos gavėjus iš verslumo iniciatyvų skatinimo fondo 2021 m. ataskaita

VERSLUMO INICIATYVŲ SKATINIMO PROGRAMOS 2021 METŲ ATASKAITA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2021 metų biudžete verslumo iniciatyvų skatinimo programai buvo skirta 39 400 Eur, iš jų 36 020  Eur teko verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų dalinam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui.

Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų dalinam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos apraše, patvirtintame Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A1-42 (toliau – Tvarkos aprašas), numatytos 8 priemonės, pagal kurias gali būti iš dalies kompensuojamos patirtos išlaidos. Viena priemonė skirta verslo projektų bendrajam finansavimui.

2021 m. šiam tikslui skirta 36 020  Eur. Populiariausios buvo 12.9 priemonė . Pagal 10.2 – verslo projektų, įgyvendinamų iš ES  ar kitų fondų lėšų,  dalinis finansavimas priemonę. 12.2 priemonei „Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas“ paskirstyta 29 proc. visų programos lėšų. Išsami informacija pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė. Informacija apie lėšų paskirstymą tarp atskirų Programos priemonių ir paramos gavėjus

                                     Priemonės Skirta lėšų Paramos gavėjai
Eur %
12.2 priemonė. Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas 10 482 29 J. Levinskienė, R. Skiezgilienė, V. Kinderis A. Beniušienė, A. Noreika, MB „Syvas“, J. Šiemaitė, MB „Kadastras plius“
12.5. Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas 5000 14 J. Levinskienė, V. Kingeris A. Beniušienė,  MB „Syvas“, J. Šiemaitė, MB „Kadastras plius“
12.6. Rinkodaros priemonių diegimo išlaidų dalinis kompensavimas 570  

 

 

2

MB „Syvas“, D. Gaižauskaitė
12.7. Dalyvavimo verslo parodose, mugėse išlaidų (dalyvių mokesčio, stendų nuomos ir pan.) kompensavimas 47 D. Gaižauskaitė
12.8. Dalyvavimo verslo konferencijose, seminaruose išlaidų dalinis kompensavimas 100 D. Gaižauskaitė
12.9. Verslo projektų, įgyvendinamų iš ES  ar kitų fondų lėšų,  dalinis finansavimas 19911 55 Asociacija „Šuolis tolyn“, P. Kaniava, K. Juška, E.Černeckis, E. Moncevičė, D. Domarkienė
       
Iš viso 36 020 100  

Nepopuliarios priemonės, pagal kurias nebuvo gauta prašymų:

12.1. priemonė. Gamybinių pastatų ir statinių projektavimo ir techninės dokumentacijos rengimo išlaidų dalinis kompensavimas,

12.3 priemonė. Verslo planų (banko paskolai gauti, finansinei paramai verslo pradžiai ar plėtrai), investicinių projektų, projektų paraiškų rengimo išlaidų  dalinis kompensavimas.

12.7 priemonė.  Dalyvavimo verslo parodose, mugėse išlaidų (dalyvių mokesčio, stendų nuomos ir pan.) kompensavimas,

12.8 priemonė. Dalyvavimo verslo konferencijose, seminaruose išlaidų dalinis kompensavimas.

Paramos gavėjai, gavę paramą pagal 1022 priemonę „Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas“ įsipareigoja išlaikyti sukurtą darbo vietą ne trumpiau kaip du metus nuo paramos gavimo dienos. Gavusieji paramą pagal 12.5 priemonę „Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas“ įsipareigoja užtikrinti veiklos tęstinumą ne trumpai kaip 2 metus.

Atsižvelgiant į COVID-19 ligos pandemiją ir jos sukeltas pasekmes, metų eigoje Tvarkos aprašas buvo koreguotas: sumažintas privalomas veiklos pagal verslo liudijimą laikas per metus, minimalus metinis pajamų dydis, dirbančių pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą, negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensacija galėjo naudotis ne tik jauno verslo atstovai, bet ir tie, kurie dėl pandemijos negalėjo vykyti veiklos.

 

 

Paskelbta: 3 rugpjūčio, 2023 | Atnaujinta: 4 rugpjūčio, 2023