Socialinė pašalpa

 

Sąlygos siekiant gauti socialinę pašalpą:

 • pajamos vienam asmeniui turi būti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (176 Eur) (toliau – VRP);

Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės;
 • savarankiškai dirbantys asmenys, kurie per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, iš vykdomos veiklos gauna ne mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį;

Nedirba, nes:

 • mokosi arba studijuoja, įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai;
 • yra sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmokas ir (ar) šalpos išmokas, išskyrus pensijas, paskirtas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis, našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą paskirtas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl jų skyrimo;
 • yra įsiregistravę Lietuvos Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;
 • slaugo ar prižiūri vaiką (įvaikį) arba vaiką, kuriam įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos arba jeigu jis paskirtas globėju ar rūpintoju;
 • asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, išskyrus atvejus, kai asmeniui paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės ar asmeniui paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą, arba jam ne trumpiau kaip vieną mėnesį išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma;
 • yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
 • vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) iki 3 metų.

Socialinės pašalpos dydis:

 1.  Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro:

1) skirtumą tarp 1,4 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius;

2) skirtumą tarp 1,2 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių;

3) skirtumą tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėnesių.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami sudedant visus laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu dėl socialinės pašalpos asmuo kreipiasi praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinio jos gavimo laikotarpio, šio straipsnio 1 dalyje numatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo mėnesio, už kurį mokama socialinė pašalpa, pirmos dienos.

3.Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:

1) pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – skirtumą tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

2) antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 90 procentų skirtumo tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

3) trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį

Reikalingi pateikti dokumentai pašalpai gauti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
 3. Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
 4. Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Siekiant palengvinti piniginės socialinės pašalpos gavimą, prisijungę prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainės www.spis.lt  rasite:

 • supaprastintą Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti formą, kurią užpildyti ir pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas kur skaitmeninės kopijos laikytinos patvirtintos).

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: Vilniaus g.13, 102 kab ir 105 kab., Skuodas

Vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
Audronė Pargaliauskienė Vedėjos pavaduotoja 105 (8440) 44421 [email protected]
Vilma Simutienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45579 [email protected]
Indrė Stasiulienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45580 [email protected]
Laura Laivienė (vaiko auginimo atostogose)

Vilija Žitkuvienė

Vyriausioji specialistė socialinei paramai Aleksandrijos seniūnija (8440) 76394 [email protected]
Sonata Mikuckienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Barstyčių seniūnija (8440) 53409 [email protected]
Danutė Prialgauskienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Ylakių seniūnija (8440) 57131 [email protected]
Alma Grigienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Lenkimų seniūnija (8440) 73575 [email protected]
Rasa Ereminienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Mosėdžio seniūnija (8440) 76268 [email protected]
Rima Milinskienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Notėnų seniūnija (8440) 59874 [email protected]
Judita Giedrienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Skuodo seniūnija (8440) 47483 [email protected]
Liuda Paulauskaitė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Šačių seniūnija (8440) 46623 [email protected]

 

Paskelbta: 7 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 21 vasario, 2024