Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis: komisija sudaroma iš Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, teritorinės policijos įstaigos, probacijos tarnybos, teritorinės prokuratūros, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos ir kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovų.

(Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. A1-711 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamento tvirtinimo“)

Komisija vykdo šias funkcijas:

  • kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;
  • surenka informaciją, būtiną Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  • nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei kompleksinės pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
  • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
  • koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  • teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotos pagalbos vaikams bei jų tėvams (globėjams) tobulinimo;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

Komisijos nariai.

Komisijos nario vardas pavardė El. p. adresas
Zita Lenkienė – pirmininkė [email protected]
Julijana Škimelienė – sekretorė [email protected]
Egidija Martinkutė – narė [email protected]
Tomas Matutis – narys [email protected]
Renatas Milašius – narys [email protected]
Rasa Noreikienė – narys [email protected]
Rūta Razmienė – narė [email protected]
Lidija Rimkūnienė – narė [email protected]
Marius Vaitkevičius – narys, jo nesant – Audrius Apulskis marius.vaitkevič[email protected], [email protected]
Loreta Vasiliauskienė – narė [email protected]

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Zita Lenkienė, tel. Nr. (8 604) 74 513

 

Vaiko gerovės komisija priima sprendimus dėl:

Paskelbta: 19 vasario, 2020 | Atnaujinta: 3 spalio, 2023