Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T9-27

 

TRIUKŠMO PREVENCIJOS SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Triukšmo prevencijos Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, nuostatomis.
 2. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas viešosiose vietose, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybės gerinimą.
 3. Taisyklės netaikomos paties asmens keliamo ir jį veikiančio triukšmo atvejais, esant triukšmui darbo vietose ir transporto priemonių viduje, taip pat triukšmo dėl karinių veiksmų karinėse teritorijose atvejais.
 4. Šių taisyklių Skuodo rajone privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir kituose triukšmą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 2. Dirginimas – per apklausas triukšmo poveikio vietoje nustatytas bendruomenės nepasitenkinimas dėl triukšmo.
 3. Fizikinė tarša – aplinkos teršimas triukšmu.
 4. Įvertinimas – triukšmo rodiklio dydžio arba triukšmo kenksmingo poveikio žmogui nustatymas pagal skaičiavimo, prognozavimo ar matavimo metodą.
 5. Gyvenamoji aplinka – nuolatinis ir laikinasis būstas, gyvenamųjų namų bendro naudojimo ir viešosios paskirties patalpos, gyvenamosios ir rekreacinės teritorijos.
 6. Gyvenamoji teritorija – teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.
 7. Gyvenamosios patalpos – patalpos, kurios pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.
 8. Judrus triukšmo šaltinis – motorinės transporto priemonės ir kiti judantys mechanizmai, skleidžiantys triukšmą.
 9. Kenksmingas poveikis – neigiamas poveikis žmogaus sveikatai ar gyvajai gamtai.
 10. Leidžiamas triukšmo lygis (LTL) – triukšmas, kuris, veikiantis trumpą arba ilgą laiką, negali sukelti ligų arba sveikatos sutrikimų.
 11. Tylioji gamtos zona – zona, netrikdoma transporto, pramonės ar kitų mechanizmų skleidžiamo triukšmo ir buitinės veiklos, kaimynų ar lankytojų keliamo triukšmo ar rekreacinės veiklos triukšmo.
 12. Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.
 13. Triukšmingos transporto priemonės ir mechanizmai – traktoriai, šiukšliavežės, motoriniai pjūklai, žoliapjovės.
 14. Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.
 15. Triukšmo prevencijos zona – gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) teritorija, kurioje triukšmas viršija ribinius dydžius ir kurioje būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones.
 16. Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.
 17. Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.
 18. Tylioji viešoji zona – urbanizuotų teritorijų zona, netrikdoma transporto, pramonės ar komercinės ir gamybinės veiklos triukšmo.
 19. Triukšmo ribinis dydis – triukšmo rodiklio vertė, kurią viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti.
 20. Triukšmo valdymas – visuma teisinių, organizacinių ir techninių priemonių, kurių tikslas – užtikrinti gyventojų ir aplinkos apsaugą nuo žalingo triukšmo poveikio, įskaitant gyventojų apsaugą nuo triukšmo sukeliamo dirginimo ir miego trikdymo, ir išsaugoti tyliąsias zonas.
 21. Stacionarus triukšmo šaltinis – triukšmo šaltinis, kurio buvimo vieta yra nekintama.
 22. Viešoji vieta – Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (aikštės, skverai, parkai, gatvės, paplūdimiai, gyvenamųjų namų kiemai, viešasis transportas ir kt. visuomenės reikmėms naudojama teritorija, gyvenamoji aplinka, bendro naudojimo pastatai, barai, kavinės, diskotekos ir kt.).
 23. Viešosios rimties trikdymas – šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ir kitokiais garsiniais aparatais, pastatų durų, transporto priemonių durelių trankymas, šunų lodymas, netvarkingos signalizacijos veikimas, transporto priemonių triukšmingas veikimas.
 24. Gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose, taip pat gretimose teritorijose reglamentuojamas LTL:

28.1. dienos – nuo 7.00 val. iki 19.00 val.;

28.2. vakaro – nuo 19.00 val. iki 22.00 val.;

28.3. nakties – nuo 22.00 val. iki 7.00 val.

 

III SKYRIUS

TRIUKŠMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

 1. Viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose taikomos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – higienos norma HN 33:2011), nuostatos.
 2. Skuodo rajono viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose, planuojamuose mažiau nei 1 000 žmonių, triukšmo šaltiniai gali būti naudojami nuo 8.00 val. iki 22.00 val., išskyrus vasaros metu iki 24.00 val.
 3. Skuodo rajono viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose, planuojamuose daugiau nei 1 000 žmonių, triukšmo šaltinių naudojimo laikas ir trukmė nustatoma Skuodo rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Renginių organizavimo Skuodo rajone taisyklėmis.
 4. Arčiau nei 50 m atstumu nuo gyvenamųjų namų, švietimo įstaigų, bibliotekų, gydymo įstaigų įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti tik nuo 8.00 val. iki 22.00 val., išskyrus vasaros metu iki 24.00 val.
 5. Teikiant paslaugas ar vykdant prekybą:

33.1. nakties metu draudžiama leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti garsinę informaciją ar reklamą, trikdyti viešąją rimtį;

33.2. dienos ir vakaro metu draudžiama viršyti šiems objektams leidžiamas triukšmo lygių normas (grojama, leidžiama muzika, dainavimas ar kitokio pobūdžio triukšmas), o triukšmo sklaida gyvenamojoje aplinkoje neturi trikdyti gyventojų rimties.

 1. Taisyklių 33 punkto reikalavimai netaikomi uždarose patalpose grojamai muzikai, skleidžiamai garsinei informacijai ar reklamai, jei garsas nesklinda į išorinę aplinką, nesukelia dirginimo, netrikdo kitų asmenų ramybės, poilsio, miego ar įprastinio darbo.
 2. Valyti, tvarkyti privačią teritoriją, išvežti atliekas ar kt. veikla, naudojant triukšmą keliančias priemones ūkio darbams atlikti (pvz., malkų, žolės pjovimas ir kt.), darbo dienomis gali būti vykdoma nuo 8 val. iki 21 val., o šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis gali būti vykdoma nuo 10 val. iki 19 val. (išskyrus rajono tvarkymo paslaugoms atlikti būtinus veiksmus).
 3. Skuodo rajono viešosiose vietose nuo 22.00 val. iki 7.00 val. draudžiama:

36.1. naudoti triukšmo šaltinius lauko kavinėse, jei tai sukelia dirginimą;

36.2. gyvenamuosiuose namuose ir daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose veikla, kuri neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį ir miego būtino akustinio komforto kokybę;

36.3. garsiai groti muziką automobiliuose esant atviroms automobilių durims arba atviriems automobilių langams;

36.4. vykdyti prekių pristatymo ir krovos darbus prekybos įstaigose, kurios įsikūrusios arčiau nei 100 m nuo gyvenamųjų namų;

36.5 Naudoti fejerverkus ir (ar) civilines pirotechnikos priemones galima 8–21 val., išskyrus švenčių dienomis ir per renginius, kuriems išduotas Skuodo rajono savivaldybės administracijos leidimas.

 1. Auginamų ir laikomų gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai netrikdytų viešosios rimties.
 2. Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, namus administruojančioms įmonėms rekomenduojama namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklėse nustatyti triukšmo prevencijos reikalavimus, kurie būtų privalomi visiems daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkams.
 3. Skuodo rajono savivaldybės taryba gali 50 m atstumu aplink patvirtintų tyliųjų viešųjų zonų triukšmo šaltinį nustatyti žemesnį leidžiamą triukšmo lygį, negu yra nustatytas triukšmo lygis tyliojoje viešojoje zonoje, jeigu ji pripažįsta, kad tyliųjų viešųjų zonų atskiros vietos dėl jose esančių triukšmo šaltinių kelia pavojų žmonių sveikatai.
 4. Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimus atlieka viešojo administravimo institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ PAREIGOS

 

 1. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys savo ūkinėje veikloje naudoti stacionarius triukšmo šaltinius, privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą.
 2. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Skuodo rajono savivaldybės administracijai informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Savivaldybės administracijos direktorius nustato leidžiamą statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką.
 3. Nepateikus šių taisyklių 42 punkte nurodytos informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti darbai turi būti nedelsiant nutraukti.
 4. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis šiose taisyklėse ir teisės aktuose nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo lygio ribinių dydžių.
 5. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose įsikūrusios įmonės, parduotuvės, barai, kavinės ir kitos įstaigos, kurių veikloje naudojami triukšmo šaltiniai sukelia aplinkinių gyvenamųjų patalpų gyventojų dirginimą, kontroliuojančių pareigūnų reikalavimu privalo tikslinti ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo trukmę ir laiką.
 6. Kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus, triukšmo šaltinio valdytojai privalo patikslinti ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką.
 7. Triukšmo šaltinių valdytojų pareigos:

47.1. naudojant įrangą ir prietaisus, kurie naudojimo metu kelia triukšmą, privaloma pasirinkti tokį būdą, kuris sudarytų galimybę neviršyti triukšmo ribinių dydžių;

47.2. naudoti technologinę įrangą ir triukšmo šaltinius pagal technines sąlygas ir papildomas sąlygas, jeigu jas nustatė kompetentingos valstybės arba savivaldybės institucijos, suderinusios su sąlygas patvirtinusiomis valstybės institucijomis;

47.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoti kompetentingas valstybės institucijas ir visuomenę apie triukšmo lygius ir priemones, kurių imtasi triukšmui mažinti.

 1. Statant naujus objektus, kurie gali tapti triukšmo šaltiniu, ar juos rekonstruojant, turi būti parinkti geriausi statybos (rekonstrukcijos) būdai, numatomos ir įgyvendinamos priemonės triukšmo lygiams mažinti.

 

V SKYRIUS

TAISYKLIŲ KONTROLĖ

 

 1. Taisyklių vykdymą kontroliuoja Skuodo rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Kretingos skyrius, Skuodo rajono policijos komisariatas.
 2. Triukšmo kontrolę atliekančios institucijos teikia fiziniams ir juridiniams asmenims triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių reikalavimus. Asmenys šiuos reikalavimus turi įvykdyti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 22 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytomis sąlygomis ir terminais.
 3. Triukšmo kontrolės institucijos Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus terminus motyvuotu triukšmo šaltinių valdytojų prašymu gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip pusę atitinkamo termino laiko.
 4. Triukšmo šaltinių valdytojai, laiku neįvykdę nustatytų reikalavimų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Jei triukšmo prevencijos priemonėms įgyvendinti reikia didelių kapitalinių sąnaudų ir ilgesnio laiko, palyginti su Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje nurodytais terminais, triukšmo valdytojai triukšmo mažinimo planus suderina su triukšmo kontrolės institucijomis.
 6. Triukšmo šaltinių valdytojams už atsisakymą sudaryti triukšmo mažinimo planą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka panaikinamas leidimo-higienos paso užsiimti ūkine veikla, dėl kurios gali būti viršijami kontroliuojamo triukšmo ribiniai dydžiai, galiojimas.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

 1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 2. Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui, aplinkai, privalo ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS

 

 1. Juridiniai ir fiziniai asmenys iš Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų turi teisę:

57.1. gauti teisingą informaciją apie triukšmo lygius, triukšmo prevencijos ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą, leidžiamus triukšmo normatyvus ir planuojamų naudoti triukšmo šaltinių pavojingumą sveikatai;

57.2. dalyvauti vertinant planuojamą ūkinę veiklą, kurioje numatoma naudoti triukšmo šaltinius, poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai;

57.3. reikalauti, kad būtų nutrauktas triukšmo šaltinių poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios taisyklės gali būti keičiamos, pildomos ir panaikintos Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

____________________

 

Paulius Poškys

2017-02-23

Paskelbta: 20 rugpjūčio, 2020 | Atnaujinta: 2 spalio, 2020