Vaiko globa (rūpyba)

2022-09-26

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos (rūpybos) institucijoje. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į šeimą.

Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir kurių priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai, globos centrui ar vaikų globos (rūpybos) institucijai.

Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti.

 

Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis (-ys) tapti vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais),  turi pateikti Tarnybos teritoriniam skyriui šiuos dokumentus:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą (-as), asmens kodą (-us), gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį (-ius) arba elektroninio pašto adresą (‑us), darbovietę (-es), išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpinti) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo arba sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais).

 

Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • Išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, yra išklausęs Vaiko globos organizavimo nuostatų 22 punkte nurodytus mokymus, jei jis atitinka Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktyje nurodytą sąlygą;
 • dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų;
 • Šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus.

 

Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, savo Tarnybos teritoriniam skyriui turi pateikti:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, priežiūros motyvus;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad jis taptų budinčiu globotoju.

Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį (sutarties forma tvirtinama Globos centro funkcijas atliekančios įstaigos vadovo įsakymu). Sutartis sudaroma 1 metų laikotarpiui. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymą.

Budintis globotojas prižiūri vaiką kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

 

Fizinis asmuo, norintis priimti socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką  laikinai svečiuotis, Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Skuodo rajone turi pateikti:

 • rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);

Vaiko laikinas svečiavimasis pas fizinį asmenį – vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba), laikinas buvimas pas fizinį asmenį savaitgaliais, švenčių dienomis ir (ar) ne ilgesnių nei 3 mėnesių atostogų metu, tenkinant vaiko poreikius, užtikrinant jo geriausius interesus bei visapusišką saugumą;

 

Norintis (-ys) įvaikinti asmuo (-enys) Tarnybos teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą įvaikinti vaiką (-us), kuriame nurodomi duomenys apie asmenį (-enis), norintį (-čius) įvaikinti vaiką: vardas, pavardė, asmens kodas (jei turi), gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė padėtis, kartu su norinčiu įvaikinti asmeniu gyvenančių asmenų vardai ir pavardės, gimimo datos, giminystės ryšiai, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, amžius, lytis, sveikatos būklė, įvaikinimo motyvai;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 046/a) kopiją;
 • rašytinį sutuoktinio sutikimą įvaikinti, jei vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių;
 • rašytinį kito sutuoktinio ir jo rūpintojo sutikimą įvaikinti, jeigu kitas sutuoktinis ribotai veiksnus šeimos santykių srityje; teismo patvirtintą ribotai veiksnaus šeimos santykių srityje sutuoktinio rašytinį sutikimą, jeigu sutuoktinio rūpintojas sutikimo įvaikinti neduoda;
 • užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, – užsienio valstybės, kurios pilietis jis yra, ir (ar) paskutinės jo gyvenamosios vietos valstybės, kurioje jis gyveno iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, kompetentingos institucijos išduotas pažymas apie teistumą ir patraukimą administracinėn atsakomybėn toje užsienio valstybėje.

Norintys įvaikinti asmenys, baigę Mokymus ir gavę teigiamą išvadą dėl pasirengimo įvaikinti vaiką, atsižvelgiant į jų pilietybę (-es) bei nuolatinę gyvenamąją vietą, įrašomi į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą; kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją teikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų) Julijana Škimelienė, tel. 8 440 45581, el. p. julijana.skimeliene@skuodas.lt., Vilniaus g. 13-104, Skuodas.

 

 

 

Paskelbta: 18 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 26 rugsėjo, 2022