Koordinuotai teikiamos paslaugos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų ir jų įstatyminiams atstovams

Koordinuotai teikiamos paslaugos skirtos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės.
Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V1004
2. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
3. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

Paskelbta: 24 vasario, 2020 | Atnaujinta: 24 vasario, 2020