Veiklos kryptys

Tarnybos veiklos kryptys:

  • Finansinis ir teisėtumo auditas
  • Veiklos auditas
  • Išvados savivaldybės tarybai
  • Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas

Finansinis ir teisėtumo auditas. Finansinio ir teisėtumo audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto metinius finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, ar jie parodo tikrą ir teisingą vaizdą, ar yra parengti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, taip pat įvertinti audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. Kiekvienais metais atliekamas Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Skuodo rajono savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinis ir teisėtumo auditas.

Veiklos auditas. Veiklos audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes. Veiklos audito pagrindiniai uždaviniai yra nustatyti audituojamo subjekto problemines veiklos sritis, skatinti gerinti savo veiklos rezultatus. Auditoriai audituojamam subjektui pateikia rekomendacijas, padedančias tobulinti veiklą: sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti veiklos kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus, ir kt.

Išvados tarybai. Tarnyba savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl:

  • prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus;
  • viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;
  • skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
  • galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros.

Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas. Tarnyba nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Paskelbta: 14 birželio, 2021 | Atnaujinta: 14 birželio, 2021