Žemės ūkio skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

        2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. A1-827

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus (toliau – skyriaus) uždavinius, funkcijas bei darbo organizavimo tvarką.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą.

3. Skyriaus yra savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

SKYRIAUS FUNKCIJOS

4. Skyrius vykdo šias funkcijas:

4.1. vertina laukinių žvėrių padarytą žalą žemės ūkiui;

4.2. rengia tarybos sprendimus dėl melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimo, dirvų kalkinimo ir remonto projektus ;

4.3. įgyvendina savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse;

4.4. organizuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatina ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;

4.5. atlieka užsakovo funkcijas, finansuojamas iš valstybės biudžeto melioracijos darbams;

4.6. rengia melioracijos, vietinių kaimo kelių ir tiltų bei kitų statinių projektavimo užduotis, organizuoja šiuose objektuose statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus ir baigtų darbų priėmimą;

4.7. organizuoja melioracijos darbų techninę ir autorinę priežiūrą, tvirtina technines sąlygas infrastruktūros ir statinių objektams melioruotoje žemėje ir kitose vietovėse projektuoti;

4.8. organizuoja traktorių, traktorių priekabų ir kitų savaeigių važiuoklių registraciją bei jų valstybinę techninę priežiūrą;

4.9. organizuoja skyriaus reguliavimo sferai priskirtų melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimą;

4.10. rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus savivaldybes institucijų sprendimų ir raštų projektus, susijusius su skyriaus veikla;

4.11. rengia informaciją apie valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse;

4.12. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir kontroliuoja pasėlių deklaracijas;

4.13. tvarko ūkininkų ūkių registrą;

4.14. rengia Savivaldybės administracijos vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją Žemės ūkio ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

4.15. konsultuoja savivaldybės teritorijoje besisteigiančius žemės ūkio kooperatyvus bei melioracijos įrenginių naudotojų bendrijas ir teikia jiems metodinę pagalbą;

4.16. konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės programų, esant būtinumui, teikia pasiūlymus Nacionalinei mokėjimų agentūrai paramos teikimo klausimais;

4.17. dalyvauja rengiant skyriaus išlaidų sąmatų projektus bei rengia sąmatų vykdymo mėnesines ir ketvirtines ataskaitas;

4.18. bendradarbiauja su apskrities viršininko administracija, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis, kitais Savivaldybės administracijos skyriais;

4.19. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;

4.20. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 5. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

6. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja Savivaldybės administracijos paskirtas valstybės tarnautojas – skyriaus vyriausiasis specialistas.

7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines ir drausmines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Savivaldybės administracijos direktorius, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

8. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, funkcijas nustato administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

        IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 9. Skyriaus veiklą kontroliuoja ir už ją atsako skyriaus vedėjas. Jis užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat savivaldybės institucijų sprendimų, mero potvarkių vykdymą skyriaus kompetencijos klausimais.

10. Iki einamųjų metų sausio 15 d. arba pareikalavus, skyriaus darbuotojai atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas skyriaus vedėjui. Skyriaus vedėjas skyriaus veiklos ataskaitą teikia administracijos direktoriui iki jo nurodyto termino.

V SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 11. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą atleisti skyriaus vedėją iš pareigų, paskutinę darbo dieną buvęs skyriaus vedėjas, dalyvaujant skyriaus atstovui, perduoda tvarkytus dokumentus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui arba kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

12. Dokumentų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo visi dalyvaujantys asmenys. Jei perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

13. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas užregistruojamas ir saugomas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriuje, kitas perduodamas naujam skyriaus vedėjui ar kitam skyriaus darbuotojui. Buvęs skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

14. Atleidžiant kitus skyriaus darbuotojus, reikalų perdavimą organizuoja skyriaus vedėjas. Skyriaus darbuotojų tvarkytų dokumentų perdavimo aktą saugo skyriaus vedėjas.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Skyrių gali pertvarkyti ar likviduoti Savivaldybės taryba Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu.

______________________

Paskelbta: 20 balandžio, 2020 | Atnaujinta: 15 vasario, 2021