Socialinės paramos skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. A1-405
1 priedas
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai nustato savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus  (toliau – skyrius) tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą,  atsakomybę.
2. Skyrius yra Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktais nustatyta tvarka ir finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų ir kitų finansavimo šaltinių.
3. Skyriaus finansinę apskaitą tvarko ir už jos teisingumą atsako Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyrius.
4. Skyrius atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės institucijų norminiais aktais jam pavestas valstybės deleguotas piniginės socialinės paramos, valstybinių šalpos išmokų, išmokų vaikams ir kitų socialinių išmokų, socialinės paramos mokiniams ir socialinių paslaugų administravimo, socialinio darbo organizavimo, asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo, socialinių paslaugų įstaigų veiklos priežiūros ir kitas socialinės veiklos organizavimo savivaldybėje funkcijas, įgyvendina šiose srityse valstybės socialinės paramos politiką bei savivaldybės strategiją.
5. Skyrius veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, savivaldybės institucijų norminiais aktais, šiais nuostatais.
II. SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Skyriaus tikslas – užtikrinti piniginės socialinės paramos, valstybinių šalpos ir kitų socialinių išmokų, socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų, socialinio darbo, asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir kitos socialinės veiklos tinkamą organizavimą savivaldybėje.
7. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
7.1. įgyvendinti valstybės socialinės paramos įvairioms socialinėms grupėms, socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams politiką savivaldybėje;
7.2. organizuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų norminių aktų, savivaldybės strategijos, socialinės paramos, socialinių paslaugų ir kitų programų vykdymą savivaldybėje;
7.3. užtikrinti tinkamą socialinį darbą seniūnijose, rūpintis socialinio darbuotojo profesijos pripažinimu ir pozityviu vaidmeniu rajono socialiniame vystyme.
III. SKYRIAUS FUNKCIJOS
8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
8.1. Analizuoja ir vertina vykdomą valstybinę ir savivaldybės socialinę paramą, socialinių paslaugų poreikį, teikia pasiūlymus dėl veiksmingesnių socialinės paramos organizavimo formų.
8.2. Numato pagrindines neįgaliųjų socialinės integracijos kryptis ir dalyvauja įgyvendinant žmonių su negalia socialinės integracijos procesą savivaldybėje, organizuoja būsto pritaikymą žmonėms su negalia, koordinuoja neįgaliųjų visuomeninių organizacijų veiklą.
8.3. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų  projektus socialinės paramos, socialinių paslaugų įgyvendinimo, neįgaliųjų socialinės integracijos, socialinių darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo bei kitais aktualiais socialinės veiklos klausimais, socialinių ir kitų programų projektus.
8.4. Kartu su Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriumi rengia socialinės paramos programų (išlaidų) sąmatas, apskaičiuoja, prognozuoja ir planuoja lėšų poreikį iš valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų, savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių skyriaus funkcijoms vykdyti.
8.5. Pagal sudarytas sutartis internetinio ryšio pagalba gauna duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, darbo biržos, Gyventojų registrų centro ir kitų institucijų apie savivaldybės gyventojams išmokamas pensijas, pašalpas, kompensacijas ir kitas išmokas, nekilnojamąjį turtą, gaunamą paramą iš žemės ūkio veiklos, užimtumą, deklaruotą gyvenamąją vietą ir kitus duomenis socialinei paramai (piniginei socialinei paramai, socialinei paramai mokiniams, socialinėms paslaugoms ir pan.) gauti, užtikrina šių duomenų konfidencialumą.
8.6. Organizuoja socialinės paramos (piniginės socialinės paramos ir kitokio pobūdžio paramos (maisto produktais, drabužiais ar kitais būtinais reikmenimis), socialinių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams.
8.7. Vertina šeimų (asmenų), kurios kreipiasi dėl socialinės paramos, socialinių paslaugų, pajamas, turtą, socialinę situaciją ir organizuoja šeimų (asmenų) gyvenimo ir buities sąlygų, pajamų, užimtumo, turto, vaikų priežiūros ir kitų aplinkybių patikrinimą.
8.8. Rengia ir išduoda pažymas ar kitą informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie savivaldybės gyventojų gautas socialines išmokas, socialinę paramą mokiniams, socialines paslaugas ir kitą paramą.
8.9. Išduoda neįgaliojo ir šalpos pensijos gavėjo pažymėjimus.
8.10. Įgyvendinant Strateginės partnerystės sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įveda duomenis apie socialinės paramos, socialinių paslaugų skyrimą savivaldybės gyventojams į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS).
8.11. Piniginės socialinės paramos administravimo srityje:
8.11.1. organizuoja įvairių socialinių išmokų, kompensacijų (pašalpų, šalpos pensijų, šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų, vienkartinių bei kitų socialinių išmokų) teikimą, apskaičiuoja, skiria (priima sprendimą) socialines išmokas įstatymų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų norminių aktų nustatyta tvarka;
8.11.2. organizuoja piniginės socialinės paramos panaudojimo šeimos (asmens) interesams kontrolę bei piniginės socialinės paramos socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimą nepiniginėmis formomis savivaldybės institucijų norminių aktų nustatyta tvarka;
8.11.3. nukreipia šeimas (asmenis) į seniūniją atlikti visuomenei naudingus darbus;
8.11.4. organizuoja valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių (savivaldybės gyventojų) palaikams parvežti į Lietuvą gavimą juos laidojantiems artimiesiems.
8.12. Socialinės paramos mokiniams administravimo srityje:
8.12.1. skiria (priima sprendimą) ir organizuoja socialinės paramos mokiniams (nemokamo maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis) teikimą įstatymų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų norminių aktų nustatyta tvarka;
8.12.2. organizuoja socialinės paramos mokiniams panaudojimo mokinių interesams kontrolę bei aprūpinimo mokinio reikmenimis socialinės rizikos šeimų vaikams teikimą nepiniginėmis formomis savivaldybės institucijų norminių aktų nustatyta tvarka.
8.13. Socialinių paslaugų administravimo srityje:
8.13.1. planuoja socialines paslaugas: vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir apskaičiuoja socialinių paslaugų lėšų poreikį;
8.13.2. pagal nustatytus socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) poreikius organizuoja socialines paslaugas: skiria (priima sprendimą) socialines paslaugas asmeniui (šeimai), vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už teikiamas socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
8.13.3. kasmet sudaro ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybės socialinių paslaugų planą pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą Socialinių paslaugų planavimo metodiką;
8.13.4. nukreipia savivaldybės gyventojus (senyvo amžiaus asmenis, suaugusius asmenis su negalia ir vaikus su negalia bei kitus asmenis) į savivaldybės teritorijoje veikiančias valstybines socialinės globos įstaigas;
8.13.5. koordinuoja ir vykdo skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų veiklos priežiūrą bei socialinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros (pagalbos į namus), dienos socialinės globos ir pan.) kokybę kitose savivaldybės teritorijoje veikiančiose socialinių paslaugų įstaigos ir organizacijose;
8.13.6. teikia Savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, socialinių paslaugų įkainių ir mokėjimo už socialines paslaugas dydžių nustatymo, rūpinasi socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra savivaldybėje;
8.13.7. vertina socialines programas, kurias pateikia įstaigos, religinės bendruomenės, visuomeninės organizacijos, ir teikia išvadas bei organizuoja savivaldybės institucijų norminiais aktais nustatyta tvarka konkursus dėl socialinių paslaugų ar kitos socialinės veiklos programų finansavimo;
8.13.8. teikia teismams pareiškimus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų; teikia teismams išvadas dėl rūpybos ir globos pilnamečiams asmenims steigimo ir nutraukimo bei dėl sandorių su neveiksnaus asmens turtu; atstovauja teismuose civilinėse bylose dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais (ribotai veiksniais), dėl globos ar rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, dėl kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl leidimų parduoti, dovanoti, išnuomoti neveiksnaus asmens turtą, dėl neveiksnaus asmens pripažinimo veiksniu;
8.13.9. nustato asmens specialiųjų poreikių lygį ir priima sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo;
8.13.10. organizuoja būsto ir aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia.
8.14. Socialinio darbo seniūnijose organizavimo srityje:
8.14.1. organizuoja socialinį darbą seniūnijose pagal specializaciją su įvairiomis gyventojų socialinėmis grupėmis (senyvo amžiaus asmenimis, suaugusiais asmenimis su negalia ir šeimomis, auginančiomis vaikus su negalia, suaugusiais socialinės rizikos asmenimis, socialinės rizikos šeimomis ir kitomis gyventojų socialinėmis grupėmis), bendruomenėmis ir organizacijomis;
8.14.2. analizuoja savivaldybės gyventojų socialinius poreikius, socialinių problemų atsiradimo priežastis, tikslina ir vertina socialinių problemų sprendimo, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo bei socialinio darbo su asmeniu (šeima) metodus ir formas, skatina inovacijas socialinio darbo srityje;
8.14.3. kaupia statistinius duomenis ir kitą informaciją apie gyventojų socialines grupes: šeimas ir jose augančius vaikus pagal socialinę padėtį – socialiai remtinas, socialinės rizikos, daugiavaikes šeimas  ir pan., senyvo amžiaus asmenis, suaugusius asmenis su negalia, vaikus su negalia, socialinės rizikos asmenis (narkomanus, alkoholikus, asmenis, grįžusius iš įkalinimo įstaigų, benamius, valkatas, prostitutes ir kitus prie visuomenės nepritapusius asmenis) ir kitus asmenis;
8.14.4. teikia metodinę pagalbą socialiniams darbuotojams, dirbantiems seniūnijose, socialinių paslaugų įstaigose, religinėse bendruomenėse, visuomeninėse organizacijose organizuojant socialinį darbą su įvairiomis socialinėmis grupėmis;
8.14.5. organizuoja socialinių darbuotojų, visuomeninių organizacijų atstovų, savanorių mokymą, socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei skatina atestavimą.
8.15. Atlieka kitas funkcijas viešojo administravimo srityje:
8.15.1. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginį plėtros planą;
8.15.2. teisės aktais nustatyta tvarka rengia skyriaus veiklos ir kitas ataskaitas bei informaciją;
8.15.3. teisės aktais nustatyta tvarka rengia piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų finansavimo ir kitų skyriaus valdymo sričiai priskirtų sutarčių projektus;
8.15.4. organizuoja skyriaus valdymo sričiai priskirtų komisijų veiklą ir darbo grupių darbą;
8.15.5. teisės aktais nustatyta tvarka rengia dokumentus ir organizuoja jų saugojimą;
8.15.6. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui pasiūlymus skyriaus valdymo sričiai priskirtos veiklos organizavimo ir tobulinimo klausimais;
8.15.7. teikia Savivaldybės administracijai, kitoms aukštesnėms institucijoms duomenis, ataskaitas apie piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų teikimą, socialinius darbuotojus, socialinių paslaugų įstaigas, savivaldybės gyventojų socialines grupes (senyvo amžiaus asmenis, suaugusius asmenis su negalia, vaikus su negalia, šeimas ir jose augančius vaikus ir  kita) bei kitą informaciją;
8.15.8. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, kitoms valstybės institucijoms pasiūlymus valstybinės socialinės paramos, neįgaliųjų socialinės integracijos, socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas, socialinių darbuotojų mokymo ir atestavimo ir kitais socialinės veikos tobulinimo savivaldybėje klausimais;
8.15.9. priima ir konsultuoja savivaldybės gyventojus skyriuje ir seniūnijose, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją atstovauja rajono savivaldybės interesams kitose institucijose, nagrinėja įstaigų, organizacijų, gyventojų pranešimus, skundus, prašymus bei pasiūlymus ir imasi priemonių, kad būtų operatyviai išspręsti juose keliami klausimai;
8.15.10. rengia seminarus, konferencijas, pasitarimus ir kitus renginius, susijusius su skyriui pavestomis valdymo sritimis;
8.15.11. skelbia informaciją, susijusią su skyriaus veikla, savivaldybės interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse;
8.15.12. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, seniūnijomis, valstybės ir savivaldybės institucijomis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis ir visuomeninėmis asociacijomis;
8.15.13. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų norminių aktų nustatytas ir šiuose nuostatuose nenumatytas funkcijas.
IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
9. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės strateginiu plėtros planu, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, skyriaus nuostatais, taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.
10. Skyriaus bendrą pareigybių sąrašą, pareigybių skaičių, tarnybinius atlyginimus bei personalinius priedus prie tarnybinių atlyginimų nustato Savivaldybės administracijos direktorius.
11. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
12. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų, priėmimo į darbą (pareigas) ir atleidimo iš darbo (pareigų) tvarką, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas, jų teises, socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti  įstatymai ir teisės aktai.
13. Skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, o jam nesant – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.
14. Visi skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui, o jam nesant – administracijos direktoriaus įsakymu paskirtam kitam karjeros valstybės tarnautojui.
15. Skyriaus veiklą kontroliuoja ir už ją atsako skyriaus vedėjas. Jis užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat savivaldybės institucijų sprendimų, mero potvarkių vykdymą skyriaus kompetencijos klausimais.
V. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
16. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
16.1. turėti antspaudą su skyriaus pavadinimu, spaudus, simboliką;
16.2. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių seniūnijų, kitų valstybės, savivaldybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų duomenis ir kitą informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
16.3. inicijuoti savivaldybės institucijų norminių aktų, kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, rengimą;
16.4. kreiptis tiesiogiai į valstybės viešojo administravimo subjektus bei privačius subjektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
16.5. papildomai apklausti šeimas (asmenis), kurios kreipėsi dėl socialinių išmokų (paramos), socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų ar kitos socialinės pagalbos, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomos informacijos, įrodančios šeimos (asmens) teisę į socialinę paramą;
16.6. reikalauti, kad šeimos nariai (asmuo) deklaruotų turtą ir pajamas Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, jeigu atsirado neaiškumų dėl pateiktų duomenų apie turtą ir gaunamas pajamas arba organizuoto patikrinimo metu kilo įtarimas, kad yra pateikta neteisinga informacija arba kad ji nuslepiama;
16.7. kviestis į pasitarimus, seminarus ir kitas priemones Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus, seniūnus, kitų institucijų specialistus, visuomeninių organizacijų
ir bendruomenių atstovus, kai sprendžiami socialiniai klausimai;
16.8. dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, kitų įstaigų ir institucijų renginiuose svarstant bendruomenės socialinės politikos, socialinės paramos, socialinių paslaugų plėtros, socialinių problemų sprendimo, rajono socialinio-ekonominio vystymo ir kitais klausimais;
16.9. skleisti informaciją ir darbo patirtį apie skyriaus veiklą, propaguoti skyriaus tikslus ir uždavinius;
16.10. turėti asmenines saugumo garantijas.
17. Skyrius privalo:
17.1. laiku ir tinkamai vykdyti savo funkcijas ir atlikti pavestus uždavinius;
17.2. pateikti veiklos ataskaitą ir kitą informaciją Savivaldybės tarybai, merui ar administracijos direktoriui pareikalavus;
17.3. neteikti žiniasklaidai informacijos, dėl kurios gali būti pažeistos asmens teisės ar saugumas. Garantuoti informacijos apie šeimas (asmenis) konfidencialumą;
17.4. nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir atnaujinti žinias.
18. Skyrius už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, konfidencialios informacijos saugojimą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Skyriaus vidaus auditą atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba.
21. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas perduoda reikalus ir dokumentus naujam vedėjui arba kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui teisės aktais  nustatyta tvarka.
_____________________________

Paskelbta: 18 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 28 gegužės, 2020