Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 14 lapkričio, 2023 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Kitos paskirties inžinerinio statinio, 10322 kW galios saulės šviesos energijos elektrinės, Narvydžių k. ir Didžiųjų Rūšupių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo r. sav., Skuodo sen., Didžiųjų Rūšupių k., sklypų kadastro   Nr. 7530/0006:13, 7530/0006:328, 7530/0006:17, Narvydžių  k., sklypo kadastro Nr. 7530/0006:292, Narvydžių k. v.

Statinio pavadinimas – Saulės šviesos energijos elektrinė.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12), neypatingas.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Žemės ūkio. Žemės sklypo naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Green Genius“, direktorius – Ruslan Sklepovič, adresas: Ozo g. 10A, Vilnius, Projekto vadovas – Marius Sabaliauskas, el. p. [email protected], tel. +370 616 17 421.

Statytojas – UAB „GG LTU S15“, įm. k. 306071092, adresas: Ozo g. 10A, Vilnius.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. spalio 23 d. UAB „Green Genius“ patalpose, adresas: Ozo g. 10A, Vilnius,  darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00 val. iš anksto susitarus telefonu +370 690 40 768, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. spalio 23 d., adresu: Ozo g. 10A, Vilnius, ir  elektroniniu paštu [email protected] bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2023 m. spalio 23 d. 15 val. nuotoliniu būdu.

Viešo susirinkimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVhYWZkNmUtNDAxMy00YmU0LWI3OTYtYjAxZTYwOTMyYjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5aca44-4a1e-4194-be6b-8dc0443e0e45%22%2c%22Oid%22%3a%22800640fe-e4e2-47c7-a612-4a4c78b4594e%22%7d

Susirinkimo ID: 396 014 669 718 Slaptažodis: 4Xhwvr

Projektiniai pasiūlymai

Pasiūlymams pritarta: https://www.planuojustatau.lt/