Visuomenės informavimas apie numatomą laikino vietinės reikšmės kelio sklypuose kad. Nr. 7530/0006:288, Nr. 7530/0006:282, Nr. 7560/0003:162, ir laikinos pralaidos, didžiagabaričio krovinio pervežimui per Luobos upę, Skuodo r. sav., Didžiųjų Rūšupių k., statybos projektavimą

Paskelbta 7 kovo, 2022 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo rajono sav., sklypų kadastro Nr. 7530/0006:288, 7530/0006:282, 7560/0003:162.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Laikinas kelias – vidaus keliai, Laikina pralaida – kiti transporto statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Kelprojektas“, adresas: Vilnius, Žalgirio g. 90, el. p. [email protected]. Projekto vadovas – Andžej Denkovski, kvalifikacijos atestatas Nr. 37186, el. p. [email protected], tel. 8 655  45 183.

Statytojas – AB „ORLEN Lietuva“

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. kovo 24 d. pirmadienį–ketvirtadienį nuo 7.00 iki 16.00 val., penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val. UAB „Kelprojektas“ patalpose, adresas: Vilnius, Žalgirio g. 90, el. p. [email protected],  projekto vadovas – Andžej Denkovski, tel. 8 655  45 183, ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2022 m. kovo 24 d. raštu arba elektroniniu paštu bei viešo susirinkimo metu – projektuotojui UAB „Kelprojektas“, adresu: LT-09303 Vilnius, Žalgirio g. 90, el. p. [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2022 kovo 25 d. 15 val.

Tiesioginė transliacija internetu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI0NGMzMzAtNjNiZi00MDBiLTg3NTItZjc5NGNiMjExOTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%2210fd0f7f-9a01-4a51-b4ae-ccbff82f509f%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

planas

 

Projektiniams pasiūlymams pritarta