Visuomenės informavimas apie detalaus plano rengimą

Paskelbta 6 lapkričio, 2023 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 7550/0005:227 Skuodo m. k. v.), esančio Skuode, Vytauto g. 71, detalųjį planą, kuriuo numatoma pakoreguoti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A1-290 „Dėl detaliojo plano Vytauto g. 71, Skuodo mieste, tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo organizatorius – Skuodo rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. +370 440 73 932, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius – UAB „Kugeta“, a. k. 273905010.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Dojas“, a. k. 304449376, Klaipėdos g. 15, Kretingalė, LT-96332 Klaipėdos r. sav., PVM mokėtojo kodas LT100010678113, tel. +370 670 20 356, el. p. voldemaras@dojas.lt.

Planavimo pagrindas – Skuodo rajono savivadybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. A1-676 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m.  birželio 1 d. įsakymu Nr. A1-290 „Dėl detaliojo plano Vytauto g. 71, Skuodo mieste, tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo ir planavimo tikslų“.

Planavimo tikslai – suformuoti įsiterpusios laisvos valstybinės žemės plotą (176 kv. m), nustatyti sklypo naudojimo paskirtį – kita, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, suformuotą, įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prijungti prie žemės sklypo, kadastro Nr. 7550/0005:227. Koreguoti detaliojo plano teritorijos ribą. Prireikus, išskirti sklypą inžinerinės infrastruktūros plėtrai, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Planavimo darbų programa yra patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. (4.1.E) A1-706.

Koncepcija nerengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-75-22-832). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, apie viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.