Uogininkai ir sodininkai, nukentėję nuo pavasarinių šalnų, kviečiami teikti paraiškas

Paskelbta 11 spalio, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-645 „Dėl paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 metais, taisyklių patvirtinimo“, patvirtintos Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 metais, taisyklės (toliau – Taisyklės).  

Pagal Taisykles kompensuojami nuostoliai, patirti dėl 2023 m. šalnų nukentėjus taisyklių 1 priede nurodytų sodų ir uogynų augalų derliui.

Kompensaciją už patirtus nuostolius siekiantis gauti žemės ūkio veiklos subjektas turi atitikti šias sąlygas:

  1. turi būti 2020–2023 metais deklaravęs arba pradėjęs deklaruoti vienais iš nurodytų metų žemės ūkio naudmenas ir pasėlius Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“,  arba Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
  2. užregistruotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos valdytojas arba partneris ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai;
  3. raštu yra kreipęsis į savivaldybės, kurioje yra nukentėję sodai ar uogynai, administraciją (toliau – savivaldybė) dėl šalnų padarytos žalos sodams ir uogynams įvertinimo arba Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) naudodamasis „NMA Agro“ mobiliąja programėle yra pateikęs geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas su šalnų padarytos žalos informacija;
  4. kurie ir kurių sutuoktiniai nėra ir nebuvo patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ (taikoma tik fiziniams asmenims);
  5. pareiškėjas nėra bankrutuojantis ar likviduojamas;
  6. pateikia prašymą (2 priedas) savivaldybei kompensuoti nuostolius (toliau – prašymas).

Pareiškėjo tinkamumas gauti pagalbą vertinamas pagal prašymo pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis. Jei pareiškėjo duomenys skiriasi nuo viešuosiuose registruose esančių duomenų, vadovaujamasi duomenimis, esančiais registruose.

Pagal taisykles nuostoliai kompensuojami žemės ūkio veiklos subjektams, kurių nukentėjusius sodų ir uogynų plotus 2023 m. nustatė savivaldybių sudarytos komisijos šalnų padariniams įvertinti ir duomenis apie nukentėjusius sodų ir uogynų plotus savivaldybės pateikė Žemės ūkio ministerijai iki 2023 m. rugpjūčio 1 d., arba kurie Agentūrai iki šiame punkte nurodytos datos naudodamiesi „NMA Agro“ mobiliąja programėle yra pateikę geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas su šalnų padarytos žalos informacija.

Pagal taisykles pareiškėjas gali pateikti tik vieną Prašymą dėl žemės ūkio veiklos subjektų patirtų nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 metais kompensavimo.

Pagal taisykles kompensuojami nuostoliai, kurie sudaro kiekvienam pareiškėjui ne mažiau kaip 100 eurų.

Pagal taisykles teikiama parama gali būti sumuojama su kita parama, finansuojama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis.

Parama neskiriama:

  1. jei Agentūra patikrinimo metu nustato, kad pareiškėjas neatitinka Taisyklių 5 ir 7 punktuose nustatytų reikalavimų;
  2. jei pareiškėjas prašyme nurodo didesnį sodų ar uogynų plotą nei yra deklaravęs 2023 m. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS);
  3. jei pareiškėjas prašyme nurodo neteisingus fizinio ar juridinio asmens duomenis (vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, ž. ū. valdos kodą) ar duomenis apie augalus (pavadinimą, pasėlių kodą).

Pareiškėjas, kuris atitinka Taisyklių 5 punkte išdėstytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po taisyklių patvirtinimo pateikia savivaldybės, kurios teritorijoje yra nukentėję sodai ar uogynai ir kurios sudarytos komisijos 2023 m. vertino šiems pasėliams šalnų padarytą žalą, administracijai prašymą (2 priedas) ir prašymą elektronine forma (Word doc arba docx formatu). Taip pat minėtus prašymus pareiškėjas gali teikti ir jei Agentūrai pats yra pateikęs žalos faktą naudodamas „NMA Agro“ mobiliosios programėlės geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas. Jei pareiškėjas arba sodai ir uogynai yra kelių savivaldybių teritorijose ir šalnų padarytą žalą vertino kelių savivaldybių sudarytos komisijos, prašymą jis pateikia toje savivaldybėje, kurioje yra registruotas jo žemės ūkio valdos centras.

Savivaldybės, įvertinę pareiškėjų atitiktį taisyklių reikalavimams, apibendrintą informaciją pateiks Žemės ūkio duomenų centrui paramos sumoms apskaičiuoti. Lėšas pareiškėjams išmokės Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Pareiškėjams numatoma kompensuoti 60 proc. apskaičiuotų nuostolių sumos. Tačiau jei bendras visiems pareiškėjams apskaičiuotas paramos dydis viršys nuostoliams kompensuoti skirtą sumą, parama kiekvienam pareiškėjui bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.