Tvirtinami natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų žemėlapiai

Paskelbta 29 rugsėjo, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pradėjo tvirtinti natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų žemėlapius. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, natūralių pievų, ganyklų, pelkių plotai palaipsniui mažėja, tad būtina užtikrinti jų stabilumą, jas išsaugoti. Tuo tikslu ir tvirtinami minėtų ekosistemų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS), žemėlapiai. Apie tai bus informuoti savininkai, į kurių valdas patenka šios saugotinos ekosistemos.

Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų ekosistemos atlieka svarbų vaidmenį gamtoje, sugerdamos anglies dvideginį iš atmosferos, mažindamos klimato kaitą. Jos yra svarbios daugelio organizmų rūšių, įskaitant paukščius ir natūralius augalų apdulkintojus, buveinės.

Įgyvendinant Vyriausybės nutarimą dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai vadovavosi tokių žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu bei šiame apraše nurodytais skaitmeniniais duomenų šaltiniais.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba atkreipia dėmesį, kad didžiojoje dalyje žemės sklypų jau yra galiojančios specialiosios žemės naudojimo sąlygos natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai. Šią informaciją kiekvienas žemės sklypo savininkas gali pasitikrinti Nekilnojamo turto registre https://www.registrucentras.lt/turtas/

Žemės sklypų, kuriuose numatoma taikyti Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, savininkai bus informuoti apie SŽNS sąlygas, nustatytas natūralių pievų ir ganyklų teritorijose, per 15 darbo dienų nuo žemėlapių patvirtinimo dienos registruotu laišku. Piliečiai, turintys el. pašto dėžutę E. pristatymo sistemoje, informaciją apie nustatytas SŽNS gaus šioje sistemoje.

Patvirtinus minėtą žemėlapį ar jo dalį, erdviniai duomenys per 5 darbo dienas perduodami Nekilnojamojo turto registro valdytojui. SŽNS taikomos nuo natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų teritorijų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos.

Patvirtinti žemėlapiai bus papildomai viešinami Biologinės įvairovės duomenų bazės (BIOMON) tinklalapyje (https://biomon.lt/szns), taip pat Lietuvos Respublikos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt/map) duomenų rinkinyje „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“.

Patvirtinti pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų žemėlapiai gali būti tikslinami VSTT iniciatyva atsiradus pagrįstoms aplinkybėms arba atsižvelgiant į argumentuotus fizinių ar juridinių asmenų prašymus, vadovaujantis minėtu žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba atkreipia dėmesį, kad žemės sklypų savininkai, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai, patiriantys nuostolių dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, turi teisę gauti vienkartines ar periodines kompensacijas.

Daugiau informacijos apie natūralias pievas ir ganyklas, taip pat pelkes ir šaltinynus, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, galite rasti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainėje ir susisiekę el. paštu [email protected].

Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija.