Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo ataskaita iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Paskelbta 5 spalio, 2020 m., skiltyje Naujienos, Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Skuodo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, 2019 m. gegužės 14 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. A1-356 patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašo (toliau – tvarkos aprašo) 24 punktu skelbia Skuodo rajono savivaldybės Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų  panaudojimo ataskaitą iki š. m. rugsėjo 30 d.

Priemonei „Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remontas, drenažo filtrų atstatymas ir remontas, rinktuvų žiočių remontas ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimas“  2020 m. skirta lėšų – 93 000 Eur.

2020 m. rugsėjo 30 d. panaudoti 84 559 Eur melioracijos drenažo gedimams šalinti. Patenkinti 32 prašymai gedimų šalinimui, suremontuoti 93 gedimai. Taip pat naujai įrengtas drenažas Rukų gyvenvietėje, pastatyti vandens nuleistuvai, įrengtas vandens nuleistuvas Lenkimu mstl.

Šiais metais pagal patvirtintą LR ŽŪM tvarkos aprašą avariniams melioracijos sistemų darbams finansuoti skirta 306 000 Eur. Valstybės lėšos skirtos remontuoti ne mažesniems kaip 125 mm skersmens rinktuvams. Pagal šią programą sausintuvai  nėra remontuojami arba juos remontuoja pats ūkininkas savo lėšomis. Šios lėšos gali būti panaudotos tik valstybei priklausančių 125 mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų ir griovių remontui bei tiltų ir hidrotechninių statinių priežiūrai. 2020 m. rugsėjo 30 d. panaudoti 230 865 Eur. Šiomis lėšomis suremontuotas tiltas per Bartuvos upę  Mosėdžio sen., suremontuoti 9 grioviai, 3 pralaidos,  pašalinti  42 melioracijos drenažo gedimai. Šiuo metu darbai dar vyksta, remontuojami 2 grioviai Aleksandrijos ir 1 Skuodo seniūnijose, šalinami drenažo gedimai.

Nuo metų pradžios iš gyventojų gauti 30 prašymų drenažo gedimų šalinimui. Kadangi buvo likusių nepatenkintų prašymų iš ankstesnių metų, todėl pirmumas buvo taikomas šių prašymų tenkinimui.

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai primena, kad pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą ir Melioracijos statinių techninės priežiūros taisykles žemės savininkai, nuomotojai ar naudotojai privalo tinkamai vykdyti melioracijos griovių priežiūrą. Melioruotoje žemėje draudžiama melioracijos grioviuose ir jų šlaituose ganyti gyvulius. Už šių taisyklių nesilaikymą baudžiama teisės aktų nustatyta tvarka. Šias metais didesnis dėmesys skiriamas melioracijos grioviams, vykstama į jų apžiūras, stebima, ar nėra sandėliuojama mediena ant melioracijos griovių, ar nėra grioviai įtverti į aptvarus gyvuliams ganyti. Patikrinimų metu nustatyti 5 pažeidimai dėl neleistino gyvulių ganymo melioracijos grioviuose, surašyti 3 patikrinimo aktai, kurie perduoti administracijos direktoriui dėl administracinių sankcijų taikymo. Ateityje taip pat bus vykdomos šios priemonės ir nebus toleruojamas neteisėtas griovių gadinimas.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-122 „Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijų projektų rengimo ir finansavimo “ 1.1 papunkčiu ir 2 punktu, priemonei „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijų, dalyvaujančių Nacionalinių ar Europos Sąjungos remiamuose projektuose, išlaidų dalinis finansavimas“ skirta lėšų – 30 000 Eur.  Pagal šią priemonę  Augzelių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamam projektui „Skuodo rajono Augzelių ir Pašilių kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta 15 000 Eur., o Lenkimų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamam projektui „Skuodo rajono Lenkimų kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta 15 000 Eur.

Priemonei „Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais)“ finansavimui skirta 1 500 Eur. Skatinant žemdirbių švietėjišką veiklą bei siekiant mūsų rajono ūkininkus supažindinti su alternatyviomis žemės ūkio šakomis 2020 m. rugsėjo 4 d. Skuodo rajono ūkininkai lankėsi Kupiškio rajone įsikūrusiuose ūkiuose. Tądien aplankyti 4 ūkiai – Igno  ir Viliaus Jackevičių bitynas, ekologinis ūkis „Kazlauskų vištos“, ekologinis Henriko Gineikos ūkis, Zigmanto Aleksandravičiaus ūkis, taip pat susitikta su Kupiškio rajono pieno gamintojais ir domėtasi bearimine žemdirbyste. Skuodo krašto ūkininkus pasitiko ir visą dieną lydėjo bei daug informacijos suteikė vietos ūkininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio rajono pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius. Kartu su Skuodo krašto ūkininkais vyko Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Alina Anužienė. Šiai išvykai panaudota 608 Eur lėšų. Taip pat pagal šią priemonę „Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais)“  atsižvelgiant į LŠŪS Skuodo skyriaus narių pageidavimą spalio 7 d. organizuojama ūkininkų išvyka į Molėtų r. Kelionės metu planuojama aplankyti ūkius, kurie specializuojasi savo ūkyje užaugintų  maisto produktų perdirbimu.

Skatinant alternatyvų žemės ūkį Skuodo rajone priemonės „Skuodo rajono renginių, susijusių žemės ūkio klausimais“ finansavimui skirta 1 500 Eur. Pagal šią priemonę 2020 m. spalio 30 d. planuojamas renginys – atvira diskusija su mūsų ir kitų rajonų ūkininkais, kurios tema susijusi su perdirbimu, trumpąja maisto tiekimo grandine, alternatyviu žemės ūkiu. Renginio metu bus siekiama mūsų rajono ūkininkus supažindinti su kitų rajonų ūkininkais, kurie vykdo alternatyvią, netradicinę veiklą bei pateikti geruosius pavyzdžius perdirbimo srityje, kai ūkininkas produktus pats augina, pats gamina, pats parduoda.

Gerinant Skuodo rajono inžinerinę infrastruktūrą Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programoje numatyta finansuojama priemonė „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbų, reikalingų priemonių įsigijimui, išlaidų finansavimas“. Priemonei „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbai“ skirta 51 000 Eur. Už šias lėšas įsigyta:

  1. Pagal 2020 m. balandžio 23 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-383, kurios bendra vertė 36 000 Eur (faktinė 33 141,90 Eur), įsigyta 3 300 kub. m smėlio-žvyro mišinio už 33 141,90 Eur.
  2. Pagal 2020 m. rugpjūčio 8 d. apklausą žodžiu iš UAB „Rasira“ įsigyta 337 kub. m smėlio-žvyro mišinio už 2 856,00 Eur.
  3. Pagal 2020 m. gegužės 14 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-413, kurios bendra vertė 11 910,88 Eur, įsigyta 63 km (laistoma 2 kartus) vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų su žvyro danga laistymo sūrymu paslauga už 10 911,58 Eur.

Už likusias nepanaudotas lėšas planuojama įsigyti smėlio – žvyro mišinio.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-391  „Dėl lėšų skyrimo gaisro padarytos žalos išlaidoms kompensuoti“ pagal priemonę  „Gaisrų, potvynių ir kitų nelaimingų įvykių padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ nuo gaisro nukentėjusiam asmeniui skirta 1 000 Eur gaisro padarytos žalos išlaidoms kompensuoti.