Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo ataskaita iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Paskelbta 3 spalio, 2019 m., skiltyje Naujienos, Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Skuodo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, 2019 m. gegužės 14 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. A1-356 patvirtinu Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašo (toliau – tvarkos aprašu) 24 punktu skelbia Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos (toliau – programos) lėšų  panaudojimo ataskaitą:

Šiais metais pagal patvirtintą tvarkos aprašą avariniams melioracijos sistemų darbams finansuoti skirta 123 500 Eur. Lėšos skirtos remontuoti mažesniems kaip 125 mm skersmens rinktuvams. Pagal šią programą sausintuvai  nėra remontuojami arba juos remontuoja pats ūkininkas savo lėšomis.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius informuoja, kad 2019 metams melioracijai skirta valstybės lėšų – 205 000 Eur, iš kurių 114 530 Eur – griovių ir juose esančių statinių remontui, 41 000 Eur skirti avarinių rinktuvų gedimų šalinimui (tik valstybei priklausantiems 125mm ir didesnio diametro), 15 000 Eur – hidrotechninių statinių remontui ir priežiūrai, 13000 Eur – projektavimo darbams, 11 000 Eur – melioracijos projektų vektorizavimui, 6 470 Eur – programinės įrangos atnaujinimui, duomenų apskaitai, ekspertizei. Taip pat šiais metais iš Solidarumo fondo yra skirta 270 100 Eur, iš kurių 19 640 Eur  numatyta panaudoti projektavimui ir ekspertizei, o 250 470 Eur – rangos darbams ir techninei priežiūrai.

2019-09-30 dienai melioracijos darbams ir paslaugoms panaudota lėšų:

  1. Iš valstybinių lėšų: 62 890,68 Eur griovių ir juose esančių statinių remontui, 39 295,97 Eur avarinių drenažo rinktuvų gedimų šalinimui, 3 800 Eur avarinių drenažo rinktuvų gedimams gyvenvietėse, 1 311,53 Eur hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbams, 2 314 Eur programinės įrangos atnaujinimui, 929 Eur projektų ekspertizei, 1 535 Eur melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitai. Valstybės skiriamos lėšos avarinių rinktuvų gedimų šalinimui šiais metais jau išnaudotos 100%.
  2. Iš programos lėšų, kurios skirtos avariniams melioracijos sistemų darbams finansuoti viso panaudota 112 996 Eur. Praėjusiais metais prašymų buvo gauta 107, iš jų 63 buvo patenkinti. Darbų pagal visus gautus prašymus nebuvo galima įvykdyti dėl finansų stokos, tačiau į praėjusių metų prašymus atsižvelgta ir šiemet. Įvykdyti dar 39 prašymai iš praėjusių metų: 26 prašymai „Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšomis“ ir 13 prašymų valstybės biudžeto lėšomis. Liko 14 prašymų, kurių darbai bus finansuojami iš „Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programai“ skirtų lėšų ir 6 prašymai– iš valstybės biudžeto.

Šiais metais darbai jau vykdyti Narvydžiuose, Užluobėje, Luknėse, Lenkimuose, Mosėdyje, Rūkuose, Notėnuse, Vindeikiuose, Šatėse, Nausėduose.

Programos avariniams melioracijos sistemų darbams likęs likutis –10 504 Eur. Šiomis lėšomis planuojama sutvarkyti  Šačių k.  Geidučių gatvėje esantį drenažo gedimą, paklojant naują trasą iki esamo melioracijos rinktuvo.

  1. Iš Solidarumo fondo skirtų lėšų panaudoti 98 603 Eur, iš kurių 6 316 Eur projektavimui ir ekspertizei, 24 290 Eur B-6 griovio remontui, 5 454 Eur Š-1 griovio remontui, 24 186 Eur dvigubos pralaidos rekonstrukcijai, 7 222 Eur pralaidų rekonstrukcijai, 120 828 Eur drenažo rekonstrukcijai.

Solidarumo fondo lėšomis baigti 3 melioracijos sistemų rekonstravimo darbai ir rekonstruota dviguba pralaida, kiti darbai tęsiami toliau.

Skuodo rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi tvarkos aprašo 9.6 papunkčiu ir  atsižvelgdama į programos dalyvio, pateikusio prašymą kompensacijai gauti gaisro padariniams šalinti, skyrė 1 000 Eur gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimui.

Skuodo rajono savivaldybės taryba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių 3.8, 9.1 papunkčiais,  nusprendė pritarti Augzelių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos projekto „Skuodo rajono Augzelių ir Pašilės kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“,  Lenkimų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos projekto „Skuodo rajono Lenkimų kadastro vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ rengimui ir Skuodo rajono savivaldybės dalyvavimui projektuose partnerio teisėmis. Prie nurodytų projektų nuspręsta prisidėti iki 15 000 Eur vienam projektui.

Vadovaujantis tvarkos aprašo 24 punktu Vietinio ūkio ir investicijų skyrius pateikia informaciją apie Programos priemonės Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbai lėšų panaudojimą:

Pagal 2019 m. balandžio 11 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-339, kurios bendra vertė 19 868,20 Eur, smėlio–žvyro mišinio pirkimas Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (žvyrkeliams) taisyti, atlikti darbai ir panaudotos lėšos iki 2019 m. birželio 28 d., pateiktos žemiau esančioje lentelėje:

Eil.

Nr.

Seniūnijos pavadinimas Perkamo smėlio-žvyro kiekis, kub.m. Pristatytas smėlio-žvyro kiekis, kub.m. Suma, Eur
1. Aleksandrjos seniūnija 234 234 2324,59
2. Barstyčių seniūnija 209 209 2076,32
3. Ylakių seniūnija 452 452 4490,20
4. Lenkimų seniūnija 207 207 2056,35
5. Mosėdžio seniūnija 274 274 2721,92
6. Notėnų seniūnija 155 155 1539,77
7. Skuodo seniūnija 339 339 3367,64
8. Šačių seniūnija 130 130 1291,41
Iš viso: 2000 2000 19868,20

Pagal 2019 m. gegužės 14 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-394, kurios bendra vertė 8 421,60 Eur, Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga laistymas sūrymu, atlikti darbai ir panaudotos lėšos iki 2019 m. rugsėjo 30 d. pateiktos žemiau esančioje lentelėje:

Eil.

Nr.

Seniūnijos pavadinimas Žvyrkelių laistymo darbų kiekiai, km

(Pastaba: žvyrkeliai laistomi 2 kartu)

Palaistyta žvyrkelių, km Suma, Eur
1. Aleksandrjos seniūnija 4,0 x 2 = 8,0 8,0 842,16
2. Barstyčių seniūnija 4,0 x 2 = 8,0 8,0 842,16
3. Ylakių seniūnija 8,0 x 2 = 16,0 16,0 1684,32
4. Lenkimų seniūnija 5,0 x 2 = 10, 0 10,0 1052,70
5. Mosėdžio seniūnija 6,5 x 2 = 13,0 13,0 1368,51
6. Notėnų seniūnija 3,0 x 2 = 6,0 6,0 631,62
7. Skuodo seniūnija 7,0 x 2 = 14,0 14,0 1473,78
8. Šačių seniūnija 3,0 x 2 = 6,0 6,0 631,62
Iš viso: 40 x 2 = 81 81 8526,87

Pastaba: Pagal 2019 m. gegužės 14 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-394 numatyta, kad užsakovas gali papildomai nupirkti kelių ir gatvių laistymo Kambro periodo požeminiu vandeniu (sūrymu) iki 30 proc. daugiau, t. y., sutarties kaina gali būti didinama iki 8631,80 Eur. Mosėdžio seniūnijoje papildomai palaistyta 1 km žvyrkelio.