Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo 2019 m. ataskaita

Paskelbta 16 gruodžio, 2019 m., skiltyje Naujienos, Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Skuodo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, 2019 m. gegužės 14 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. A1-356 patvirtino Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašo (toliau – tvarkos aprašo) 24 punktu skelbia Skuodo rajono savivaldybės „Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos“ lėšų  panaudojimo ataskaitą:

Šiais metais pagal patvirtintą tvarkos aprašą avariniams melioracijos sistemų darbams finansuoti skirta 123 500 Eur. Lėšos skirtos remontuoti mažesniems kaip 125 mm skersmens rinktuvams. Pagal šią programą sausintuvai  nėra remontuojami arba juos remontuoja pats ūkininkas savo lėšomis.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius informuoja, kad 2019 m. melioracijai skirta 205 000 Eur valstybės lėšų, iš jų 114 530 Eur – griovių ir juose esančių statinių remontui, 41 000 Eur – avarinių rinktuvų gedimų šalinimui (tik valstybei priklausantiems 125mm ir didesnio diametro), 15 000 Eur – hidrotechninių statinių remontui ir priežiūrai, 13 000 Eur – projektavimo darbams, 11 000 Eur – melioracijos projektų vektorizavimui, 6 470 Eur – programinės įrangos atnaujinimui, duomenų apskaitai, ekspertizei. Taip pat šiais metais iš Solidarumo fondo yra skirta 270 110 Eur, iš jų 19 640 Eur  numatyta panaudoti projektavimui ir ekspertizei, o 250 470 Eur – rangos darbams ir techninei priežiūrai.

2019-12-12 melioracijos darbams ir paslaugoms panaudota lėšų:

  1. Iš valstybinių lėšų: 114 530 Eur griovių ir juose esančių statinių remontui, 41 000 Eur avarinių drenažo rinktuvų gedimų šalinimui, 4 000 Eur avarinių drenažo rinktuvų gedimų šalinimui gyvenvietėse, 15 000 Eur hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbams, 2 314 Eur programinės įrangos atnaujinimui, 929 Eur projektų ekspertizei, 3 070 Eur melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitai, 11 000 melioracijos projektų M1:2000 vektorizavimui. Avarinių rinktuvų gedimų šalinimui, griovių ir juose esančių statinių remontui valstybės skiriamos lėšos šiais metais  panaudotos 100 proc.
  2. Iš Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų, kurios skirtos avariniams melioracijos sistemų darbams finansuoti, iš viso panaudota 123 500 Eur. Praėjusiais metais prašymų buvo gauta 107, iš jų 63 buvo patenkinti. Darbų pagal visus gautus prašymus nebuvo galima įvykdyti dėl finansų stokos, tačiau į praėjusių metų prašymus atsižvelgta ir šiemet. Įvykdyti dar 39 prašymai iš praėjusių metų: 26 prašymai Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšomis ir 13 prašymų valstybės biudžeto lėšomis. Liko 14 prašymų, kurių darbai bus finansuojami iš Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programai skirtų lėšų ir 6 prašymai– iš valstybės biudžeto. Naujai paklota trasa Šačių k. Geidučių gatvėje ir įrengti požeminiai kontroliniai šuliniai. Lėšos, skirtos avarinių rinktuvų gedimų šalinimui, šiais metais panaudotos 100 proc.

Šiais metais darbai vykdyti Narvydžiuose, Užluobėje, Luknėse, Lenkimuose, Mosėdyje, Šaukliuose, Rukuose, Notėnuose, Vindeikiuose, Šatėse, Nausėduose.

  1. Iš Solidarumo fondo skirtų lėšų panaudoti 266 886 Eur, iš jų 104 513 Eur griovių ir pralaidų remontui, 162 013 Eur drenažo rekonstrukcijai.

Solidarumo fondo lėšomis baigti 4 melioracijos sistemų rekonstravimo darbai ir rekonstruota dviguba pralaida, suremontuoti grioviai: B-6, Š-1, Š-1-1-1, Š-2.

Papildomai Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) prašyta skirti dar 41 911 Eur. Prašomos lėšos bus skirtos  Gr. Nr. 1 ir Up. „Gaivenis“ remontui. Taip pat bus rekonstruojama viena pralaida. Gr. Nr. 1 konkursas rangos darbams įvykęs, Up. „Gaivenis“ konkursas skelbiamas.

Skatinant žemdirbių švietėjišką veiklą 2019 m. balandžio 5 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius organizavo išvyką į parodą „Ką pasėsi 2019“. Žemės ūkio parodų dalyvavimui žemės ūkio klausimais išnuomotas autobusas, šiai paslaugai nupirkti panaudota 460 Eur „Ūkininkų iniciatyvų skatinimo“ programos lėšų. Taip pat 2019 m. lapkričio 21 d. kartu su partneriais organizuota konferencija „Ateitis prasideda šiandien. Žemės ūkio vizija ir perspektyvos Skuodo rajone“.  Šiai konferencijai organizuoti panaudotos 580 Eur lėšos.

2019 m.  lapkričio 15 d. Skuodo rajone organizuota ūkininkų vakaronė, kurios metu apdovanoti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai.  „Metų ūkio“ nugalėtojų apdovanojimams bei svečių maitinimui išleista 366,06 Eur.

Gerinant Skuodo rajono inžinerinę infrastruktūrą „Ūkininkų iniciatyvų skatinimo“ programoje numatyta finansuojama priemonė „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbų, reikalingų priemonių įsigijimui, išlaidų finansavimas“. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 28 500 Eur. Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-356 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aprašo 24 punktu Vietinio ūkio ir investicijų skyrius pateikia informaciją apie Programos priemonės Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbai lėšų panaudojimą iki 2019 m. birželio 28 d.

Pagal 2019 m. balandžio 11 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-339, kurios bendra vertė 19 868,20 Eur, smėlio–žvyro mišinio pirkimas Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (žvyrkeliams) taisyti, atlikti darbai ir panaudotos lėšos iki 2019 m. birželio 28 d., pateiktos žemiau esančioje lentelėje:

Eil.Nr. Seniūnijos pavadinimas Perkamo smėlio-žvyro kiekis, kub.m. Pristatytas smėlio-žvyro kiekis, kub.m. Suma, Eur
1. Aleksandrjos seniūnija 234 234 2324,59
2. Barstyčių seniūnija 209 209 2076,32
3. Ylakių seniūnija 452 452 4490,20
4. Lenkimų seniūnija 207 207 2056,35
5. Mosėdžio seniūnija 274 274 2721,92
6. Notėnų seniūnija 155 155 1539,77
7. Skuodo seniūnija 339 339 3367,64
8. Šačių seniūnija 130 130 1291,41
Iš viso: 2000 2000 19868,20

Pagal 2019 m. gegužės 14 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-394, kurios bendra vertė 8 421,60 Eur, Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga laistymas sūrymu, atlikti darbai ir panaudotos lėšos iki 2019 m. rugsėjo 30 d. pateiktos žemiau esančioje lentelėje:

Eil.Nr. Seniūnijos pavadinimas Žvyrkelių laistymo darbų kiekiai, km(Pastaba: žvyrkeliai laistomi 2 kartu) Palaistyta žvyrkelių, km Suma, Eur
1. Aleksandrjos seniūnija 4,0 x 2 = 8,0 8,0 842,16
2. Barstyčių seniūnija 4,0 x 2 = 8,0 8,0 842,16
3. Ylakių seniūnija 8,0 x 2 = 16,0 16,0 1684,32
4. Lenkimų seniūnija 5,0 x 2 = 10, 0 10,0 1052,70
5. Mosėdžio seniūnija 6,5 x 2 = 13,0 13,0 1368,51
6. Notėnų seniūnija 3,0 x 2 = 6,0 6,0 631,62
7. Skuodo seniūnija 7,0 x 2 = 14,0 14,0 1473,78
8. Šačių seniūnija 3,0 x 2 = 6,0 6,0 631,62
Iš viso: 40 x 2 = 81 81 8526,87

Pastaba: Pagal 2019 m. gegužės 14 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-394 numatyta, kad užsakovas gali papildomai nupirkti kelių ir gatvių laistymo Kambro periodo požeminiu vandeniu (sūrymu) iki 30 proc. daugiau, t. y., sutarties kaina gali būti didinama iki 8631,80 Eur. Mosėdžio seniūnijoje papildomai palaistyta 1 km žvyrkelio.