Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo ataskaita

Paskelbta 3 liepos, 2019 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės administracija jau antrus metus iš eilės sėkmingai įgyvendina „Ūkininkų iniciatyvų skatinimo“ programą. Šia programa  siekiama aktyvinti žemės ūkio vystymąsi, modernizuoti žemės ūkio aplinką ir gamybą, sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono vystymuisi, plėtoti ūkinės veiklos bei inžinerinę infrastruktūrą, užtikrinti žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėse esančių melioracijos statinių tinkamą funkcionavimą Skuodo rajone. Programos darbai yra vykdomi vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės strateginiu 2014–2020 metų plėtros planu, Skuodo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, 2019 m. gegužės 14 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. A1-356 patvirtinu Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašu (toliau – tvarkos aprašu).

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašas 2019 -05-14

Šiais metais pagal patvirtintą tvarkos aprašą avariniams melioracijos sistemų darbams finansuoti skirta 123 500 Eur. Lėšos skirtos remontuoti mažesniems kaip 125 mm skersmens rinktuvams. Pagal šią programą sausintuvai nėra remontuojami arba juos remontuoja pats ūkininkas savo lėšomis. Praėjusiais metais prašymų buvo gauta 107, iš jų 63 buvo patenkinti. Darbų pagal visus gautus prašymus nebuvo galima įvykdyti dėl finansų stokos, tačiau į praėjusių metų prašymus atsižvelgta ir šiemet. Įvykdyti dar 34 prašymai iš praėjusių metų: 22 ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšomis ir 12 valstybės biudžeto lėšomis. Liko 19 prašymų, kurių darbus reikės finansuoti ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšomis ir 7 prašymai, kurie bus finansuojami iš valstybės biudžeto.

Atliekami melioracijos sistemos tvarkymo darbai ir pagal šiais metais pateiktus prašymus. Šiais metais jų gauta 37. Jau dabar 10 melioracijos sistemos gedimų sutvarkyta ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšomis, 12 – valstybės biudžeto lėšomis. Darbai intensyviai bus vykdomi ir toliau. Siekiant ekonomiškai atlikti darbus, pirmiausia tvarkomi tie objektai, kurie yra netoli vienas kito pagal kadastro vietovę. Viso II ketvirtyje avarinių melioracijos sistemų darbų pagal „Ūkininkų iniciatyvų skatinimo“ programą panaudota – 46 275 Eur.

Šių metų  II ketvirtyje darbai jau įvykdyti Narvydžiuose, Užluobėje, Luknėse, Lenkimuose, Mosėdyje, Rūkuose, Notėnuse, Vindeikiuose, Šatėse. Dabar vykdomi Mosėdžio ir Vindeikių kadastro vietose. Vėliau numatomi darbai (kiek bus lėšų) Šačių, Barstyčių, Puokės bei Nausėdų kadastro vietovėse.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius informuoja, kad  melioracijai 2019 metams skirtos lėšos – 205 000 Eur, iš kurių 114 530 Eur reikalingi griovių ir juose esančių statinių remontui, 41 000 Eur bus skirtas avarinių rinktuvų gedimų šalinimui (tik valstybei priklausantiems 125mm ir didesnio diametro), 15 000 Eur – hidrotechninių statinių remontui ir priežiūrai, 13 000 Eur – projektavimo darbams, 11 000 Eur – melioracijos projektų vektorizavimui, 6 470 Eur – programinės įrangos atnaujinimui, duomenų apskaitai, ekspertizei. 2019 m. II ketvirtyje panaudotos valstybės lėšos: griovių ir juose esančių statinių remontui skirti 26 916 Eur, avarinių drenažo rinktuvų gedimų šalinimui – 16 877 Eur. Valstybės biudžeto lėšoms artimiausiu metu pagal įvykdytus 2 viešuosius pirkimus numatomi griovių remonto darbai Augzelių kadastro vietovėje, kurioje darbus vykdys MB „Mehmė“ bei Rukų kadastro vietovėje dirbs UAB „Kuršasta“. Lenkimų kadasto vietovėje jau yra suremontuoti 2 grioviai (Š-1-1-2 ir Š-1-1), kur darbus vykdė UAB „Transjuda“.

Taip pat šiais metais iš Solidarumo fondo yra skirta 270 100 Eur, iš kurių 19 640 Eur  numatyta panaudoti projektavimui ir ekspertizei, o 250 470 Eur – rangos darbams ir techninei priežiūrai. 13 915 Eur Solidarumo fondo lėšų jau panaudota projektavimui ir ekspertizei.  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų taisyklėmis įvykdytas Solidarumo fondo rangos darbams viešasis pirkimas. Konkursą laimėjo UAB „Kuršasta“. Darbai bus pradedami artimiausiu laiku ir turi būti baigti iki 2020 m. kovo 1 d. Numatomi suremontuoti grioviai Lenkimų, Šačių seniūnijose, atlikti drenažo rinktuvų kapitalinį remontą Luknių kadastro vietovėje (2 rinktuvai), Nausėdų ir Šauklių kadastro vietovėse po 1 drenažo rinktuvą, kapitaliai suremontuoti dvigubą pralaidą Notėnų kadastro vietovėje ant Alksnės upelio.

Skatinant  žemdirbių švietėjišką veiklą 2019 m. balandžio 5 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius organizavo išvyką į parodą „Ką pasėsi 2019“. Žemės ūkio parodų dalyvavimui žemės ūkio klausimais išnuomotas autobusas, šiai paslaugai nupirkti panaudota 460 Eur „Ūkininkų iniciatyvų skatinimo“ programos lėšų.

Gerinant Skuodo rajono inžinerinę infrastruktūrą „Ūkininkų iniciatyvų skatinimo“ programoje numatyta finansuojama priemonė „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbų, reikalingų priemonių įsigijimui, išlaidų finansavimas“. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 28 500 Eur.  Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-356 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aprašo 24 punktu Vietinio ūkio ir investicijų skyrius pateikia informaciją apie Programos priemonės Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbai lėšų panaudojimą iki 2019 m. birželio 28 d.

Pagal 2019 m. balandžio 11 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-339, kurios bendra vertė 19868,20 Eur, smėlio-žvyro mišinio pirkimas Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (žvyrkeliams) taisyti, atlikti darbai ir panaudotos lėšos pateiktos žemiau esančioje lentelėje:

Eil.

Nr.

Seniūnijos pavadinimas Perkamo smėlio-žvyro kiekis, kub.m. Pristatytas smėlio-žvyro kiekis, kub.m. Suma, Eur
1. Aleksandrjos seniūnija 234 234 2324,59
2. Barstyčių seniūnija 209 209 2076,32
3. Ylakių seniūnija 452 452 4490,20
4. Lenkimų seniūnija 207 207 2056,35
5. Mosėdžio seniūnija 274 274 2721,92
6. Notėnų seniūnija 155 155 1539,77
7. Skuodo seniūnija 339 339 3367,64
8. Šačių seniūnija 130 130 1291,41
Iš viso: 2000 2000 19868,20

Pagal 2019 m. gegužės 14 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-394, kurios bendra vertė 8421,60 Eur, Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga laistymas sūrymu, atlikti darbai ir panaudotos lėšos pateiktos žemiau esančioje lentelėje:

Eil.

Nr.

Seniūnijos pavadinimas Žvyrkelių laistymo darbų kiekiai, km

(Pastaba: žvyrkeliai laistomi 2 kartu)

Palaistyta žvyrkelių, km Suma, Eur
1. Aleksandrjos seniūnija 4,0 x 2 = 8,0 4,0 421,08
2. Barstyčių seniūnija 4,0 x 2 = 8,0 4,0 421,08
3. Ylakių seniūnija 8,0 x 2 = 16,0 8,0 842,16
4. Lenkimų seniūnija 5,0 x 2 = 10, 0 5,0 526,35
5. Mosėdžio seniūnija 6,0 x 2 = 12,0 6,0 631,62
6. Notėnų seniūnija 3,0 x 2 = 6,0 3,0 315,81
7. Skuodo seniūnija 7,0 x 2 = 14,0 7,0 736,89
8. Šačių seniūnija 3,0 x 2 = 6,0 3,0 315,81
Iš viso: 40 x 2 = 80 40 4210,80

Pastaba: Kelius ir gatves Kambro periodo požeminiu vandeniu (sūrymu) planuojama laistyti antrą kartą – liepos ir rugpjūčio mėnesiais.