Paraiškos išimtinei laikinai paramai gauti dėl COVID-19 priimamos šalies rajonų savivaldybėse

Paskelbta 28 balandžio, 2021 m., skiltyje COVID-19, Pranešimai

Nuo balandžio 28 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę  „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ turi būti teikiamos šalies rajonų savivaldybėms.

Galimi pareiškėjai:
 • žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
 • labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą, išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
 • fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
 • žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, rinkodara arba plėtojimu, kurių pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų;
 • žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), gaunantys pajamų iš gyvulininkystės veiklos.
Paramos suma:
 • žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka  kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui;
 • žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu valdoje ar ūkyje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui;
 • juridiniam asmeniui (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statusą – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 18 000 Eur išmoka vienam juridiniam asmeniui;
 • fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą – 1 800 Eur dydžio išmoka;
 • žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam arba juridiniam asmeniui užsiimančiam SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, rinkodara arba plėtojimu, kurio pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu žemės ūkio valdoje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui;
 • žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės veiklos, taikomas paramos dydis atsižvelgiant į  produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (toliau – VED) grupę pagal žemės ūkio valdoje registruotų ūkinių gyvūnų skaičių išreikštą sutartiniais gyvūnais (toliau – SG). Paramos dydis apskaičiuojamas Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka:
 • kai žemės ūkio valdos VED grupė nuo 0 iki 8 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 121 Eur;
 • kai žemės ūkio valdos VED grupė nuo 8 001  iki 25 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 67 Eur;
 • kai žemes ūkio valdos VED grupė nuo 25 001 iki 100 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 38 Eur.
Apskaičiuota paramos suma mažinama gautos valstybės pagalbos dėl COVID suma, o tuo atveju, kai gauta valstybės pagalbos dėl COVID yra lygi ar viršija 7 000 Eur sumą, parama neskiriama (taikoma tik žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės veiklos).
Jeigu pareiškėjas karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 kovo 31 d. yra gavęs subsidiją pagal  Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51 straipsnį, 52 straipsnį, 41 straipsnio 21 dalį, 41 straipsnio 24 dalį,  anksčiau nurodyta išmokos suma mažinama gautos subsidijos suma (netaikoma žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės veiklos).
Pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką pagal šią priemonę, o pareiškėjams, anksčiau gavusiems paramą pagal šią priemonę arba jei pareiškėjams apskaičiuota paramos suma nesiekia 200 Eur, parama neskiriama.

KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 3D-687„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškos pagal KPP priemonę  „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (zum.lrv.lt, www.nma.lt). Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su užpildyta paramos paraiška, išvardyti paramos paraiškos formoje.
Kaip numato priemonės įgyvendinimo taisyklės, paraiškos priimamos savivaldybės, kurioje deklaruotas pareiškėjo žemės ūkio valdos centras (kai pareiškėjas yra žemės ūkio veiklos subjektas) arba įregistruota įmonės buveinė (kai pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė), arba deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta (kai pareiškėjas (fizinis asmuo) vykdo veiklą pagal verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymą), administracijoje.

Paraiškos teikiamos Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje vyresniajai specialistei Daivai Petrauskienei. Norint atvykti su paraiškomis į Savivaldybės patalpas, būtina pasiskambinti telefonu (8 440) 45 586. Paraiškas galima pateikti ir registruotu laišku.

Paraiškos pagal priemonę NMA teritoriniuose padaliniuose nerenkamos.

Paraiškas, pateiktas pagal KPP priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“, vertins savivaldybės darbuotojai.

Visų paraiškų duomenys bus perduoti NMA, kuri patikrins, ar pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, apskaičiuos tinkamų finansuoti paraiškų bendrą prašomą paramos sumą. Jei surinktų tinkamų finansuoti paraiškų bendra prašoma paramos suma viršys priemonės biudžetą, NMA atliks prioritetinį paraiškų vertinimą. Apie NMA atliktus pirmumo vertinimo rezultatus ir pareiškėjams skiriamas perskaičiuotas paramos sumas nedelsiant bus informuotos savivaldybės, kurios, gavusios minėtą informaciją, parengs ir išsiųs sprendimus paramos gavėjams. Mokėjimus paramos gavėjams atliks NMA.

Paraiškos šalies rajonų savivaldybėse bus renkamos iki gegužės 14 d.

Naudinga informacija:

NMA informacija.